Moduły » System

FreeMem

FreeMem
Moduł: System

procedure FreeMem(var P: Pointer[; Size: Integer]);

Procedura niszczy zmienną na którą wskazuje parametr P oraz zwraca zarezerwowaną pamięć na stertę. Jeżeli P nie wskazuje na blok pamięci zarezerwowany na stercie aplikacja wykona wyjątek. Jeżeli P wskazuje na rekord zawierający długie łańcuchy wcześniej należy wywołać procedurę Finalize.

Przykład:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
 TF : File;
 Buffer : PChar;
 Size : Integer;
begin
 AssignFile(TF, 'C:\mysqlnet.msi');
 try
  Reset(TF, 1);
 
  Size := FileSize(TF);
  GetMem(Buffer, Size);
  try
   BlockRead(TF, Buffer^, Size);
 
   { operacje na buforze Buffer }
  finally
   FreeMem(Buffer);
  end;
 finally
  CloseFile(TF);
 end;
 
 Readln;
end.


Parametr opcjonalny - Size, może określać ilość bajtów, które zostaną zwolnione; musi określać tę samą ilość bajtów, które zostały zadeklarowane.

Zalecane jest użycie procedur New oraz Dispose; nie jest wówczas konieczne użycie procedury Finalize

Zobacz też: