C/C++ » FAQ

Jak sprawdzić czy zmieniła się pozycja w ComboBox (WinAPI)

reichel

Na bazie szablonu z Dev C++ (gotowiec)

#include <windows.h>

/* Declare Windows procedure */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

/* Make the class name into a global variable */
char szClassName[ ] = "WindowsApp";

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
          HINSTANCE hPrevInstance,
          LPSTR lpszArgument,
          int nFunsterStil)

{
  HWND hwnd;        /* This is the handle for our window */
  MSG messages;      /* Here messages to the application are saved */
  WNDCLASSEX wincl;    /* Data structure for the windowclass */

  /* The Window structure */
  wincl.hInstance = hThisInstance;
  wincl.lpszClassName = szClassName;
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;   /* This function is called by windows */
  wincl.style = CS_DBLCLKS;         /* Catch double-clicks */
  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

  /* Use default icon and mouse-pointer */
  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  wincl.lpszMenuName = NULL;         /* No menu */
  wincl.cbClsExtra = 0;           /* No extra bytes after the window class */
  wincl.cbWndExtra = 0;           /* structure or the window instance */
  /* Use Windows's default color as the background of the window */
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;

  /* Register the window class, and if it fails quit the program */
  if (!RegisterClassEx (&wincl))
    return 0;

  /* The class is registered, let's create the program*/
  hwnd = CreateWindowEx (
      0,          /* Extended possibilites for variation */
      szClassName,     /* Classname */
      "Windows App",    /* Title Text */
      WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
      CW_USEDEFAULT,    /* Windows decides the position */
      CW_USEDEFAULT,    /* where the window ends up on the screen */
      544,         /* The programs width */
      375,         /* and height in pixels */
      HWND_DESKTOP,    /* The window is a child-window to desktop */
      NULL,        /* No menu */
      hThisInstance,    /* Program Instance handler */
      NULL         /* No Window Creation data */
      );

  /* Make the window visible on the screen */
  ShowWindow (hwnd, nFunsterStil);

  /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  {
    /* Translate virtual-key messages into character messages */
    TranslateMessage(&messages);
    /* Send message to WindowProcedure */
    DispatchMessage(&messages);
  }

  /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
  return messages.wParam;
}


/* This function is called by the Windows function DispatchMessage() */

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  static HWND cb_handle = 0;
  static int pozycja_3 = 0;
  switch (message)         /* handle the messages */
  {
    case WM_CREATE:
       //tworzymy combo boxa
       cb_handle = CreateWindowEx(0,"COMBOBOX","",WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST,20,20,150,22*4,hwnd,NULL,((LPCREATESTRUCT)lParam)->hInstance,NULL);
       //i zachowujemy uchwyt, lepsza metoda jest pod numerze komponentu - tu jednak dla uproszczenia

       //i dodajemy kilka pozycji
       SendMessage(cb_handle, CB_ADDSTRING,0, (LPARAM)"1");
       SendMessage(cb_handle, CB_ADDSTRING,0, (LPARAM)"2");
       pozycja_3 = SendMessage(cb_handle, CB_ADDSTRING,0, (LPARAM)"3");
       SendMessage(cb_handle, CB_ADDSTRING,0, (LPARAM)"4");
       //send message zwraca nam numery pozycji. UWAGA inserty i delety moga nam to zmienic !
       //w tej kolejnosci bedzie OK jesli nic nie zmienimy ! Lepiej rozpoznawac po wartosci.

       break;
    case WM_COMMAND:
       //rozpoznajemy czy nasz komponent wyslal jakis komunikat.
       //Rozpoznajemy go po uchwycie (mozna po ID jak wspomnialem WM_CREATE)
       //My czekamy na to, az user skonczy wybieranie danej pozycji, odpowiada za to komunikat
       //CBN_SELENDOK.

       if (lParam == (LPARAM)cb_handle && HIWORD (wParam) == CBN_SELENDOK)
       {
         //jesli wybor sie zmienil to sprawdzamy jaka aktualnie
         //pozycja jest wybrana
         int iIndex = SendMessage(cb_handle, CB_GETCURSEL, 0, 0);
         //i jesli to pozycja 3 wyswietlamy komunikat
         if (pozycja_3 == iIndex)
         {
             MessageBox(hwnd,"Jupiiiii pozucja 3 zaznaczona !","", 0);
         }
       }
       break;
    case WM_DESTROY:
      PostQuitMessage (0);    /* send a WM_QUIT to the message queue */
      break;


    default:           /* for messages that we don't deal with */
      return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  }

  return 0;
}

FAQ

0 komentarzy