Moduły » System

MaxLongInt

MaxLongInt
Moduł: System

const MaxLongInt = High(LongInt);

Stała zwraca największą możliwą wartość liczby typu Longint, czyli 2147483647. Przykład wykorzystania:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  Math, SysUtils;
 
begin
  Writeln('Integer: ', MaxInt, ' -- ');
  Writeln('LongInt: ', MaxLongInt, ' -- ');
  Writeln('Comp: ', MaxComp, ' -- ', MinComp);
  Writeln('Double: ', MaxDouble, ' -- ', MinDouble);
  Writeln('Single: ', MaxSingle, ' -- ', MinSingle);
  Writeln('Extended: ', MaxExtended, ' -- ', MinExtended);
  Writeln('TDateTime: ', MaxDateTime, ' -- ', MinDateTime);
  Readln;
end.


Niestety w module System nie zadeklarowano stałej MinLongInt, minimalną możliwą wartość typu Longint możemy pobrać korzystając z funkcji Low: Low(LongInt).

Zobacz też: