C/C++ » FAQ

Obliczenie wyznacznika metodą LaPlacea

ceer

Rozwinięcie LaPlace'a jest jedną z najwygodniejszych i najszybszych metod obliczania wyznacznika macierzy kwadratowej wyższego stopnia. Wyznacznik tą metodą oblicza się zgodnie ze wzorem:
e1f674b8a0cb3518c183ff66c4f32b37.png
gdzie:
|A| - wyznacznik macierzy A
aij - element w i-tym wierszu i j-tej kolumnie
Aij - dopełnienie algebraiczne elementu aij

Gotowy algorytm

Treść powyższego twierdzenia można zobrazować następującym pseudokodem:
wynik metodaLaplace (macierz, stopien)
{
  if ( stopien <= 2 ) { obliczenie wyznacznika z definicji }
  for ( kolumna = 0; kolumna < stopien; kolumna++ )
  {
    { przepisywanie nieskreślonych elementów macierzy do dopełnienia algebraicznego }
    wyznacznik += (-1)^(1+kolumna+1) * macierz[0][kolumna] * metodaLaplace (dopelnienie, stopien-1);
  }
  return wyznacznik;
}

<justify>Gotowy algorytm (podobnie zresztą, jak metoda) jest rekurencyjny, pamięć pod dopełnienia algebraiczne alokowana jest dynamicznie. Wyznacznik stopnia co najwyżej drugiego jest obliczany z definicji. Wykreślanie kolumny i przepisywanie nieskreślonych współczynników odbywa się w dwóch pętlach For. Całość prezentuje się następująco:</justify>

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <math.h>

#define MAX_STOPIEN 100  /* Maksymalny stopień macierzy */

  long double** nowaMacierz (int stopien);
  void usunMacierz (long double** macierz);
  long double metodaLaplace (long double** macierz, int stopien);
  void anuluj (int nr_bledu);

int main (int argc, char* argv[])
{
  long double** macierz;
  int stopien;
  int nr_wiersza, nr_kolumny;

  printf("Proszę podać stopień macierzy n=");
  if ( !fscanf(stdin, "%d", &stopien) ) anuluj(EINVAL);
  macierz = nowaMacierz(stopien);
  for (nr_wiersza=0; nr_wiersza < stopien; nr_wiersza++)
    for (nr_kolumny=0; nr_kolumny < stopien; nr_kolumny++)
    {
      printf("A[%d,%d]=", nr_wiersza, nr_kolumny);
      if ( !fscanf(stdin, "%Lf", &macierz[nr_wiersza][nr_kolumny]) ) anuluj(EINVAL);
    }
  printf("det(A) = %Lf\n", metodaLaplace(macierz, stopien));
  usunMacierz(macierz);
  getchar();
  return 0;
}

 /* ===== Tworzy nową macierz kwadratową danego stopnia ===== */
long double** nowaMacierz (int stopien)
{
  long double** macierz;
  int nr_wiersza;

  if (stopien < 1 || stopien > MAX_STOPIEN) anuluj(EINVAL);
  if (!( macierz = (long double**) calloc(stopien, sizeof(long double*)))) anuluj(-1);
  if (!(*macierz = (long double* ) calloc(stopien*stopien, sizeof(long double)))) anuluj(-1);

  /* Przydzielone adresy komórek pamięci są segragowane, tak by utworzyły tablicę dwuwymiarową */
  for (nr_wiersza = 1; nr_wiersza < stopien; nr_wiersza++ )		
    *(macierz+nr_wiersza) = *(macierz+nr_wiersza-1) + stopien;
  return macierz;
}

/* ====== Zwalnia pamięć zajętą przez macierz ====== */
void usunMacierz (long double** macierz)
{
  free(*macierz), free(macierz);
  return;
}

/* ===== Oblicza wartość wyznacznika metodą rozwinięcia Laplace'a ===== */
long double metodaLaplace (long double** macierz, int stopien)
{
  long double** dopelnienie;  /* Dopełnienie algebraiczne danego elementu macierzy */
  int nr_wiersza, nr_kolumny;
  int nr_kolumny_dop, nr_kolumny_mac;
  long double det = 0.00;  /* Wartość wyznacznika macierzy */

  /* Wyznacznik stopnia co najwyżej 2. zostanie obliczony z definicji */
  if (stopien <= 2) return macierz[0][0] * (stopien>1 ? macierz[1][1] : 1) - (stopien>1 ? macierz[0][1] * macierz[1][0] : 0);
  dopelnienie = nowaMacierz(stopien-1);
  for (nr_kolumny = 0; nr_kolumny < stopien; nr_kolumny++)
  {
    for (nr_kolumny_dop = 0, nr_kolumny_mac = 0; nr_kolumny_dop < stopien-1; nr_kolumny_dop++, nr_kolumny_mac++)
    {
      nr_kolumny_mac += (nr_kolumny_mac == nr_kolumny ? 1 : 0); /* Wykreślona kolumna macierzy jest pomijana... */
      for (nr_wiersza = 0; nr_wiersza < stopien-1; nr_wiersza++)
        dopelnienie[nr_wiersza][nr_kolumny_dop] = macierz[nr_wiersza+1][nr_kolumny_mac];
    }
    /* det = ?(aij * (-1)^i+j * Aij) */
    det += (macierz[0][nr_kolumny] * (long double) pow(-1.0, 1.0+nr_kolumny+1.0) * metodaLaplace(dopelnienie, stopien-1));
  }
  usunMacierz(dopelnienie);
  return det;
}

/* ===== Wyświetla treść błędu i wychodzi z aplikacji ===== */
void anuluj (const int nr_bledu)
{
  errno = nr_bledu != -1 ? nr_bledu : errno;
  perror("Nie udało się obliczyć wyznacznika");
  exit(errno);
  return;
}
FAQ

6 komentarzy

Moim zdaniem najlepszą metodą jest eliminacja Gaussa albo jakiś rozkład macierzy np LU
W metodzie eliminacji Gaussa zerować elementy można za pomocą operacji elementarnych
albo mnożąc przez macierze ortogonalne (np obroty Givensa)
Rozkładu LU można dokonać rozwiązując układ równań ułożony na podstawie wzoru na iloczyn macierzy

Nie wiem z jakiej racji nazwisko tego matematyka zostało napisane w ten sposób: "LaPlace"...

Pierwsze w życiu widzę, żeby wyznacznik implementować wzorem LaPlace'a (!) Osobiście nie znam wolniejszej metody. Klasycznie, wyznacznik jedzie się Gaussem.

@gringoM: wykorzystali metodę eliminacji Gaussa, która wymaga w przybliżeniu n3/3 mnożeń, gdzie n - rząd macierzy. Nie pamiętam dokładnie ile mnożeń wymaga napisany przeze mnie powyższy algorytm, ale myślę, że spokojnie kilka tysięcy więcej (dla przykładu, metoda Cramera wymaga 2(n+1)! mnożeń)

Znam tą metodę, jest bardzo powolna już przy obliczaniu wyznacznika macierzy 11x11, podczas gdy dostępna jest w exel-u funkcja, która liczy wyznacznik z macierzy 100x100 w ciągu ułamka sekundy, niestety do tej pory nie wiem jak oni to zrobili.

Wyznacznik 3 stopnia można by liczyć z Reguły Sarrusa, zawsze to mniej wywołań rekurencyjnych.