Programowanie w języku Delphi » Gotowce

Drukowanie bitmapy

Często można mieć problemy z prawidłowym wydrukowaniem bitmapy.

Oto kod, który nadesłał czytelnik. Dzięki temu stworzona zostanie
bitmapa do której zaimportowana zostaje zawartość komponentu
"Panel". Następnie drukowana zostaje sama bitmapa.  

Niestety autor nie dodał do kodu komentarzy.  

unit junit;
 
interface
 
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls, printers;
 
type
 TForm1 = class(TForm)
  Panel1: TPanel;
  Label1: TLabel;
  Button1: TButton;
  CheckBox1: TCheckBox;
  Button2: TButton;
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
 
var
 Form1: TForm1;
 
implementation
 
{$R *.DFM}
 
procedure PrintBitmap(Canvas: TCanvas; DestRect: TRect; Bitmap: TBitmap);
var
 BitmapHeader: pBitmapInfo;
 BitmapImage: pointer;
 HeaderSize: DWord;
 ImageSize: DWord;
BEGIN
 GetDIBSizes(Bitmap.Handle, HeaderSize, ImageSize);
 GetMem(BitmapHeader, HeaderSize);
 GetMem(BitmapImage, ImageSize);
 try
 GetDIB(Bitmap.Handle, Bitmap.Palette, BitmapHeader^, BitmapImage^);
 StretchDIBits(Canvas.Handle,
        DestRect.Left, DestRect.Top,
        DestRect.Right - DestRect.Left,
        DestRect.Bottom - DestRect.Top,
        0, 0,
        Bitmap.Width, Bitmap.Height,
        BitmapImage,TBitmapInfo(BitmapHeader^),
        DIB_RGB_COLORS,SRCCOPY)
 finally
  FreeMem(BitmapHeader);
  FreeMem(BitmapImage)
 end;
end;
 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  im : TBitMap;
  printarea : TRect;
begin
   Printer.BeginDoc;
    try
    im := TBitMap.Create;
    try
      im.PixelFormat := pf24bit; //<<===
 
      im.Width := panel1.Width;
      im.Height := panel1.Height;
 
      im.Canvas.CopyRect(Rect(0,0, im.Width,im.Height),
                form1.Canvas,
                Rect(Panel1.Left, Panel1.Top,
                   Panel1.Left + Panel1.Width-1,
                   Panel1.Top +
Panel1.Height-1));
      printarea.Left := MulDiv(Printer.PageWidth, 10,100);
      printarea.Right := MulDiv(Printer.PageWidth, 80,100);
      printarea.Top := MulDiv(Printer.PageHeight,10,100);
      printarea.Bottom := MulDiv(printarea.Right, im.Height,
im.Width);
      PrintBitmap(Printer.Canvas, printarea, im);
    finally
      im.free;
    end;
   finally
    Printer.EndDoc;
   end;
 
end;
 
end.2 komentarze

terafli 2008-03-07 14:19

A jak chce zrobić aby drukował sie nie panel tylko StringGrid to co ? Zmienić wszystkie słowa panel1 na Stringgrid1 ?

maciusiek610 2007-12-27 20:28

A jak zmienić rozmiar wyświetlanej bitmapy aby była drukowana na całej Stronie A4 ????