Programowanie w języku Delphi » Gotowce

Syntezator mowy Sam

To jest program, który tylko pokazuje, jak umieścić syntezator mowy istniejący w komputerze we własnym programie, aby sprawdzać wymowę angielską w wydaniu tego syntezatora. Utwórz projekt, wklej kod Unit1 i uruchom. Nic więcej nie trzeba robić, no chyba, że masz wyłączony dźwięk.

Najważniejsze w kodzie jest:
uses Variants, ComObj;
Sam: OLEVariant;
Sam := CreateOLEObject('SApi.SpVoice');
Sam.Speak(Edit.Text);


Napisałem ten gotowiec z myślą o osobach mniej zaawansowanych w Delphi, a bardziej zainteresowanych analizą wymowy syntezatora, po otrzymaniu jednego z pytań do mojego artykułu "Jak zrobić syntezator mowy polskiej wykorzystując Microsoft Sam’a". Właściwie to chodzi o to, żeby nie wchodzić za każdym razem do Panelu strowania / Mowa.

unit Unit1;
 
interface
 
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;
 
type
 TForm1 = class(TForm)
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure ButtonClick(Sender: TObject);
 public
  Prompt: TLabel;
  Edit: TEdit;
  Button: TButton;
  Sam: OLEVariant;
 end;
 
var
 Form1: TForm1;
 
implementation
 
{$R *.dfm}
 
uses
 ComObj;
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Sam := CreateOLEObject('SApi.SpVoice');
 Width := 800;
 Height := 600;
 Position := poScreenCenter;
 Font.Name := 'Tahoma';
 Font.Size := 8;
 Font.Style := [fsBold];
 Prompt := TLabel.Create(Self);
 Prompt.Left := 20;
 Prompt.Caption := 'Wpisz tekst, którego wymowę chcesz testować.';
 Prompt.Top := 10;
 InsertControl(Prompt);
 Edit := TEdit.Create(Self);
 Edit.Left := Prompt.Left;
 Edit.Width := Width - Edit.Left * 2;
 Edit.Top := Prompt.Top + Prompt.Height + 10;
 Edit.Text := 'This is your computer''s default voice.';
 InsertControl(Edit);
 Button := TButton.Create(Self);
 Button.Left := 20;
 Button.Width := 80;
 Button.Caption := 'Czytaj';
 Button.Top := Edit.Top + Edit.Height + 10;
 Button.OnClick := ButtonClick;
 InsertControl(Button);
end;
 
procedure TForm1.ButtonClick(Sender: TObject);
begin
 if Trim(Edit.Text) <> '' then
  Sam.Speak(Edit.Text);
end;
 
end.

3 komentarze

chkam 2013-09-14 14:45

Podczas działania programu pod obsługą delphi program nie ma problemów, ale kiedy uruchomię go osobno bez kontroli delphi, program wyrzuca mi taki błąd:
"Floating Point Division by 0"

flaq1991 2011-02-17 22:55

szkoda ze sam nie nawija po polsku xd