Bitmapy w C

LOSMARCELOS

Tutaj jest krótki kod źrodłowy jak wczytać i wyświetlić bitmape w Borland C...

 • UWAGA! PAMIETAJ ABY USTAWIC "LARGE memory model" ! *
 • W Borland C: bcc -ml bitmap.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <dos.h>
#include <mem.h>

#define VIDEO_INT      0x10   /* przerwanie VIDO dla BIOS */
#define SET_MODE      0x00   /* BIOS funkcja BIOS ustawiająca video */
#define VGA_256_COLOR_MODE 0x13   /* tryb 320 X 200 */
#define TEXT_MODE      0x03   /* 80x25 tryb tekstowy. */

#define SCREEN_WIDTH    320    /* szerokosc w pixelach dla trybu 0x13 */
#define SCREEN_HEIGHT    200    /* wysokosc w pixelach dla trybu 0x13 */
#define NUM_COLORS     256    /* liczba kolorow dla trybu 0x13 */

typedef unsigned char byte;
typedef unsigned short word;
typedef unsigned long dword;

byte *VGA=(byte *)0xA0000000L;    /* wskazanie dla adresu pamieci video */
word *my_clock=(word *)0x0000046C;  /* ustawienie zegaru systemowego 18.2hz */

typedef struct tagBITMAP       /* struktura bitmapy */
{
 word width;
 word height;
 byte *data;
} BITMAP;

/**************************************************************************
 * fskip                                 *
 *   Przeskoki bajtow w pliku                      *
 **************************************************************************/

void fskip(FILE *fp, int num_bytes)
{
  int i;
  for (i=0; i<num_bytes; i++)
   fgetc(fp);
}

/**************************************************************************
 * set_mode                               *
 *   Ustaw tryb video                        *
 **************************************************************************/

void set_mode(byte mode)
{
 union REGS regs;

 regs.h.ah = SET_MODE;
 regs.h.al = mode;
 int86(VIDEO_INT, &regs, &regs);
}

/**************************************************************************
 * load_bmp                               *
 *  Wczytaj bitmape z pliku do pamięci                 *
 **************************************************************************/

void load_bmp(char *file,BITMAP *b)
{
 FILE *fp;
 long index;
 word num_colors;
 int x;

 /* otworz plik */
 if ((fp = fopen(file,"rb")) == NULL)
 {
  printf("Blad w otwieraniu pliku %s.\n",file);
  exit(1);
 }

 /* zobacz czy to jest poprawny plik bitmapy (kazda bitmapa zaczyna sie od 'BM' wewnatrz pliku */
 if (fgetc(fp)!='B' || fgetc(fp)!='M')
 {
  fclose(fp);
  printf("%s To nie jest plik bitmapy ! \n",file);
  exit(1);
 }

 /* przeczytaj szerokosc i wysokosc bitmapy, i liczbe kolorow uzywanych w niej;
 ignoruj reszte ! */
 fskip(fp,16);
 fread(&b->width, sizeof(word), 1, fp);
 fskip(fp,2);
 fread(&b->height,sizeof(word), 1, fp);
 fskip(fp,22);
 fread(&num_colors,sizeof(word), 1, fp);
 fskip(fp,6);

 /* zakładamy,że pracujemy na pliku 8 - bitowym */
 if (num_colors==0) num_colors=256;


 /* alokacja pamięci */
 if ((b->data = (byte *) malloc((word)(b->width*b->height))) == NULL)
 {
  fclose(fp);
  printf("Bład przy alokacji pliku : %s.\n",file);
  exit(1);
 }

 /* Ingoruj informacje na temat palety kolorów.
*/
 fskip(fp,num_colors*4);

 /* czytaj bitmape */
 for(index=(b->height-1)*b->width;index>=0;index-=b->width)
  for(x=0;x<b->width;x++)
   b->data[(word)index+x]=(byte)fgetc(fp);

 fclose(fp);
}

/**************************************************************************
 * draw_bitmap                              *
 *  Draws a bitmap.                           *
 **************************************************************************/

void draw_bitmap(BITMAP *bmp,int x,int y)
{
 int j;
 word screen_offset = (y<<8)+(y<<6)+x;
 word bitmap_offset = 0;

 for(j=0;j<bmp->height;j++)
 {
  memcpy(&VGA[screen_offset],&bmp->data[bitmap_offset],bmp->width);

  bitmap_offset+=bmp->width;
  screen_offset+=SCREEN_WIDTH;
 }
}

/**************************************************************************
 * draw_transparent_bitmap                        *
 * Rysuje przezroczystą bitmape                     *
 **************************************************************************/

void draw_transparent_bitmap(BITMAP *bmp,int x,int y)
{
 int i,j;
 word screen_offset = (y<<8)+(y<<6);
 word bitmap_offset = 0;
 byte data;

 for(j=0;j<bmp->height;j++)
 {
  for(i=0;i<bmp->width;i++,bitmap_offset++)
  {
   data = bmp->data[bitmap_offset];
   if (data) VGA[screen_offset+x+i] = data;
  }
  screen_offset+=SCREEN_WIDTH;
 }
}

/**************************************************************************
 * wait                                 *
 *  Oczekuj okreslona liczbe tykniec zegara (18hz).           *
 **************************************************************************/

void wait(int ticks)
{
 word start;

 start=*my_clock;

 while (*my_clock-start<ticks)
 {
  *my_clock=*my_clock;
 }
}

/**************************************************************************
 * Main                                 *
 *  Rysuj nieprzezroczyste i przezroczyste bitmapy           *
 **************************************************************************/

void main()
{
 int i,x,y;
 BITMAP bmp;

 load_bmp("BITMAPA1.bmp",&bmp);    /* otwórz plik */

 set_mode(VGA_256_COLOR_MODE);    /* ustaw tryb video*/

 /* rysuj tło */
 for(i=0;i<200;i++)
  memset(&VGA[320*i],i,SCREEN_WIDTH);

 wait(25);

 /* rysuj plytke bitmap po lewej stronie*/
 for(y=0;y<=SCREEN_HEIGHT-bmp.height;y+=bmp.height)
  for(x=0;x<=(SCREEN_WIDTH)/2-bmp.width;x+=bmp.width)
   draw_bitmap(&bmp,x,y);

 wait(25);

 /* rysuj plytke bitmap przezroczysta po prawej stronie */
 for(y=0;y<=SCREEN_HEIGHT-bmp.height;y+=bmp.height)
  for(x=SCREEN_WIDTH-bmp.width;x>=SCREEN_WIDTH/2;x-=bmp.width)
   draw_transparent_bitmap(&bmp,x,y);

 wait(100);

 free(bmp.data);           /* zwolnij uzywana pamiec */

 set_mode(TEXT_MODE);        /* przywroc z powrotem tryb tekstowy 80X25 */

 return;
}

2 komentarzy

Trochę dziwne rozwiązanie funkcji pomijania znaków - fskip. Po co po kolei pomijać jeden znak zamiast podaną ilość hurtem za pomocą funkcji ftell/fseek? ;]

Jest błąd w Coyote i zjada wszelkie znaki < - możesz temu zapobiec póki błąd nie zostanie poprawiony zamieniając wszelkie < na &lt;