Programowanie w języku Delphi » Gotowce

Bardzo prosty algorytm SI (Sztucznej Inteligencji), poprawiona wersja

Potrzebne są 3 komponenty
PLAYER_IMAGE1
ENEMY_IMAGE1
oraz Timer1

Ten kod prezentuje algorytm pościugu.
Za graczem PLAYER_IMAGE1 bedzie podążać ENEMY_IMAGE1 (przeciwnik).
Ikonki, bitmapy na komponentach możemy sobie wczytać jakie chcemy.

unit INTEL_W1;
 
interface
 
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, ExtCtrls;
 
type
 TForm1 = class(TForm)
  Player_Image1: TImage;
  Enemy_Image1: TImage;
  Timer1: TTimer;
  procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
   Shift: TShiftState);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
 
var
 Form1: TForm1;
 
implementation
 
{$R *.dfm}
 
procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
begin
Application.ProcessMessages;
 
{obsluga klawiatury}
if Key = VK_LEFT then
  Player_Image1.Left := Player_Image1.Left - 2; // jesli kursor w lewo - przesun gracza w lewo
 
 
if Key = VK_RIGHT then
  Player_Image1.Left := Player_Image1.Left + 2; // jesli kursor w prawo - przesun gracza w prawo
 
 
 
if Key = VK_UP then
  Player_Image1.Top := Player_Image1.Top - 2; // jesli kursor do gory - przesun gracza do gory
 
if Key = VK_DOWN then
  Player_Image1.Top := Player_Image1.Top + 2; // jesli kursor do dolu - przesun gracza do dolu
 
 
 
 
 
end;
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
DoubleBuffered := True; // zalacz podwojne buforowanie,
            // w celu unikniecia migotania obrazkow przy przesuwaniu
end;
 
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
// Mechanizm naszej sztucznej prymitywnej inteligencji
if Player_Image1.Left > Enemy_Image1.Left then
Inc(Enemy_Image1.Left);
 
if Player_Image1.Left < Enemy_Image1.Left then
Dec(Enemy_Image1.Left);
 
 
if Player_Image1.Top > Enemy_Image1.Top then
Inc(Enemy_Image1.Left);
 
 
if Player_Image1.Top < Enemy_Image1.Top then
Dec(Enemy_Image1.Left);
 
 
{
tak ten kod wyglądal pierwotnie w C
   if (px>ex) ex++;
   if (px<ex) ex--;
   if (py>ey) ey++;
   if (py<ey) ey--;     }
 
end;
 
end.


Poprawiłem błąd.

Automaty skończone zależne od stanu otoczenia.

<image>http://zul-84.w.interia.pl/automat_skonczony2.jpg</image>

(wymagany kompilator MS C/C++ 7.0, jak bede mieć czas to zrobie konwersje na Borland C++ i BGI, a może później na C++ Buildera lub Delphi).

Tylko nie wiem gdzie umieścić artykuł, bo częśc jest w Delphi, część w C/
Może do kategori "Z pogranicza" ?

// MODUŁY /////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
#include <stdio.h>
#include <graph.h>
#include <math.h>
 
// DEFINICJE /////////////////////////////////////////////////////////////////
 
#define STATE_CHASE  1
#define STATE_RANDOM 2
#define STATE_EVADE  3
#define STATE_PATTERN 4
 
// ZMIENEN GLOBALNE ////////////////////////////////////////////////////////////
 
unsigned int far *clock = (unsigned int far *)0x0000046C; // wskaźnik na zegar wewnętrzny
 
// składowe x i y wzoru w postaci 2-wymiarowych tablic
 
int patterns_x[3][20]= { 1,1,1,1,1,2,2,-1,-2,-3,-1,0,0,1,2,2,-2,-2,-1,0,
             0,0,1,2,3,4,5,4,3,2,1,3,3,3,3,2,1,-2,-2,-1,
             0,-1,-2,-3,-3,-2,-2,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1 };
 
 
 
int patterns_y[3][20] = { 0,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,2,2,2,2,2,2,
             1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,0,0,0,0,
             1,1,1,2,2,-1,-1,-1,-2,-2,-1,-1,0,0,0,1,1,1,1,1 };
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
Timer(int clicks)
{
//funkcja wykorzystuje wewn. zegar do uzyskania przerwy w programie
 
unsigned int now;
 
// odczytaj aktualny czas
 
now = *clock;
 
//każde tyknięcie zegara to ok 55 ms
 
while(abs(*clock - now) < clicks){}
 
} /
 
// M A I N ///////////////////////////////////////////////////////////////////
 
main()
{
 
int px=160,py=100,  // pozycja startowa gracza
  ex=0,ey=0,    // pozycja startowa przeciwnika
  curr_xv,curr_yv; // prędkość "muchy" podczas wykonywania chaotycznych ruchów
 
 
int done=0,      // znacznik wyjscia
  doing_pattern=0, // znaczniki odtwarzania wzoru
  current_pattern, // aktualnie odtwarzany wzor
  pattern_element, // aktualnie wykonywany element wzoru
  select_state=0,  // zmiana stanu
  clicks=20,    // liczba "cykli"
  fly_state = STATE_CHASE; // od jakiego stanu sie zaczyna ruch much - STATE CHASE - poscig
 
float distance;    // odleglosc (dystans) miedzy mucha a graczem
 
_setvideomode(_MRES256COLOR);
 
printf(" Nacisnij Q aby wyjsc");
 
// glowna petla gry
 
while(!done)
   {
   // wymazanie kropek
 
   _setcolor(0);
 
   _setpixel(px,py);
   _setpixel(ex,ey);
 
   // przesun gracza
 
   if (kbhit())
    {
 
    // ruch gracza, na podstawie klawiszy
 
    switch(getch())
       {
 
       case 'u': // GÓRA
           {
         py-=2;
           } break;
 
       case 'n': // DÓŁ
           {
         py+=2;
           } break;
 
       case 'j': // PRAWA
           {
         px+=2;
           } break;
 
 
       case 'h': // LEWA
           {
         px-=2;
           } break;
 
       case 'q':
           {
           done=1;
           } break;
 
       } // koniec bloku switch
 
    } // koniec bloku if
 
 
   // przesuń przeciwnika
 
 
   // w jakim stanie jest "mózg" przeciwnika
 
 
   switch(fly_state)
      {
 
      case STATE_CHASE:
        {
        _settextposition(24,2);
        printf("Biezacy stan : poscig  ");
 
        // mucha goni gracza
 
        if (px>ex) ex++;
        if (px<ex) ex--;
        if (py>ey) ey++;
        if (py<ey) ey--;
 
        // przejscie do innego stanu
 
        if (--clicks==0)
          select_state=1;
 
        } break;
 
      case STATE_RANDOM:
        {
        _settextposition(24,2);
        printf("Biezacy stan : ruchy chaotyczne ");
 
        // mucha porusza sie chaotycznie
 
        ex+=curr_xv;
        ey+=curr_yv;
 
        // czas na inny stan
 
        if (--clicks==0)
          select_state=1;
 
        } break;
 
 
      case STATE_EVADE:
        {
        _settextposition(24,2);
        printf("Biezacy stan : ucieczka ");
 
 
        // mucha ucieka od gracza
 
        if (px>ex) ex--;
        if (px<ex) ex++;
        if (py>ey) ey--;
        if (py<ey) ey++;
 
        // czas na nastepny stan
 
        if (--clicks==0)
          select_state=1;
 
        } break;
 
      case STATE_PATTERN:
        {
        _settextposition(24,2);
        printf("Biezacy stan : wzór ");
 
        // mucha porusza sie wg wzoru
 
        ex+=patterns_x[current_pattern][pattern_element];
        ey+=patterns_y[current_pattern][pattern_element];
 
        // zakonczono odtwarzanie wzoru
 
        if (++pattern_element==20)
          {
          pattern_element = 0;
          select_state=1;
          } // koniec bloku if
 
        } break;
 
 
      default:break;
 
      } // koniec bloku switch
 
      // czy stan powinien ulec zmianie ?
 
      if (select_state==1)
       {
                    // wybranie stanu korzystajac ze stanu otoczenia
        // i korzystając z "logiki rozmytej"
        // wykorzystanie odległości gracza d wybrania funkcji nowego stanu
 
       distance = sqrt(.5 + fabs((px-ex)*(px-ex) + (py-ey)*(py-ey)));
 
       if (distance > 5 && distance <15 && rand()%2==1)
         {
         // losowe wybranie wzoru
 
         current_pattern = rand()%3;
 
         // wprowadzenie "mózgu" w stan odtwarzania wzoru
 
         fly_state = STATE_PATTERN;
 
         pattern_element = 0;
 
         } // koniec bloku if
       else
       if (distance < 10) // uciekamy :-) !
         {
         clicks=20;
         fly_state = STATE_EVADE;
 
         } // mucha sciga gracza !
       else
       if (distance > 25 && distance <100 && rand()%3==1) // let's chase player
         {
         clicks=15;
         fly_state = STATE_CHASE;
 
         } // koniec bloku if
       else
       if (distance > 30 && rand()%2==1)
         {
         clicks=10;
         fly_state = STATE_RANDOM;
 
         curr_xv = -5 + rand()%10; // -5 to +5
         curr_yv = -5 + rand()%10; // -5 to +5
 
         } // koniec bloku if
       else
         {
         clicks=5;
         fly_state = STATE_RANDOM;
 
         curr_xv = -5 + rand()%10; // -5 to +5
         curr_yv = -5 + rand()%10; // -5 to +5
 
         } // koniec bloku else
 
       // wyzerowanie znacznika zmiany stanu
 
       select_state=0;
 
       } // koniec bloku if
 
   // sprawdzenie, czy mucha pozostaje na ekranie
 
   if (ex>319) ex=0;
   if (ex<0)  ex=319;
   if (ey>199) ey=0;
   if (ey<0)  ey=199;
 
 
   // rysowanie kropek
 
   _setcolor(9);
   _setpixel(px,py);
 
   _setcolor(12);
   _setpixel(ex,ey);
 
   // momencik przerwy
 
   Timer(1);
 
   } // koniec pętli while
 
_setvideomode(_DEFAULTMODE);
 
} // koniec funkcji main


Literatura w której jest opisana SI (ujęta z różnych aspektów)

LaMothe, Ratcliff, Seminatore & Tyler, Sztuczki i tajemnice programowania gier, Warszawa, 1996.

J.Grębosz - Symfonia C++, Kraków, 2002.

Cichosz P., Systemy uczące się, WNT, Warszawa, 2000.

Ziembiński Z. Logika Praktyczna, PWN, Warszawa, 1974.

Pozdrawiam! :-)

17 komentarzy

Borek 2005-10-03 00:10

Lepsza sztuczna inteligencja niż ludzka głupota.

wojtek_dodo 2005-08-12 21:03

Jaki zaawansowany kod.... :-)
Szczególnie to "SI"....

TeWuX 2005-08-12 17:41

do komentarza abc:
inc() i dec() nie tylko mniej zajmuje, ale i szybciej jest wykonywane przez procesor :]

LOSMARCELOS 2005-08-12 16:07

Pierwotnie kod był nie w C++ ale czystym C dla DOS (dokładniej przy użyciu kompilatora Microsoft C/C++ 7.0).
Ja zrobiłem konwersje dla Delphi pod Windows.
W załączniku jest oryginał z 1994 roku w C.
Jak już mówiłem, później wrzuce bardziej zaawansowany algorytm.

Pozdrawiam!

dArO 2005-08-12 13:52

no i pousuwaj jeszcze chociaz te beginy i endy :/ troche ich za duzo... niepotrzebnie zajmuja miejsce (na stronie) :D

migajek 2005-08-12 12:50

@Marooned:
5: ten kod jest czystym tlumaczeniem na Delphi z jakiejs innej strony - doskonale pamietam ten kod w C++ tylko nie moge se przypomniec linka...

Marooned 2005-08-12 12:31

Wnoszę o usunięcie tego - powody:
1) to mógłby być co najwyżej wstęp o zarysie historycznym SI a nie cały art
2) nie ma to nic wspólnego z SI
3) poziom merytoryczny jest zbyt niski
4) opisana obsługa klawiszy może zostać zostosowana przez początkujących - a my tu raczej chcemy, aby ludzie pisali dobre programy

wro 2005-08-12 08:58

artykuł ciekawy, tylko co to ma wspólnego z SI ?

LOSMARCELOS 2005-08-11 23:39

Poprawiłem błąd, dodałem źródło + exe, oraz kod pierwowzoru w C, exe w C pod dosa ;)
Poza tym to miałbyć prosty algorytm więc nie oczekujcie super inteligencji. Może później zrobie coś bardziej skomplikowanego.

necrokris 2005-08-11 22:08

To raczej gotowiec, a nie artykul...

CyberKid 2005-08-11 21:04

ales narobil SI i po co te begin ... end ??
btw mowisz ze bierzesz sie za pisanie gier wiec podpowiem Ci, ze zle rozwiazales sprawe z klawiszami. Tworzysz tablice klawiszy gdzie masz stany keydown i keyup i potem sprawdzasz je w zdarzeniu ontimer. Dzieki temu Twoja postac ma okreslona predkosc

Deti 2005-08-11 21:03

Do SI to chyba daleko temu..

migajek 2005-08-11 20:06

hmm... sry, ale ja juz to gdzies widzialem :] Nie pamietam dokladnie gdzie ale takie cos bylo...

dArO 2005-08-11 19:27

jest blad w kodzie:
if Player_Image1.Top > Enemy_Image1.Left then
if Player_Image1.Top < Enemy_Image1.Left then

przyrownujesz top do left...
powinno byc
if Player_Image1.Top > Enemy_Image1.Top then
if Player_Image1.Top < Enemy_Image1.Top then

a tak to moze poczatkujacych cos natchnie :]

Mabakay 2005-08-11 18:32

if Player_Image1.Left > Enemy_Image1.Left then inc(Enemy_Image1.Left)
  else if Player_Image1.Left < Enemy_Image1.Left thendec(Enemy_Image1.Left)
  else if Player_Image1.Top > Enemy_Image1.Left theninc(Enemy_Image1.Top)
  else if Player_Image1.Top < Enemy_Image1.Left thendec(Enemy_Image1.Top);

batas2 2005-08-11 17:48

Popieram abc, coraz wiecej ludzi pisze te nie potrzebne beginy i endy czy { } w przypadku c/c++ (w kojocie to samo :| ), pytanie jest po co?? :|

abc 2005-08-11 17:01

if Player_Image1.Left > Enemy_Image1.Left then
inc(Enemy_Image1.Left);
if Player_Image1.Left < Enemy_Image1.Left then
dec(Enemy_Image1.Left);
if Player_Image1.Top > Enemy_Image1.Left then
inc(Enemy_Image1.Top)
if Player_Image1.Top < Enemy_Image1.Left then
dec( Enemy_Image1.Top );

Jakoś tak mniej zajmuje :]
Ale ogÓlnie jak by to powiedzieli gracze GG ;]