Moduły » Types

TSmallPoint

TSmallPoint - typ rekordowy zadeklarowany w module Types

TSmallPoint to rekord, który prezentuje się następująco:

type
  TSmallPoint = packed record
    x: SmallInt;
    y: SmallInt;
  end;


Podobnie jak TPoint, używany do przechowywania współrzędnych, z tą różnicą iż przechowuje 16bitowe wartości (typ SmallInt).

Typ TPoint zadeklarowany jest w module Types

Zobacz też: