Jak skonwertować słowo na postać szesnastkową w ASCII

Marooned

Do napisania mojego pierwszego artykułu skłoniła mnie wskazówka dodana przez Dryobatesa o zamianie wartości ośmiobitowej na jej reprezentację dziesiętną w postaci ciągu znaków. Poniższy fragment robi to samo ze słowem z tym, że wynik jest w postaci szesnastkowej. Pierwsza wersja jest zdecydowanie dłuższa od drugiej, ale być może wykonuje się szybciej. Należało by przetestować. Można by jeszcze zoptymalizować je pod kątem Pentium wyższych rzędów, aby w miarę możliwości instrukcje były wykonywane równolegle, ale to już temat na osobną poradę...

Dane wejściowe:
ax - liczba do zamiany
Dane wyjściowe:
wartosc - 4 bajty jako Ascii

wartosc db 4 dup(?)

Hex2Ascii Proc  ;wersja dłuższa
  push di
  push ax
  lea di,wartosc+3
  and al,0fh
  call AL2Ascii
  mov [di],al
  dec di
  pop ax
  push ax

  shr al,4
  call AL2Ascii
  mov [di],al
  dec di
  pop ax
  push ax
  
  shr ax,8
  and al,0fh
  call AL2Ascii
  mov [di],al
  dec di
  pop ax
  push ax

  shr ax,12
  call AL2Ascii
  mov [di],al
  pop ax
  pop di
  ret
Hex2Ascii EndP

Hex2Ascii2 Proc  ;wersja krótsza
  push di
  push dx
  push bx
  push ax
  mov dx,ax
  lea bx,wartosc
  mov di,3
@1:
  and al,0fh
  call AL2Ascii
  mov [bx+di],al
  shr dx,4
  mov ax,dx
  dec di
  jns @1

  pop ax
  pop bx
  pop dx
  pop di
  ret
Hex2Ascii2 EndP


AL2Ascii Proc  ;funkcja pomocnicza
  add al,90h
  daa
  adc al,40h
  daa
  ret
AL2Ascii EndP

Funkcja AL2Ascii jest dość powszechnie znanym sposobem na zamianę wartości z zakresu <0;f> na wartość odpowiednio z zakresu <'0'..'9','A'..'F'>.

Dryobates : dzięki za trafne uwagi

FAQ

3 komentarzy

komentarz... no cóż... może kiedyś ;)

ok, ale przydalby sie komentarz

Przy pisaniu programu potrzebowałem wyświelić aktualną datę i godzinę (funkcje 04h i 02h przerwania 1ah), a ponieważ dane zwrócone przez te funkcje sa w BCD, więc potrzebowałem je skonwertować na ASCII. To mój pierwszy program w Asemblerze, więc nie udało mi się umiejscowić w nim żadnej procedury zamiany znalezionej na stronach internetowych (łącznie z powyższą). Za to udało mi się stworzyć własną, dużo prostszą i krótszą, nie używającą pamięci, a jedynie rejestrów. Procedura bcd2ascii pobiera kod BCD z AL i wyświetla na ekranie w miejscu wskazanym wcześniej przez kursor, najpierw część młodszą, a potem po jej lewej stronie starszą. Gdyby ktoś sobie życzył inaczej to trzeba pozmieniać kolejność i inkrementować DL.

bcd2ascii proc
 mov ah,al
 ror ah,4
 and ah,00001111b
 and al,00001111b
 mov dh,ah
 add al,30h
 mov ah,0ah
 mov cx,1h
 int 10h
 mov al,dh
 mov ah,03h
 mov bh,0h
 int 10h
 dec dl
 mov ah,02h
 int 10h
 add al,30h
 mov ah,0ah
 mov cx,1h
 int 10h
 ret
bcd2ascii endp