Programowanie w języku Delphi » FAQ

Jak zmienić położenie i rozmiar dowolnego okna

Na samym początku musimy zdobyć uchwyt okna, a następnie ustawić jego pozycję za pomocą funkcji "SetWindowPos":

var
  H : THandle;
begin
  H := FindWindow(nil, 'Object Inspector');
  SetWindowPos(H, HWND_TOP, 0, 100, 200, 200,SWP_SHOWWINDOW);
Najpierw zdobyliśmy uchwyt "Inspektora Obiektów", a następnie ustawiamy jego nową pozycję.