Jak wyświetlić zawartość rejestru.

Dryobates

Kod do wyświetlania liczby z rejestru 16-bitowego (kod w FASM):

;konwersja liczby na tekst z ax na tekst
;ax - liczba do wyświetlenia
;bx - wskaźnik do bufora, gdzie ma być umieszczony wynik

IntToStr:
 add bx, 4       ;ustawiamy się na koniec bufora
 mov cx, 10      ;będziemy dzielić przez 10, aby otrzymać poszczególne cyfry
konwertuj:
 xor dx, dx
 div cx        ; dx:ax / cx
 or dl, 30h      ;zamieniamy cyfrę na jej odpowiedni kod ASCII
 mov [bx], dl     ;umieść znak w buforze
 dec bx        ;przesuń wskaźnik w buforze
 test ax, ax      ;jeżeli ax <> 0
 jnz konwertuj     ;to wyciągaj kolejne cyfry
ret

A to przykład użycia:
org 100h
use16

 mov ax, 12345     ;załadujmy liczbę do wyświetlenia
 mov bx, buf      ;ustawmy wskaźnik do bufora na tekst
 call IntToStr
 mov ah, 09h
 mov dx, buf
 int 21h
 mov ah, 01h      ;zatrzymajmy się na chwilę, żeby zobaczyć wynik
 int 21h
ret

buf: times 5 db 20h, '$'
FAQ

2 komentarzy

czemu to nie działa pod biosem ?

Super! Czegoś takiego potrzebuję, a sam nie umiałem wykombinować