C/C++ » FAQ

Jak sprawdzić, czy program jest już uruchomiony

marsianinek

Przedstawiam prostą funkcję dzięki której będziecie mogli sprawdzić czy wasz program jest uruchomiony samodzielnie. Czy czasem ktoś nie uruchomił drugiego (nawet z innej lokalizacji):

#include <tlhelp32.h>

// ...

bool __fastcall AmIAlone()
{
    AnsiString iNazwaProcesu = ExtractFileName(Application->ExeName);
    HANDLE hSnapShot = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS,0);
    PROCESSENTRY32* processInfo = new PROCESSENTRY32;
    processInfo->dwSize = sizeof(PROCESSENTRY32);
    int process_count = 0;
    BOOL Process32NextRetVal = Process32First(hSnapShot, processInfo);
    while (process_count < 2 && Process32NextRetVal)
    {
        if (AnsiString().sprintf("%s",processInfo->szExeFile).LowerCase()==iNazwaProcesu.LowerCase())
        {
            process_count++;
        }
        processInfo->dwSize = sizeof(PROCESSENTRY32);
        Process32NextRetVal = Process32Next(hSnapShot, processInfo);
    }
    CloseHandle(hSnapShot);
    SAFE_DELETE(processInfo);
    return (process_count < 2);
}

Jak ktoś przeanalizuje fakt to stwierdzi że zmiana nazwy execa pozwoli oszukać tę funkcję.

FAQ

2 komentarzy

Warto wspomnieć, że to kod pod C++Builder.

O wiele krócej i zgrabniej można zrobić to samo za pomocą tzw. mutexów. Ponieżej mała funkcyjka sprawdzający czy program jest już uruchomiony:

//---------------------------------------------------------------------------
bool RunTest()
{
CreateMutex(NULL, TRUE, "UNIQUE_NAME");
if (GetLastError() == ERROR_ALREADY_EXISTS) return true;
else return false;
}
//---------------------------------------------------------------------------

Zwraca true gdy program jest już uruchomiony lub false gdy jeszcze nie jest. Działa niezależnie od lokalizacji programu oraz jego nazwy.