Common Lisp

Wprowadzenie do języka Common Lisp

 • 2008-01-18 04:47
 • 5 komentarzy
 • 2377 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Spis treści

     1 Historia i opis języka
     2 Co jest takiego niesamowitego w Common Lispie?
          2.1 Skoro Lisp jest taki dobry, dlaczego nikt go nie używa?
     3 Kompilator/interpreter oraz IDE
     4 Yin i yang, czyli atom i lista - podstawowe typy danych
     5 Składnia i podstawowe funkcje
          5.1 cons
          5.2 list
          5.3 car i cdr
          5.4 defun - definicja funkcji
          5.5 quote
          5.6 eval
          5.7 print
          5.8 if
          5.9 cond
          5.10 Funkcje matematyczne i relacyjne.
          5.11 Równość
          5.12 eq
          5.13 eql
          5.14 equal
               5.14.1 Cons
               5.14.2 Tablice
               5.14.3 Pathnames (ścieżki)
               5.14.4 Inne (struktury, hash tablice, instancje, ...
          5.15 equalp
          5.16 append
          5.17 First,second,third, cadar, nth i nthcdr
     6 Zmienne
          6.1 defparameter - definicja zmiennej dynamicznej
          6.2 setf - ustawianie wartości zmiennej
     7 Argumenty opcjonalne i słownikowe
          7.1 Opcjonalne
          7.2 Nieskończona ilość argumentów
          7.3 Argumenty słownikowe
     8 Dynamiczne i statyczne typowanie oraz Garbage Collector
     9 Inne typy danych
          9.1 String
               9.1.1 format
          9.2 Tablica
               9.2.1 make-array
               9.2.2 array-rank
               9.2.3 aref
          9.3 Hash tablica
               9.3.1 make-hash-table
               9.3.2 gethash
          9.4 Instancje obiektów
          9.5 Funkcje
               9.5.1 lambda
               9.5.2 function
               9.5.3 #'
     10 Namespace (środowisko)
               10.1 apply
               10.2 funcall
          10.1 Generatory
     11 Iteracja i mapowanie
          11.1 loop
          11.2 count-if
          11.3 map
          11.4 mapcar
          11.5 mapc
     12 Makra
               12.1 when
          12.1 progn
               12.1.1 kiedy
          12.2 list*
               12.2.1 macroexpand-1
          12.3 Backquote
               12.3.1 string-case
     13 O czym nie powiedziałem i o czym nie jest ten kurs
          13.1 O czym nie powiedziałem, a co jest ważne
          13.2 Czym nie jest ten kurs
     14 Linki
               14.1 Successfull Common Lisp
               14.2 Practical Common Lisp
               14.3 On Lisp
               14.4 Cliki


Historia i opis języka


Common Lisp jest najpopularniejszym dialektem Lispa, języka stworzonego
w 1958 roku przez Johna McCarthy'ego.
Pierwotnie język powstał jako narzędzie opisu rekursywnych funkcji
wyrażeń symbolicznych ("Recursive Functions of Symbolic Expressions
and Their Computation by Machine, Part I") i w zamyśle nie miał w
ogóle zostać zaimplementowany na komputerze.

Dokładniejszy opis wczesnej historii Lispa i szczegóły jego
implementacji można przeczytać (po angielsku) na stronie Paula
Grahama
.

Co jest takiego niesamowitego w Common Lispie?


Makra. Możliwość tworzenia mini-języków najlepszych do danego
problemu. Możliwość abstrakcji najczęściej wpisywanych rzeczy - nie
wszystko da się załatwić klasą, metodą czy funkcją.

Wydajność. Zarówno ta programisty (można znaleźć wiele ludzi relacji,
którzy przepisali program napisany do Lispa - z 100k linii robiło sie
10k) jak i obliczeniową (generalnie Common Lisp ma najlepsze
zarządzanie pamięcią ze wszystkich języków, a CMUCL czy Allegro Common
Lisp bardzo często pokonuje program w C pod względem wydajności
numerycznej).

Spójność. Kod praktycznie wszędzie wygląda tak samo, wszyscy tak samo
indentują kod (brak jakichkolwiek odpowiedników wojen oto, gdzie
stawiać '{' itd) - bardzo dobra czytelność.

Skoro Lisp jest taki dobry, dlaczego nikt go nie używa?


Używa go NASA przy obsłudze misji kosmicznych, AMD przy budowie
procesorów, YahooStore, Boeing, został użyty przy produkcji animacji do Władcy
Pierścieni, ....

Większą listę można znaleźć tu i tu.

Gra MMORPG Vendetta jest napisana z użyciem języka Common Lisp razem z Erlang.

Kompilator/interpreter oraz IDE


Najpopularniejszym IDE do Lispa jest edytor Emacs w połączeniu ze
SLIME.
Kompilatorów i interpreterów jest dość dużo - jednak na sam początek polecam ściągnąć
gotową dystrybucję LispBox z interpreterem CLISP dla twojego systemu.

Uwaga: chociaż można odnieść wrażenie, że Lisp jest jedynie
interpretowanym językiem, ze sprawdzaniem błędów jedynie w runtime, nie
jest to prawdą - większość błędów zostanie wykryta już podczas
kompilacji, przerywając ją - tak samo jak w C/C++, Delphi, ...
Kompilator to np. Allegro Common Lisp (płatny - zdecydowanie najlepszy
ze wszystkich wymienionych), LispWorks, SBCL, CMUCL, Embedded
Common Lisp, Corman Lisp, Gnu Common Lisp, ...

Po uruchomieniu środowiska zobaczysz linię komend REPL (skrót od
"Read-Eval-Print-Loop" czyli "Wczytaj-Wykonaj-Wypisz-Powtórz"), w
której możesz bezpośrednio wpisywać polecenia.

W przykładach dodałem "=>" żeby zaznaczyć wartość zwracaną - nie jest
on rzeczywiście wypisywany w SLIME.

Kilka użytecznych skrótów klawiszowych: (C - ctrl; M (meta) - alt)
 • M-p (albo C-strzałka w górę) - poprzednia komenda
 • M-n (albo C-strzałka w dół) - następna komenda w historii
 • C-M-p (albo C-M-strzałka w górę) - wraca do nawiasu otwierającego '('
 • C-M-n (albo C-M-strzałka w dół) - przeskakuje do nawiasu zamykającego ')'
 • C-M-@ - podświetla całą forme (kursor musi byc na nawiasie otwierającym)
 • C-M-k - wycina całą forme (do schowka)
 • C-y (yank) - wkleja zawartość schowka.
(standardowe ctrl-c ctrl-v ctrl-x można uzyskąć w tzw. CUA-mode, w
emacsie 22 dostępnym domyślnie, w emacsie 21 trzeba zainstalować to
samemu)

Dobrym pomysłem jest przeczytanie wprowadzenia do Emacsa.

Yin i yang, czyli atom i lista - podstawowe typy danych


Kod i dane zbudowane są w Lispie z tej samej struktury danych: listy.
Znak '(' oznacza początek listy, znak ')' koniec.
Zawartością listy może być inna lista, albo atom.
Wszystko jest albo listą, albo atomem.

(1 2 3)

Lista złożona z trzech liczb.
(1 (2 3) 4)

Lista złożona z trzech elementów - liczby 1, dwu elementowej listy oraz
liczby 4.

Podstawowym budulcem listy jest struktura zwana cons.
Cons składa się z dwóch pól: car i cdr (są to nazwy dwóch
rejestrów komputera IBM 704, na którym została zaimplementowana
pierwsza wersja Lispa).

Jako struktura zapisana w języku C można to zapisać tak:
struct Cons{
    void *car;
    void *cdr;
}

Każda komórka listy to jeden cons - w polu car znajduje się
dana, w polu cdr - adres następnej komórki cons.
NULL (NIL) w polu cdr oznacza koniec listy.

Składnia i podstawowe funkcje


Wywołanie funkcji f z argumentem arg jest zapisywane jako:
 (f arg) 

Jest to odpowiednik zapisu
f(arg)
w innych językach programowania.

Znając już zapis, możemy poznać podstawowe funkcje:

cons


(cons car cdr)

Funkcja cons zwraca komórkę cons.

CL-USER> (cons 10 23)
=> (10 . 23)


Komórki cons, które nie są lista (cdr nie jest prawidłowym
wskaźnikiem) są wypisywane z '.'.

list


(list arg1 arg2 arg3 ...)

Funkcja list przyjmuje dowolną liczbę argumentów, i zwraca
listę z nimi.

CL-USER> (list 1 2 3 4 5)
=> (1 2 3 4 5)


Każda lista jest zbudowana z połączonych komórek cons, więc
zapis
(list 1 2 3)

jest równoznaczny
(cons 1 (cons 2 (cons 3 nil)))


Można to łatwo sprawdzić w REPL:

CL-USER> (cons 1 (cons 2 (cons 3 nil)))
=> (1 2 3)
CL-USER> (list 1 2 3)
=> (1 2 3)


car i cdr


(car arg)
i
(cdr arg)

Funkcja car zwraca car komórki cons podanej w
argumencie.

CL-USER> (car (cons 2 3))
=> 2


Funkcja cdr przeciwnie - zwraca komórkę cdr.

CL-USER> (cdr (cons 2 3))
=> 3


Pamiętając o tym, że listy są zbudowane z połączonych komórek
cons, możemy użyc car i cdr żeby dostać pierwszy
element listy oraz listę bez pierwszego elementu.

CL-USER> (car (list 1 2 3))
=> 1
CL-USER> (cdr (list 1 2 3))
=> (2 3)


defun - definicja funkcji


(defun nazwa-funcji argumenty kod)

defun jest makrem służacym do definicji funkcji.

CL-USER> (defun dwie-listy (a b)
      (list (list a)
         (list b)))
=> DWIE-LISTY


Zadeklarowaliśmy właśnie funkcję dwie-listy, zwracającą
dwu-elementową listę z listami zawierającymi argumenty.
Możemy ją wywołać w ten sam sposób jak funkcje wbudowane:

CL-USER> (dwie-listy 10 20)
=> ((10) (20))


quote


(quote argument)

Funkcja quote zwraca nie ewaluowany argument.

CL-USER> (quote (list 1 2 3))
=> (LIST 1 2 3)

(quote cos)
można zapisać w krótszej formie jako
'cos

'
jest to tzw. reader's macro (makro funkcji read)

eval


(eval forma)

Funkcja eval zwraca wynik wykonanej formy.

CL-USER> (list 'cons 50 60)
=> (CONS 50 60)
CL-USER> (eval (list 'cons 50 60))
=> (50 . 60)


print


(print co)

Funkcja print wypisuje swój argument na standardowe wyjście.

if


(if test jeśli-tak jeśli-nie)

Instrukcja warunkowa. Wykonuje test - jeśli zwróci prawdę, wykonuje
kod jeśli-tak, w przeciwnym wypadku jeśli-nie.
W języku Common Lisp prawdą jest wszystko oprócz symbolu nil (który
jest jednocześnie pustą listą).
Podstawowym symbolem reprezentującym prawdę jest symbol t

CL-USER> (if t
       "tak"
       "nie")
=> "tak"
CL-USER> (if nil
       "tak"
       "nie")
=> "nie"
CL-USER> (if '()
       "tak"
       "nie")
=> "nie"
CL-USER> (if (list)
       "tak"
       "nie")
=> "nie"


cond


(cond form1 form2 ...)

Cond jest makrem wykorzystującym funkcję if - jest to odpowiednik
if...else if...else w innych językach.
Car każdej formy jest ewaluowany - jeśli wynik jest prawdą, kod
będący cdr jest wykonywany, w przeciwnym cond przechodzi do
następnej formy.

CL-USER> (cond ((= 1 2) (print "1=2"))
        ((= 2 3) (print "2=3"))
        (t (print "t jest prawda")))
 
"t jest prawda" 
=> "t jest prawda"
CL-USER> (cond ((= 1 2) (print "1=2"))
        ((< 2 3) (print "2<3"))
        (t (print "t jest prawda")))
 
"2<3" 
=> "2<3"


Dlaczego dwa razy zostało wypisane to samo? Jedna wartość jest tekstem
wypisanych przez print na standardowe wyjście - druga to wartość
zwrócona, która jest z kolei wypisywana przez REPL.

Funkcje matematyczne i relacyjne.


Wyrażenia matematyczne są w Lispie zapisywane w Notacji Polskiej (prefixowej) -
najpierw jest operator, później argumenty.
Wyrażenie
(+ 2 2)
jest równoznaczne "2+2".

CL-USER> (+ 2 3 4)
=> 9
CL-USER> (* 2 3 4)
=> 24
CL-USER> (/ 2 3 4)
=> 1/6
CL-USER> (- 2 3 4)
=> -5
CL-USER> (< 2 3 4)
=> T
CL-USER> (> 2 3 4)
=> NIL


Część ludzi uważa tą notację za lepszą, część woli jednak tradycyjny
zapis.
Jeśli należysz do drugiej grupy, można ściągnąć makro readera do
zapisu infixowego z CMU CL AI Repository.
Po jego załadowaniu można pisać:

CL-USER> #I(2+2)
=> 4


Powstrzymaj się jednak z instalacją na początku nauki.

Równość


Równość w CL niejedno ma imię...

eq


(eq a b)

Zwraca t, jeśli a i b to dokładnie ten sam obiekt.
Na 99% jest to zaimplementowane jako porównanie adresu obiektu.

eql


(eql a b)

Eql zwraca t jeśli:
 • (eq a b) zwraca t
 • a i b są podtypem typu number, są tego samego typu i mają tą samą wartość.
 • a i b są znakami i są tym samym znakiem. (wielkość liter ma znaczenie)

(= a b ...)


--

Wszystkie argumenty muszą być podtypem typu number.
Zwraca t, jeśli a = b (matematycznie)

Przykład:

CL-USER> (eql 1.0 1)
=> NIL
CL-USER> (= 1.0 1)
=> T
CL-USER> (eql #C(1.0 0) 1.0)
NIL
CL-USER> (= #C(1.0 0) 1.0)
T


#C(część_rzeczywista część_urojona) - zapis liczb
zespolonych.
(można także użyc funkcji complex)

equal


(equal a b)


Symbole, numery i znaki


equal zwraca t jeśli argumenty są symbolami które eq (dla których eq zwróci t), liczbami które
eql, albo znakami które eql.

Cons


Dla cons, equal jest zdefiniowany rekursywnie - t jeśli dwa car equal
i dwa cdr equal.
Oznacza to, że można używać equal do porównywania list.

Tablice


Dwie tablice są równe tylko jeśli eq zwróci t, z jednym wyjątkiem -
stringi i bit-wektory są porównywane po kolei dla wszystkich elementów
używając eql. Jeśli jedna z tablic ma fill pointer (wskaźnik
wypełnienia), limituje on maksymalną ilość porównanych elementów.
Podczas porównywania stringów, wielkość liter ma znaczenie.

Pathnames (ścieżki)


Dwie ścieżki equal wtedy i tylko wtedy gdy wszystkie elementy (host,
urządzenie, i tak dalej) są takie same. To, czy wielkość liter w
ścieżce ma znaczenie zależy od implementacji. Jeśli obie ścieżki equal
ich działanie powinno być identyczne.

Inne (struktury, hash tablice, instancje, ...


Dwa obiekty equal tylko wtedy gdy eq zwróci t.

equalp


Typ           Zachowanie
number        używa =                        
character     używa char-equal - wielkość znaków nie ma znaczenia
cons          zdefiniowane rekursywnie
bit vector    porównuje elementy      
string        porównuje elementy            
pathname      używa equal            
struktura     struktury muszą miec ten sam typ i każdy musi być equalp
inna tablica  porównuje elementy
hash table    test i ilość elementów musi być ta sama; jeśli jest, porównuje elementy
Inne obiekty  używa eq

append


(append lista1 lista2 lista3 ...)

Append łączy wszystkie listy w jedną i zwraca ją.

CL-USER> (append (list 1 2 3) (list 4 5 6) (list 7 8 9))
=> (1 2 3 4 5 6 7 8 9)


Wszystkie listy są kopiowane, oprócz ostatniej.

Zatrzymaj się w tym miejscu i spróbuj, jako ćwiczenie, napisać funkcję
zwracająca połączone listy bez ich pierwszego elementu.

CL-USER> (polacz-sublisty (list 1 2 3 4) (list 9 8 7 6))
=> (2 3 4 8 7 6)
CL-USER> (polacz-sublisty (list "a" "b" "c") (list "d" "e" "f"))
=> ("b" "c" "e" "f") 


First,second,third, cadar, nth i nthcdr


Zamiast pisać car można napisać first. W podobny sposób:
(car(cdr obj)) = (second obj)

(car(cdr(cdr obj)) = (third obj)


Jeśli chcemy dostać n-ty car, najlepiej napisać:
(nth n lista)

Należy pamiętać, że pierwszy element ma indeks 0.

Tak samo dla cdr i nthcdr.

Zamiast pisać (car (car arg)) możemy napisać (caar arg). Literka 'd'
oznacza że w tym miejscu jest cdr, a 'a' - car.
(cadar arg) = (car (cdr (car arg)))


Lepiej jednak unikać tych funkcji i zamiast nich używac first...tenth
oraz nth/nthcdr.
Wyjątkiem jest tutaj caar (i caaar) - jasno widać, że pobieramy wartość z
zagnieżdżonej listy.

Odpowiednikiem funkcji cdr jest rest, jednak nie robi to wielkiej różnicy.

Zmienne


Istnieją dwa oddzielne typy zmiennych - leksykalne i dynamiczne
(nazywane także specjalnymi).
Zmienna dynamiczna zawsze ma tylko jedną wartość - jej zmiana w
jakimkolwiek miejscu w programie zmienia jej wartość globalną.

defparameter - definicja zmiennej dynamicznej


(defparameter zmienna wartosc)
definiuje zmienną
  specjalną.

setf - ustawianie wartości zmiennej


(setf zmienna wartosc)
- ustawia wartość zmiennej.

CL-USER> (defparameter a 333)
=> A
CL-USER> (defun funkcja1 () (setf a 90))
=> FUNKCJA1
CL-USER> (defun funkcja (a)
      (print a)
      (funkcja1)
      (print a))
=> FUNKCJA
CL-USER> (funkcja 20)
20 
90 
=> 90
CL-USER> a
=> 333
CL-USER> (funkcja1)
90
CL-USER> a
90


Zmienna dynamiczna a zawsze istnieje ma tą samą wartość, w
każdym miejscu programu.
Funkcja z zadeklarowanym argumentem o takiej samej nazwie jak zmienna
specjalna zapisuje obecną wartość zmiennej i przywraca ją na końcu, a
następnie zmienia globalną wartość zmiennej a - w całym środowisku.

Zmienna leksykalna istnieje tylko lokalnie - ta sama nazwa zmiennej
może dać inną wartość w zależności od 'położenia'.
Zmienne lokalne tworzą się automatycznie jako argumenty funkcji, albo
przy użyciu let:

CL-USER> (let ((b 50) (d 10))
      (print b)
      (print d))
 
50 
10 
=> 10
CL-USER> (let ((d 10))
      (defun f1 ()
       (setf d 90)))
=> F1
CL-USER> (defun f2 (d)
      (print d)
      (f1)
      (print d))
=> F2
CL-USER> (f2 55)
 
55 
55 
=> 55


Jak widać, zmiana wartości zmiennej d nie zmieniła wartości d w innym
środowisku.
Zmienne leksykalne pozwalają uniknąć wielu błędów, dlatego najlepiej
używać ich jak najczęściej.

Aby 'ostrzec' innych programistów (i samego siebie) że dana zmienna
jest dynamiczna, powinno się otaczać jej nazwę gwiazdkami:

(defparameter *a* 23)


Środowiska leksykalne istnieją tak długo, jak długo istnieje do nich
dostęp (np. przez wywołanie funkcji) - można ich używać do
przechowywania danych:

CL-USER> (let ((zmienna 0))
      (defun zwieksz ()
       (setf zmienna (+ zmienna 1))))
=> ZWIEKSZ
CL-USER> (zwieksz)
=> 1
CL-USER> (zwieksz)
=> 2
CL-USER> (zwieksz)
=> 3


Zamiast pisać
(setf zmienna (+ zmienna 1))

można napisać
(incf zmienna)
.

Argumenty opcjonalne i słownikowe


Opcjonalne


Argumenty opcjonalne oznacza się używając &optional.
Przykład:

CL-USER> (defun funkcja (&optional (x 666))
      (print x))
FUNKCJA
CL-USER> (funkcja)
 
666 
=> 666
CL-USER> (funkcja 20)
 
20 
=> 20


Nie ma ograniczenia (oprócz ograniczeń pamięci itd) na ilość zmiennych
opcjonalnych.

(defun funkcja (&optional (arg1 "arg1") (arg2 40) (arg3 90) arg4))


Zdefiniuje 4 argumenty z wartościa domyślną - w przypadku arg4 jest to
wartość nil.

Nieskończona ilość argumentów


Argumenty tego typu oznacza się poprzez &rest. Wszystkie podane
argumenty zostaną zwinięte w jedną listę.

CL-USER> (defun fun-rest (&rest a)
      (print a))
FUN-REST
CL-USER> (fun-rest 1 2 3 4 5 6)
 
(1 2 3 4 5 6) 
=> (1 2 3 4 5 6)


Argumenty słownikowe


Argumenty opcjonalne, podawane jako :index - można je wpisywać w
dowolnej kolejności. Oznaczane poprzez &key.

CL-USER> (defun fun-key (&key (a "a") (b "b") c)
      (print a)
      (print b)
      (print c))
=> FUN-KEY
CL-USER> (fun-key)
 
"a" 
"b" 
NIL 
=> NIL
CL-USER> (fun-key :a "pawel" :c "gawel")
 
"pawel" 
"b" 
"gawel" 
=> "gawel"
CL-USER> (fun-key :a "lisp" :b "rzadzi")
 
"lisp" 
"rzadzi" 
NIL 
=> NIL


Dynamiczne i statyczne typowanie oraz Garbage Collector


Dynamiczne typowanie oznacza, że wartość ma typ, ale zmienna nie -
można przypisać do niej obiekt dowolnego typu.
Dynamiczne typowanie bardzo upraszcza i skraca programowanie.

Statyczne typowanie jest jednak czasami przydatne, jak nie chcemy
jakiegoś typu w danym miejscu.
Można robić to 'ręcznie' - przy pomocy testów typu i ew. wyrzucenia
błędu, ale lepiej powiedzieć jakiego typu oczekujemy:

CL-USER> (defun x (a)
      (declare (number a))
      (print a))
=> X
CL-USER> (x 23)
 
23 
=> 23
CL-USER> (x "a")
The value "a" is not of type NUMBER.
  [Condition of type TYPE-ERROR]
 
Restarts:
 0: [ABORT-REQUEST] Abort handling SLIME request.
 1: [ABORT] Exit debugger, returning to top level.
 
Backtrace:
 0: (X "a")
 1: (SB-INT:SIMPLE-EVAL-IN-LEXENV (X "a") #<NULL-LEXENV>)


Moim zdaniem domyślne dynamiczne typowanie i statyczne na żądanie jest
najlepszym możliwym wyjściem.

Inne typy danych


Wszystko, co nie jest listą, jest atomem - inne typy danych także.

String


Napis. Podtyp typu vector, który jest podtypem typu array.
Zapisywany przy użyciu " ".

format


(format stream format-string argumenty)

Potężny odpowiednik scanf z języka C. Faktem wartym zauważenia jest
to, że wewnętrzny język format jest kompletny w sensie turinga.
Opis wszystkich możliwości tu.

~A
- wypisuje argument "ładnie".
~%
- znak nowej linii.

strumień t oznacza standardowe wyjście


CL-USER> (format t "~A~%" (list 1 2 3))
(1 2 3)
=> NIL


Tablica


make-array


(make-array dimensions &key element-type initial-element initial-contents adjustable fill-pointer displaced-to displaced-index-offset)

Tworzy tablicę.

CL-USER> (make-array 20 :initial-element "lisp")
=> #("lisp" "lisp" "lisp" "lisp" "lisp" "lisp" "lisp" "lisp" "lisp" "lisp" "lisp"
 "lisp" "lisp" "lisp" "lisp" "lisp" "lisp" "lisp" "lisp" "lisp")


Tworzy jedno-wymiarową tablicę z początkową wartością każdego elementu
ustawioną na string "lisp".

CL-USER> (make-array '(5 5) :initial-element "comp.lang.lisp")
=> #2A(("comp.lang.lisp" "comp.lang.lisp" "comp.lang.lisp" "comp.lang.lisp"
   "comp.lang.lisp")
  ("comp.lang.lisp" "comp.lang.lisp" "comp.lang.lisp" "comp.lang.lisp"
   "comp.lang.lisp")
  ("comp.lang.lisp" "comp.lang.lisp" "comp.lang.lisp" "comp.lang.lisp"
   "comp.lang.lisp")
  ("comp.lang.lisp" "comp.lang.lisp" "comp.lang.lisp" "comp.lang.lisp"
   "comp.lang.lisp")
  ("comp.lang.lisp" "comp.lang.lisp" "comp.lang.lisp" "comp.lang.lisp"
   "comp.lang.lisp"))


Tworzy dwu-wymiarową tablicę wypełnioną stringiem "comp.lang.lisp".

array-rank


Ilość wymiarów tablicy można sprawdzić przy pomocy funkcji array-rank.

Wielkość tablicy typu adjustable może być dynamicznie zwiększana:

CL-USER> (defparameter *tablica* (make-array 5 :adjustable t))
=> *TABLICA*
CL-USER> (array-total-size *tablica*)
=> 5
CL-USER> (adjust-array *tablica* 20)
=> #(0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
CL-USER> (array-total-size *tablica*)
=> 20


Właściwości fill-pointer można użyć razem z właściwością adjustable do
stworzenia dynamicznego stringa:

CL-USER> (defparameter *napis* (make-array 0 :element-type 'character :adjustable t :fill-pointer t))
=> *NAPIS*
CL-USER> *napis*
=> ""
CL-USER> (format *napis* "ala ma kota")
=> NIL
CL-USER> *napis*
=> "ala ma kota"
CL-USER> (format *napis* "~%~A~%" (list 1 2 3))
=> NIL
CL-USER> *napis*
=> "ala ma kota
(1 2 3)
"


aref


(aref tablica wymiary)

Zwraca element z tablicy.

(aref tablica 23) = tablica[23]
(w innych językach programowania).

Hash tablica


make-hash-table


(make-hash-table &key test size rehash-size
rehash-threshold)

Tworzy hash tablicę. Test oznacza rodzaj testu (eq,eql,equal albo
equalp) jakim porównywane będą elementów.

Niektóre implementacje, np. LispWorks, umożliwiają definicję
całkowicie własnych testów.

Większość implementacji dodaje argument słownikowy weak albo
weakness - jeśli jest ustawiony na t, tworzy to "słabą" hash tablicę - klucze obecne w
niej nie będą liczone przez Garbage Collector jako odnośniki do
obiektu. Pozwala to uniknąć bardzo częstego (w językach z GC) wycieku
pamięci.

gethash


(gethash klucz hash-tablica)

Zwraca wartość elementu klucz z hash-tablica hash-tablica.

Instancje obiektów


Typem instancji jest jej klasa. Są one tworzone bezpośrednio przy użyciu
funkcji allocate-instance albo pośrednio, przy użyciu make-instance.

Opis CLOS (Common Lisp Object System) oraz MOP (Meta Object Protocol)
mógłby zająć dwie grube książki, więc w ogóle pominę ich temat w tym
krótkim wprowadzeniu.

Funkcje


Lisp był pierwszym językiem programowania, w którym funkcje były
obiektami pierwszej klasy - można ja było zwrócić, przekazać w
argumencie itd.

Funkcja jest tworzona przy użyciu specjalnej formy - lambda:

lambda


(lambda (argumenty) kod)

Zwraca anonimową funkcję.

CL-USER> (lambda () (print "x"))
=> #<FUNCTION (LAMBDA ()) {AAD421D}>


function


Specjalna forma
(function funkcja)

Zwraca nazwaną funkcję w środowisku zmiennych (o tym za chwilę):

CL-USER> (function print)
=> #<FUNCTION PRINT>
CL-USER> #'print
=> #<FUNCTION PRINT>


#'


#' jest makrem readera, umożliwiającym krótszy zapis tego samego.

Namespace (środowisko)


Common Lisp, w przeciwieństwie do Scheme, posiada kilka środowisk -
jedno dla funkcji, jedno dla zmiennych, jedno dla bloków (pominę w tym
wprowadzeniu czym to jest).

Symbol będący pierwszym elementem w obecnie ewaluowanej liście oznacza
funkcję istniejącą w środowisku funkcji - dlatego aby wywołać funkcję
istniejącą w środowisku zmiennych, należy użyć innej funkcji
'wywołującej':

apply


(apply funkcja argument1 argument2 lista-argumentow

Wywołuje funkcję ze swoimi argumentami, z tym że ostatni argument musi
być listą - jest on 'rozwijany' na normalne argumenty dla funkcji:

CL-USER> (defun funkcja (a b c d)
      (format t "a: ~A b: ~A c: ~A d: ~A~%" a b c d))
=> FUNKCJA
CL-USER> (apply #'funkcja 1 2 3 '(4))
a: 1 b: 2 c: 3 d: 4
=> NIL
CL-USER> (apply #'funkcja '(1 2 3 4))
a: 1 b: 2 c: 3 d: 4
=> NIL
CL-USER> (apply #'funkcja 1 2 3 4)
attempt to use VALUES-LIST on a dotted list: 4
  [Condition of type SIMPLE-TYPE-ERROR]
 
Restarts:
 0: [ABORT-REQUEST] Abort handling SLIME request.
 1: [ABORT] Exit debugger, returning to top level.
 
Backtrace:
 0: (APPLY #<FUNCTION FUNKCJA> 1)
 1: (SB-INT:SIMPLE-EVAL-IN-LEXENV (APPLY (FUNCTION FUNKCJA) 1 2 3 4) #<NULL-LEXENV>)


funcall


(funcall funkcja argument1 argument2 argument3

Wywołuje funkcję z swoimi argumentami.

CL-USER> (funcall #'funkcja 1 2 3 4)
a: 1 b: 2 c: 3 d: 4
=> NIL


Możemy w ten sposób wykonać anonimową funkcję:
CL-USER> (funcall (lambda (arg) (print arg))
         "ala ma kota")
 
"ala ma kota" 
=> "ala ma kota"


Generatory


Używając lambdy, możemy bardzo łatwo zaimplementować prosty generator:
CL-USER> (defun generator-inc (start end)
      (lambda () (if (> end start)
             (incf start)
             end)))
GENERATOR-INC
CL-USER> (defparameter *gen* (generator-inc 2 6))
*GEN*
CL-USER> (funcall *gen*)
3
CL-USER> (funcall *gen*)
4
CL-USER> (funcall *gen*)
5
CL-USER> (funcall *gen*)
6
CL-USER> (funcall *gen*)
6


Każde wywołanie funkcji generator-inc tworzy nową
closure - o ile nie zadeklarujemy zmiennej start i end jako
specjalne, możemy mieć na raz kilkanaście generatorów i wszystko
będzie działać.

Iteracja i mapowanie


Common Lisp ma naprawdę ogromną liczbę funkcji/makr do zrealizowania
pętli. Opiszę tylko kilka (moim zdaniem) najużyteczniejszych i
najczęściej używanych.

loop


Loop jest kolejnym przykładem kompletnego w sensie Turinga mini-języka
w cl (obok format).
Jak nazwa wskazuje, służy do pętli.
Jego składnia jest dość intuicyjna - przedstawię ją przez przykłady.

CL-USER> (defparameter *lista* '(1 2 3 4 5 6 7))
=> *LISTA*
CL-USER> (loop for obj in *lista* collecting obj)
=> (1 2 3 4 5 6 7)
CL-USER> (loop for obj in *lista* summing obj)
=> 28
CL-USER> (loop
       for i from 0 to 10
       and j from 0
       collect (list i j) into wynik
       finally (return wynik))
=> ((0 0) (1 1) (2 2) (3 3) (4 4) (5 5) (6 6) (7 7) (8 8) (9 9) (10
10))
CL-USER> (loop
       for i from 5 downto 0
       when (oddp i) collect (1+ i))
=> (6 4 2)


Ten przykład policzy ilość liczb nieparzytnych - counting oznacza
'zwiększ licznik o 1 jeśli test zwróci prawdę'.
Funkcja oddp zwraca prawdę jeśli liczba jest nieparzysta, w przeciwnym
wypadku nil.

CL-USER> (loop for obj in *lista* counting (oddp obj))
4
CL-USER> (loop
      for i from 0 to 5 do
      (print i))
 
0 
1 
2
3 
4 
5
=> NIL


count-if


Powyższy kod można również zapisać jako:

CL-USER> (count-if #'oddp *lista*)
=> 4


map


(map result-value-type function sequence1 sequence2 ...)


Funkcja map wywołuje funkcję podaną w drugim argumencie po kolei dla wszystkich
elementów sekwencji podanych jako następne argumenty.
Element ze sekwencji pierwszej to pierwszy argument, drugiej drugi,
itd.
Gdy funkcja powróci, map dodaje element zwrócony do wyniku o żądanym typie.
Gdy jakakolwiek sekwencja się skończy, map zwróci dotychczas zebrane
obiekty.

CL-USER> (map 'string
       (lambda (arg) (char-downcase arg))
       "QWERTYUIOP")
=> "qwertyuiop"
CL-USER> (map 'vector #'+ '(1 2 3 4) '(98 034 92340 93))
=> #(99 36 92343 97)


mapcar


(mapcar funkcja sequence1 sequence2 ...) = (map 'list funkcja
sequence1 sequence2 ...)


mapc


(mapc function sequence1 sequence2 ...)


Mapc zwraca sequence1 - nie zbiera wyników. Użycie tej funkcji ma
sens, gdy funkcja podana w pierwszym argumencie ma efekty poboczne -
modyfikuje listę albo jakąś inną strukturę.

Makra


Aby zdefiniować makro, należy użyć makra defmacro:
(defmacro argumenty kod)


Na pierwszy rzut oka nie widać wielkiej różnicy między deklaracją
funkcji (defun).
Różnice są jednak ogromne:
 • Makra są wykonywane tylko raz, podczas kompilacji.
 • Argumenty do makra nie są ewaluowane.
 • Makra zwracają formę - czyli po prostu normalny kod źródłowy.

Zdefiniujmy na początek proste makro - zaimplementujemy makro
when.

when


(when test kod)


Po prostu - kiedy. Kiedy test zwróci prawdę, wykonaj kod, w przeciwnym
wypadku zwróć nil.

Takie makro już istnieje w standardzie, nazwiemy więc nasze makro
kiedy.

Najpierw pomyślmy, jak napisać to ręcznie.
Najlepiej użyć if i progn.

progn


progn wykonuje wszystkie formy zawarte w niej, i zwraca wynik
ostatniej.

CL-USER> (progn 23 1 45)
45
CL-USER> (prog1 23 1 45)
23
CL-USER> (prog2 23 1 45)
1


prog1 i prog2 zwracają, odpowiednio, pierwszą i drugą
wartość.

Progn jest nam potrzebne, gdyż if przyjmuje tylko jedną formę do
wykonania.

Kiedy
(< 2 4)
(2 jest mniejsze od 4) chcemy aby został
wykonany kod
(print "2") (print "jest") (print "mniejsze") (print "od") (print
"4")


CL-USER> (if (< 2 4)
       (progn (print "2")
          (print "jest")
          (print "mniejsze")
          (print "od")
          (print "4")))
 
"2" 
"jest" 
"mniejsze" 
"od" 
"4" 
=> "4"


Działa.

kiedy


Nasz zapis używając kiedy ma wyglądać tak:
(kiedy (< 2 4)
    (print "2")
    (print "jest")
    (print "mniejsze")
    (print "od")
    (print "4"))


Piszemy makro:

CL-USER> (defmacro kiedy (test &rest kod)
      (list 'if test (list* 'progn
                 kod)))
=> KIEDY


list*


Tworzy listę z wszystkich argumentów i dołącza do ostatniego
argumentu.

(list* a b) = (cons a b)


macroexpand-1


Możemy sprawdzić wynik wykonania samego makra, używając funkcji
macroexpand-1:

CL-USER> (macroexpand-1 '(kiedy (< 2 4) (print "tak")))
=> (IF (< 2 4) (PROGN (PRINT "tak")))
=> T


Tak - forma wygląda tak, jak chcieliśmy.
Druga wartość zwrócona przez macroexpand-1 (funkcja może zwracać
dowolną ilość wartości, nie tylko jedną) oznacza że jakieś makro
zostało wykonane.

Funkcja macroexpand wykonuje całkowite rozwinięcie makra,
korzystając z funkcji macroexpand-1, która rozwija tylko jeden raz.

(jeśli korzystasz z SLIME, możesz uzyć C-c enter do wywołania
macroexpand-1, i C-c M-m do wywołania macroexpand. Kursor musi być na
otwierającym nawiasie formy z makrem).

Sprawdźmy nasze makro na kodzie powyżej:

CL-USER> (kiedy (< 2 4)
        (print "2")
        (print "jest")
        (print "mniejsze")
        (print "od")
        (print "4"))
 
"2" 
"jest" 
"mniejsze" 
"od" 
"4" 
=> "4"


Backquote


Tworząc makra trzeba selektywnie ewaluowac formy - używanie ' (quote)
i funkcji list szybko staje się męczące.

` - działa tak samo jak ', ale "," ma dla takiej formy specjalne
znaczenie


W środku formy ` :
"," wyewaluuj formę po przecinku 

",@" wyewaluuj formę po przecinku i przyłącz ją bezpośrednio do
listy


Jako przykład, makro kiedy można zapisać w ten sposób:
(defmacro kiedy (test &rest kod)
 `(if ,test (progn ,@kod)))


test jest ewaluowany (inaczej byłby w wynikowej formie zostałby symbol
"test" a nie wartość argumentu!), kod jest ewaluowany i przyłączany do
listy.

Na koniec: makro string-case, do przeanalizowania.

(string-case co
       (a1 kod)
       (a2 kod)
       (a3 kod)
       (otherwise kod))


Jeśli (equal co a_n) = t), wykonuje kod. W przeciwnym
przypadku idzie dalej. Otherwise - w przeciwnym przypadku - jest
wykonywane, gdy żaden test nie powiódł się. Gdy nie ma warunku
otherwise, a żaden test się nie powiódł, zwraca nil.

string-case


(defmacro string-case (co &rest forms)
 (let* ((otherwise nil)
     (wynik (mapcan (lambda (form)
             (cond ((eq (car form) 'otherwise)
                 (setf otherwise (cdr form))
                 '())
                (t
                 `(((equal ,co ,(car form))
                  ,@(cdr form))))))
            forms)))
  `(cond ,@(append wynik (when otherwise `((t
  ,@otherwise)))))))


let* tym się różni od let, że binduje symbole po kolei, podczas
gdy let wszystkie na raz.


O czym nie powiedziałem i o czym nie jest ten kurs


O czym nie powiedziałem, a co jest ważne


Nie powiedziałem o CLOS, systemie wyjątków, MOP, strukturach, listach asocjacyjnych, strumieniach,
modułach, asdf i asdf-install, pathnames i series.

Jeśli zacząłeś/masz zamiar uczyć się CL, są to tematy którymi
powinienieś się (ale dopiero po pewnym czasie) zainteresować.

Czym nie jest ten kurs


Przeprowadzeniem kogoś kto nigdy nie widział języka na oczy do kodera
CL. Do tego są książki - 20x dłuższe (adresy poniżej).

Ten kurs ma na celu zapoznanie jedynie z podstawami języka i nie
powinien być używany jako podstawa nauki.

Linki


Successfull Common Lisp


Successfull Common Lisp - Bardzo dobra i rozległa książka

Practical Common Lisp


Practical Common Lisp - podejście praktyczne. Moim zdaniem dobra książka razem z poprzednią

On Lisp


On Lisp - książka o zaawansowanych technikach programowania funkcyjnego w Common Lispie

Cliki


Cliki - strona z ogromną ilością bibliotek.

5 komentarzy

jlgg 2016-06-30 11:13

http://www.nike-air-jordan.fr        nike air jordan
http://www.hermesbirkinprice.co        hermes birkin price
http://www.louisvuittonspeedy30.us.com        louis vuitotn speedy
http://www.burberryoutlet.org/   burberry outlet
http://www.burberrywatches.us  burberry watches
http://www.coachcarter.com.au        coach carter
http://www.abercrombie-and-fitch.us    abercrombie and fitch
http://www.pandorabracelet.us          Pandora bracelet
http://www.fendioutlet.net        fendi outlet
http://www.louis--vuitton.net.au        louis vuitton
http://www.nikebuyonline.com        nike online
http://www.coach-outlet.us      coach outlet
http://www.cheapguccibelts.co        cheap gucci belts
http://www.polo--ralphlauren.co.uk        Polo Ralph Lauren
http://www.airjordannike.us        air jordan nike
http://www.raybansunglasses.com.au        ray-ban sunglasses
http://www.michaelkorssatchel.us        michael kors satchel
http://www.longchamp-backpack.us        longchamp backpack
http://www.prada-purses.us        prada purses
http://www.freeshoes.us        free shoes
http://www.burberryperfume.us  burberry perfume
http://www.burberryaustralia.net.au        burberry australia
http://www.michaelkorshandbagsonsale.us        michael kors handbags on sale
http://www.abssice360.fr        abssice 360
http://www.nikefreedanmark.eu        nike free danmark
http://www.louis-vuitton-outlet.org        louis vuitton outlet
http://www.balenciagabag.us        balenciag bag
http://www.jordan-retro-shoes.us        jordan retro shoes
http://www.prada-outlet.net        Prada Outlet
http://www.michael-korsoutlet.org    michael kors outlet
http://www.louisvuittonmessengerbag.us        louis vuitton messenger bag
http://www.pradahandbags-sale.us        prada handbags sale
http://www.michaelkorsoutleto.us     michael kors outlet
http://www.michaelkorshamiltontote.biz        michael kors hamilton tote
http://www.pandora-bracelet-charms.us          pandora bracelet
http://www.abercrombiefitch.nl        abercrombie fitch nederland
http://www.hermes--uk.co.uk        hermes uk
http://www.louisvuittontotebag.us.com        louis vuitton tote bag
http://saclongchamp.abssice360.fr    sac longchamp
http://www.gucciclutch.us        gucci clutch
http://www.louis--vuitton.co.uk        louis vuitton uk
http://www.louisvuittonbelt.us.com        louis vuitton belt
http://www.michaelkorsclutch.us        michael kors clutch
http://www.nikefreerunsko2.com        nike free run sko2
http://www.timberlandbootsuk.co.uk        timberland boots uk
http://www.guccibelt.us        gucci belt
http://www.burberrywallet.us.com        burberry wallet
http://www.asics-shoes.us  asics shoes
http://www.tiffany-co.com.au        tiffany co
http://www.ralphlauren-shirts.co.uk        Ralph Lauren Shirts
http://www.pandora-bracelets.us          pandora bracelets
http://www.pandoranecklace.us          pandora necklack
http://www.michael-kors-watches.org        Michael Kors Watches
http://www.louisvuittonartsy.us.com        louis vuitton artsy
http://www.longchamp-outlet.co        Longchamp Outlet
http://www.michaelkorstotebag.us        michael kors tote
http://www.coach-usa.us        coach usa
http://www.longchamp-sale.us        longchamp sale
http://www.nikesweden.com        nike sweden
http://www.gucci-shoes.us        gucci shoes
http://www.guccibackpack.us        gucci backpack
http://www.michaelkorsblackhandbags.us        michael kors black handbags
http://www.louboutinheels.us        louboutin heels
http://nike.kobe9.us        Nike Kobe 9
http://www.michaelkorsoutletcity.us     michael kors outlet
http://www.nike-free-run.us        nike free run
http://www.true-religion.co.uk        true religion uk
http://www.coach-outletstore.us        coach outlet store
http://www.michael-kors.net.au        michael kors australia
http://www.burberryscarfoutlet.org  burberry scarf outlet
http://www.hugo-boss.us        hugo boss
http://www.abercrombieandfitchoutlet.net    abercrombie and fitch outlet
http://www.michael-kors.com.au        michael kors australia
http://www.mcm-bags.us        mcm bags
http://www.louisvuittonmonogram.us.org        louis vuitton monogram
http://www.burberry-scarf.net  burberry scarf
http://www.trx-suspension.us        trx suspension
http://www.michaelkorspurses.us        michael kors purses
http://www.longchamp-bags.us        longchamp bags
http://www.salomonshoes.us.org        salomon shoes
http://www.primarkukonline.co.uk        primark online uk
http://www.nike-shoes.net.au        nike shoes
http://www.yeezyshoes.us          yeezy shoes
http://www.nike-air-jordan.us        nike air jordan
http://www.louis-vuitton.net.au        louis vuitton australia
http://www.louisvuittonartsymm.co        louis vuitton artsy
http://www.louisvuittonperfect.com        louis vuitton perfect
http://www.burberryoutletonline.us        burberry outlet online
http://www.trxworkouts.ca        trx workouts
http://www.michael-kors.ca        michael kors canada
http://www.ralphlaurenpolo.us        Ralph Lauren Polo
http://www.ralphlauren-uk.co.uk        Ralph Lauren UK
http://www.asics-gel-kayano.com        asics gel kayano
http://www.yeezyboost-350.us          yeezy boost 350
http://www.nikeshow.com        nike show
http://www.ubiae.fr        Billat
http://www.louisvuittonevaclutch.org        louis vuitton eva clutch
http://www.cheapraybans.us        Cheap Ray Ban
http://www.gucci-online.us        gucci online
http://www.burberry--outlet.net     burberry outlet
http://www.cheaplouisvuittonbelts.us.com        louis vuitton belts
http://www.michaelkorsfactoryoutlet.biz        michael kors factory outlet
http://www.louis--vuitton--outlet.net        louis vuitton outlet
http://www.cheapmichaelkorshandbags.biz        cheap michael kors handbags
http://www.nikeair-max.com        nike air max
http://www.michael-kors-outlet.co        Michael Kors Outlet
http://tiffany.outlet.net.au/    tiffany outlet
http://www.sheepskinboots.us        sheepskin boots
http://www.Michael-KorsOutlet.org     michael kors outlet
http://www.burberry-online-outlet.us        Burberry online
http://www.trxstraps.us        trx straps
http://www.michaelkorsoutletstores.us     michael kors outlet
http://www.coach--bags.us        coach bags
http://www.trx-training.us        TRX Training
http://www.moncler-outlet.org    moncler outlet
http://www.adidassuperstar.net        adidas super star
http://www.coachoutlet.org        coach outlet
http://www.louis-vuitton-online.co.uk        louis vuitton online
http://www.gucci--handbags.us        gucci handbags
http://www.trxsuspension.us        trx suspension
http://www.louis-vuittonuk.co.uk        louis vuitton uk
http://www.nikeall.com        nike all
http://www.louisvuittondamier.org.in        louis vuitton damier
http://ca.michael-kors.net        michael kors canada
http://www.christian-louboutin-shop.com        christian louboutin shop
http://www.chanel.net.au        chanel australia
http://www.pandoraring.us          pandora ring
http://www.trxexercises.us        trx exercise
http://www.oakleysunglasses.net.au        oakley sunglasses
http://www.prada-tote.us.com        prada tote
http://ralph.laurenpolo.us        ralph lauren polo
http://www.michaelkors.com.co        michael kors outlet
http://www.ralphlaurenpolo.net.au        Ralph Lauren Polo
http://www.prada-outlet.us.com        prada outlet
http://www.pandora-rings.us          pandora rings
http://www.coach-online.org        coach online
http://www.longchampoutlet.us        longchamp outlet
http://www.burberryoutlet.co        Burberry Outlet
http://www.coach-outlet.cc        Coach Outlet
http://www.longchamp-le-pliage-medium.us        longchamp le pliage medium
http://www.louisvuittonpursesonsale.us        louis vuitton purses
http://www.nikeyear.com        nike year
http://www.prada-clutch.us        prada clutch
http://www.hermesbirkin.co.uk        hermes birkin uk
http://www.hermes-bag.us        hermes bag
http://www.mcm-tote-bag.us        mcm tote bag
http://www.mlb-shop.net    mlb jerseys
http://www.led-lights.net.in        led lights
http://www.louis-vuittonbags.co.uk        louis vuitton bags
http://www.burberry.org.au        burberry
http://www.katespade.net.au        kate spade
http://www.uggboots.uk.net        ugg boots
http://www.ralph-lauren.net.au        Ralph Lauren
http://www.salomon--shoes.us        Salomon Shoes
http://www.nikeskonorway.eu        nike norway
http://www.louisvuittonspeedy25.us.com        louis vuitotn speedy
http://www.hermes-belt.us        hermes belt
http://www.nikedanmark.eu        nike danmark
http://www.ray-ban-sunglasses.com.au        ray-ban sunglasses
http://www.ralph--lauren.co.uk        Ralph Lauren
http://www.hugo-boss-uk.co.uk        hugo boss uk
http://www.coach-handbags.us        coach handbags
http://www.sunglasses-onsale.com        sunglasses on sale
http://www.louisvuittonshoesmen.net.in        louis vuitton shoes men
http://www.trxworkouts.us        trx workouts
http://www.michaelkors--handbags.us        michael kors handbags
http://www.christianlouboutinshoes.co.uk        christian louboutin shoes
http://www.burberry-uk.co.uk        burberry uk
http://www.burberryshirts.us  burberry shirt
http://www.burberry-outletonline.us        Burberry outlet online
http://www.hermes-outlet.us        hermes outlet
http://www.michaelkorshobobag.us        michael kors hobo bag
http://www.market365.biz        market 365
http://www.chanel-bags-prices.co        chanel bags prices
http://www.louis-vuitton-bags.co.uk        louis vuitton bags
http://www.trx-exercises.us        TRX Exercises
http://www.louisvuittonzippywallet.net        louis vuitton zippy wallet
http://www.prada-crossbody.us        prada-crossbody
http://www.mizunoshoes.us        mizuno shoes
http://www.nikejordan.co        nike jordan
http://www.prada-bags.co        prada bags
http://www.canadagooseoutlet.us        canada goose outlet
http://www.louisvuittondiaperbag.org        louis vuitton diaper bag
http://www.canada-goose-outlet.us        Canada Goose Outlet
http://www.mcmbags.co        MCM Bags
http://katespade.changepoints.co.uk        kate spade uk
http://www.whittonlodge.co.uk        ralph lauren uk
http://www.burberry-outlets.us     burberry outlets
http://www.michaelkorsoutletbing.us     michael kors outlet
http://www.basketballshoes.in.net        basketball shoes
http://www.menssunglasses.us        Mens Sunglasses
http://www.tiffanyco.net.au        tiffany co
http://www.moncler-jacket.org    moncler jacke
http://www.chanel-outlet.co        Chanel Outlet
http://www.burberry-outlet.cc        burberry outlet
http://www.michaelkorsbagsoutlet.us.com        michael kors outlet store
http://www.michael-kors-outlet.us     michael kors outlet
http://www.burberryoutletonline.net  burberry outlet online
http://www.gucci-bags.us.com        gucci bags
http://www.michaelkorsoutletonlinepro.us     michael kors outlet
http://www.coach--purses.us        coach purses
http://www.Burberry-bags.us        Burberry bags
http://www.louisvuittonspeedy35.us.com        louis vuitotn speedy
http://www.abercrombie-outletonline.com    abercrombie outlet online
http://www.louisvuittonwalletforwomen.net        louis vuitton wallet for women
http://www.jordan-retro.us        jordan retro
http://www.louboutinshoes-uk.co.uk        louboutin shoes
http://www.jimmy-choo.com.au        jimmy choo australia
http://www.burberry-outlet.ca  burberry outlet
http://www.trx.us.org        trx
http://www.louisvuittonneverfullmm.co        louis vuitton neverfull mm
http://www.coachshoes.us        coach shoes
http://www.ralphlaurenuk.co.uk        Ralph Lauren UK
http://www.BurberryHandbags.us    burberry handbags
http://www.birkinbaghermes.us        birkin bag hermes
http://www.michaelkorsblackpurse.com        michael kors black purse
http://www.michaelkorsoutlet.net        Michael Kors Outlet
http://www.fastwareonline.com        abercrombie milano
http://www.cheaplouisvuittonpurses.us.com        cheap louis vuitton purses
http://www.michaelkorsoutlethandbag.us     michael kors outlet
http://www.oakley-australia.com.au        oakley australia
http://www.michaelkors-outlet.us        michael kors outlet
http://www.ray-ban-sunglasses.co.uk        ray-ban sunglasses
http://www.nikeairshoes.net        nike air shoes
http://www.clkbenz.com        clk benz
http://www.longchamp-tote.us        longchamp tote
http://www.hermespurses.co        hermes purses
http://www.burberryoutlet-online.net  burberry outlet online
http://www.piratesystem.us        pirate system
http://www.rayban-outlet.us        Ray Ban Outlet
http://www.longchamp-le-pliage-large.com        longchamp le pliage large tote
http://www.uggbootsireland.com        ugg boots ireland
http://www.mlb-shop.net    mlb.com
http://www.longchamp-bag.us        longchamp bag
http://www.guccisunglasses.us        gucci sunglasses
http://www.nike-shop.us        nike shop us
http://www.michaelkorstote.us        michael kors tote
http://www.coach-outlet-online.co        Coach outlet online
http://www.lebron13.in.net        Lebron 13
http://www.KD8.us        KD 8 shoes
http://www.yeezy-boost-350.us        yeezy boost 350
http://www.nike-anike.com        nike shoes
http://www.asicsshoes.com.au        asics shoes
http://www.mizuno-wave.com        mizuno wave
http://www.coachpursesonsale.co        coach purses on sale
http://www.michaelkorspursesonsale.us        michael kors purses outlet
http://www.moncler-outlet.us    moncler outlet
http://www.burberry-online.us        burberry online
http://www.prada-messenge-bag.us        prada messenger bag
http://www.burberryscarfs.com  burberry scarfs
http://www.pandora-charms.us          pandora charms
http://www.free-nike.com        free nike
http://www.michaelkorspursesoutlet.us        michael kors purses
http://www.pdcharm.it        Pandora Charm
http://www.changepoints.co.uk        change points uk
http://www.burberry--outlet.co.uk        burberry outlet uk
http://www.trxforsale.us        trx for sale
http://www.gucci-bags.us        gucci bags
http://www.burberryaustralia.com.au        burberry australia
http://www.michaelkorstotebags.us.com        michael kors tote bags
http://www.louisvuittonshoulderbag.net        louis vuitton shoulder bag
http://www.michaelkorscrossbody.us        michael kors crossbody
http://www.Hyperdunk.us        Nike Hyperdunk 2015
http://www.trx-straps.us        TRX Straps
http://www.louisvuittonaustralia.com.au        louis vuitton australia
http://www.true-religion-jeans.co.uk        true religion jeans
http://www.coach-australia.net.au        coach australia
http://www.yeezyboost350.us.org        yeezy boost 350
http://www.trx-workouts.us        TRX Workouts
http://www.nike.net.au        nike australia
http://www.nike-air.fr        nike air
http://www.outlet-michaelkors.net        outlet michael kors
http://www.louisvuitton-uk.co.uk        louis vuitton uk
http://www.burberry.net.au        burberry
http://www.trxworkout.us        TRX Workout
http://www.michaelkorsbagsonsale.biz        michael kors bags on sale
http://www.coach--outlet.us        coach outlet
http://www.ugg.org.au        ugg australia
http://www.guccionline.us        gucci online
http://www.cheapmichaelkorspurses.us        cheap michael kors purses
http://www.prada-bags.us        prada bags
http://www.michaelkorsblackfridayoutlets.us     michael kors outlet
http://www.burberry--outlet.org  burberry outlet
http://www.lebron-james-shoes.us          lebron james shoes
http://www.burberrypurse.com  burberry purse
http://www.moncler-outlet.co    moncler outlet
http://www.chanel-tote.co        chanel tote
http://www.mizunoshop.us        mizuno shop
http://www.nikeair.se        nike air
http://www.oakley-outlet.in.net        Oakley Outlet
http://www.burberrybritain.co.uk        burberry britain
http://www.air-jordan-shoes.us        air jordan shoes
http://www.prada-handbags.us        prada handbags
http://www.kate-spade.net.au        Kate Spade Australia
http://www.burberry-london.co.uk        burberry london
http://www.air-jordan-retro.us        air jordan retro
http://www.nike-jordan-shoes.us        nike jordan shoes
http://www.prada-handbags.org        prada handbags
http://www.coachbagsonsale.us.com        coach bags on sale
http://www.louisvuittonwalletsformen.us.com        louis vuitton watllets
http://www.louisvuitton--uk.co.uk        louis vuitton uk
http://www.pandora-jewelry.us          pandora jewelry
http://www.oakley-sunglasses-uk.co.uk        oakley sunglasses
http://www.coach-australia.com.au        coach australia
http://www.hermes-outlet.org        Hermes Outlet
http://www.abercrombie-andfitch.com    abercrombie and fitch
http://www.michaelkorsoutlet.ca     Michael Kors Outlet
http://www.uggboots.org.au        ugg boots
http://www.guccihandbags.us        gucci handbags
http://www.apph.co.uk        landinggear
http://www.shoes-online.us     shoes online
http://www.mcmoutlet.net        MCM Outlet
http://www.prada-shoes.us        prada shoes
http://www.nike-run.com        nike run
http://www.kate--spade.co.uk        kate spade uk
http://www.louisvuittondufflebag.com        louis vuitton duffle bag
http://www.louisvuittonhandbagsonsale.us.com        louis vuitton handbags on sale
http://www.nike-shopping.com        nike shopping
http://www.burberryoutletinc.com        burberry outlet
http://www.abercrombiefitch.fr        abercrombie fitch france
http://www.coach-sunglasses.co        coach sunglasses
http://www.popular-sunglasses.com        popular sunglasses
http://www.poloralph-lauren.co.uk        Polo Ralph Lauren
http://www.hugobossuksale.co.uk        hugo boss uk
http://www.louisvuittonbags-uk.co.uk        louis vuitton bags
http://www.trxbands.us        TRX Bands
http://www.louboutin-shoes.co.uk        louboutin shoes
http://www.prada-loafers.us        prada loafers
http://www.chanel-flap-bag.co        chanel flap bag
http://www.christian-louboutin-shoes.co.uk        christian louboutin shoes
http://www.moncler-jacket.us    moncler jacke
http://www.louisvuittonneverfull.co        louis vuitton neverfull
http://www.oakley-sunglasses.net.au        oakley sunglasses
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-90-wine-plus.html        nike jordan 90 wine plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-montante-fille-belle.html        nike jordan montante fille belle
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-basse-achat-vtt.html        nike jordan basse achat vtt
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-femme-sarenza-luxe.html        nike jordan femme sarenza luxe
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-basse-achat-maison.html        nike jordan basse achat maison
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-rose-habitat-plus.html        nike jordan rose habitat plus
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-6-pas-cher.html        nike jordan 6 pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-flight-vision-plus.html        nike jordan flight vision plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-90-plus-wines.html        nike jordan 90 plus wines
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-06-46-plus.html        nike jordan 06 46 plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-noir-fille-belle.html        nike jordan noir fille belle
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-shoes-luxe.html        nike jordan shoes luxe
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-garcon-gros-fichiers.html        nike jordan garcon gros fichiers
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-rose-image-insolite.html        nike jordan rose image insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-france-sécurité-epi.html        nike jordan france sécurité epi
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-homme-wear-gros.html        nike jordan homme wear gros
http://www.abssice360.fr/nike-[...]l-universitaire-populaire.html        nike jordan basketball universitaire populaire
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-garcon-gros-tocards.html        nike jordan garcon gros tocards
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-rouge-image-insolite.html        nike jordan rouge image insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-ziani-art-nouveau.html        nike jordan ziani art nouveau
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-pas-cher.html        nike jordan pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-06-immo-plus.html        nike jordan 06 immo plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-femme-insolite-paris.html        nike jordan femme insolite paris
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-air-jordan-pas-cher.html        nike air jordan pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-femme-algerienne-belle.html        nike jordan femme algerienne belle
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-qui-s'allume-plus.html        nike jordan qui s'allume plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-fille-image-insolite.html        nike jordan fille image insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]cards-réduction-cdiscount.html        nike jordan bebe-cards réduction cdiscount
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-basse-achat-4x4.html        nike jordan basse achat 4x4
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-1-image-plus.html        nike jordan 1 image plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-homme-gros-ventre.html        nike jordan homme gros ventre
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-id-slip-expert.html        nike jordan id slip expert
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-flight-pas-cher.html        nike jordan flight pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-noir-grand-joanniez.html        nike jordan noir grand joanniez
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-id-plus-haiti.html        nike jordan id plus haiti
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-rouge-affaire-futura.html        nike jordan rouge affaire futura
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-noir-auto-plus.html        nike jordan noir auto plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-photo-reflex-pratique.html        nike jordan photo reflex pratique
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-garcon-image-insolite.html        nike jordan garcon image insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-running-expert-bourges.html        nike jordan running expert bourges
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-id-plus.html        nike jordan id plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-basse-qualité-tourisme.html        nike jordan basse qualité tourisme
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-id-psn-plus.html        nike jordan id psn plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]n-basse-achat-appartement.html        nike jordan basse achat appartement
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-talon-fille-belle.html        nike jordan talon fille belle
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-garcon-gros-bisous.html        nike jordan garcon gros bisous
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-femme-insolite-2014.html        nike jordan femme insolite 2014
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-fusion-cuisine-plus.html        nike jordan fusion cuisine plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-pump-video-insolite.html        nike jordan pump video insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-fille-zoo-plus.html        nike jordan fille zoo plus
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-41-3-gros.html        nike jordan 41 3 gros
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-7-tours-plus.html        nike jordan 7 tours plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-femme-insolite-home.html        nike jordan femme insolite home
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-photo-insolite-humour.html        nike jordan photo insolite humour
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-23-video-insolite.html        nike jordan 23 video insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]2012-scientifique-célèbre.html        nike jordan 2012 scientifique célèbre
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-photo-insolite-d'animaux.html        nike jordan photo insolite d'animaux
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-fusion-rapide.html        nike jordan fusion rapide
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-11-pas-cher.html        nike jordan 11 pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-photo-en-ligne.html        nike jordan photo en ligne
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ltre-tutoriel-photofiltre.html        nike jordan photofiltre tutoriel photofiltre
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-store-qualité-défaut.html        nike jordan store qualité défaut
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-spizike-pas-cher.html        nike jordan spizike pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-kids-art-nouveau.html        nike jordan kids art nouveau
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-basse-fille-belle.html        nike jordan basse fille belle
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-fusion-video-insolite.html        nike jordan fusion video insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-running-en-ligne.html        nike jordan running en ligne
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-homme-grand.html        nike jordan homme grand
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-basse-achat-gps.html        nike jordan basse achat gps
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-noir-image-insolite.html        nike jordan noir image insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ure-electronique-pratique.html        nike jordan future electronique pratique
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-soldes-chemises-luxe.html        nike jordan soldes chemises luxe
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-1-vision-plus.html        nike jordan 1 vision plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-france-sécurité-france.html        nike jordan france sécurité france
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-5-htp-achat.html        nike jordan 5 htp achat
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-photo-90c-gros.html        nike jordan photo 90c gros
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-id-plus-meubles.html        nike jordan id plus meubles
http://www.abssice360.fr/nike-[...]mme-nouveau-totalitarisme.html        nike jordan homme nouveau totalitarisme
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-femme-noir-célèbre.html        nike jordan femme noir célèbre
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-41-205-plus.html        nike jordan 41 205 plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rix-jacuzzi-professionnel.html        nike jordan prix jacuzzi professionnel
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-brand-vision-plus.html        nike jordan brand vision plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-photo-facebook-belle.html        nike jordan photo facebook belle
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-chaussure-luxe.html        nike jordan chaussure luxe
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-france-zoo-plus.html        nike jordan france zoo plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]n-photo-insolite-gratuite.html        nike jordan photo insolite gratuite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-1-quinte-plus.html        nike jordan 1 quinte plus
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-12-7-utile.html        nike jordan 12 7 utile
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-homme-nouveau-communisme.html        nike jordan homme nouveau communisme
http://www.abssice360.fr/nike-[...]filtre-tutoriel-photoshop.html        nike jordan photofiltre tutoriel photoshop
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-homme-grand-écart.html        nike jordan homme grand écart
http://www.abssice360.fr/nike-[...]n-photoshop-gimp-tutoriel.html        nike jordan photoshop gimp tutoriel
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-photo-islam-miracle.html        nike jordan photo islam miracle
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-edition-limitée-paris.html        nike jordan edition limitée paris
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-homme-insolite-animaux.html        nike jordan homme insolite animaux
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-homme-insolite-yahoo.html        nike jordan homme insolite yahoo
http://www.abssice360.fr/nike-[...]fusion-hair-professionnel.html        nike jordan fusion hair professionnel
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-7-utile-synonyme.html        nike jordan 7 utile synonyme
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-23-3-gros.html        nike jordan 23 3 gros
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-homme-insolite-video.html        nike jordan homme insolite video
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-fille-trop-belle.html        nike jordan fille trop belle
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-photo-wc-insolite.html        nike jordan photo wc insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]pump-master-professionnel.html        nike jordan pump master professionnel
http://www.abssice360.fr/nike-[...]otoshop-achat-appartement.html        nike jordan photoshop achat appartement
http://www.abssice360.fr/nike-[...]n-chaussure-luxe-discount.html        nike jordan chaussure luxe discount
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-future-prius-plus.html        nike jordan future prius plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-photo-5s-qualité.html        nike jordan photo 5s qualité
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-id-restauration-rapide.html        nike jordan id restauration rapide
http://www.abssice360.fr/nike-[...]photofiltre-gimp-tutoriel.html        nike jordan photofiltre gimp tutoriel
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-rouge-affaire-boule.html        nike jordan rouge affaire boule
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-homme-pas-cher.html        nike jordan homme pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-homme-insolite-koreus.html        nike jordan homme insolite koreus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-06-habitat-plus.html        nike jordan 06 habitat plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-basse-quinte-plus.html        nike jordan basse quinte plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]aussure-internet-illimité.html        nike jordan chaussure internet illimité
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-garcon-gros-bill.html        nike jordan garcon gros bill
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-homme-insolite-2014.html        nike jordan homme insolite 2014
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-enfant-gros-caca.html        nike jordan enfant gros caca
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-homme-nouveau-nazi.html        nike jordan homme nouveau nazi
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-basse-qualité-diamant.html        nike jordan basse qualité diamant
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-photoshop-achat-vtt.html        nike jordan photoshop achat vtt
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-photo-insolite-maroc.html        nike jordan photo insolite maroc
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-garcon-gros.html        nike jordan garcon gros
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-xi-moto-expert.html        nike jordan xi moto expert
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-running-pas-cher.html        nike jordan running pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-basketball-fille-belle.html        nike jordan basketball fille belle
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-running-fille-belle.html        nike jordan running fille belle
http://www.abssice360.fr/nike-[...]n-fusion-valeur-comptable.html        nike jordan fusion valeur comptable
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-photo-insolite-femme.html        nike jordan photo insolite femme
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-7-telecom-plus.html        nike jordan 7 telecom plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-france-loisirs-plus.html        nike jordan france loisirs plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-enfant-gros-zizi.html        nike jordan enfant gros zizi
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-photo-web-plus.html        nike jordan photo web plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-flight-fille-belle.html        nike jordan flight fille belle
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-blanche-video-insolite.html        nike jordan blanche video insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]n-photoshop-aide-tutoriel.html        nike jordan photoshop aide tutoriel
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-running-wear-gros.html        nike jordan running wear gros
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-enfant-gros-ventre.html        nike jordan enfant gros ventre
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-air-jordan-sarenza-luxe.html        nike air jordan sarenza luxe
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-8-video-insolite.html        nike jordan 8 video insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-store-5m-qualité.html        nike jordan store 5m qualité
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-brand-juice-plus.html        nike jordan brand juice plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-chaussure-italienne-luxe.html        nike jordan chaussure italienne luxe
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-store-6m-qualité.html        nike jordan store 6m qualité
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-2012-jugement-dernier.html        nike jordan 2012 jugement dernier
http://www.abssice360.fr/nike-[...]otofiltre-tutoriel-access.html        nike jordan photofiltre tutoriel access
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-7-utile-toulouse.html        nike jordan 7 utile toulouse
http://www.abssice360.fr/nike-[...]otofiltre-studio-tutoriel.html        nike jordan photofiltre studio tutoriel
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-7-utile-plast.html        nike jordan 7 utile plast
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-femme-insolite-video.html        nike jordan femme insolite video
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-junior-pas-cher.html        nike jordan junior pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-garcon-gros-delettrez.html        nike jordan garcon gros delettrez
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-fusion-image-insolite.html        nike jordan fusion image insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-enfant-gros-mot.html        nike jordan enfant gros mot
http://www.abssice360.fr/nike-[...]n-homme-nouveau-librairie.html        nike jordan homme nouveau librairie
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-basse-qualité-france.html        nike jordan basse qualité france
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-prix-206-plus.html        nike jordan prix 206 plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-shoes-luxe-radio.html        nike jordan shoes luxe radio
http://www.abssice360.fr/nike-[...]basketball-video-insolite.html        nike jordan basketball video insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-homme-nouveau-fascisme.html        nike jordan homme nouveau fascisme
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-future-vision-plus.html        nike jordan future vision plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-soldes-en-ligne.html        nike jordan soldes en ligne
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-shoes-luxe-pack.html        nike jordan shoes luxe pack
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-rouge-affaire.html        nike jordan rouge affaire
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-store-qualité-tourisme.html        nike jordan store qualité tourisme
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-basse-achat-public.html        nike jordan basse achat public
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-pump-sport-plus.html        nike jordan pump sport plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-oreo-image-insolite.html        nike jordan oreo image insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-junior-talent-plus.html        nike jordan junior talent plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-shoes-pas-cher.html        nike jordan shoes pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-photoshop-achat-4x4.html        nike jordan photoshop achat 4x4
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-photoshop-achat-maison.html        nike jordan photoshop achat maison
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-retro-assur-plus.html        nike jordan retro assur plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]n-fusion-banque-populaire.html        nike jordan fusion banque populaire
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-chaussure-luxe-lyon.html        nike jordan chaussure luxe lyon
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-photo-insolite-drole.html        nike jordan photo insolite drole
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-shoes-luxe-discount.html        nike jordan shoes luxe discount
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-garcon-idiot-utile.html        nike jordan garcon idiot utile
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-garcon-gros-ventre.html        nike jordan garcon gros ventre
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-femme-insolite-koreus.html        nike jordan femme insolite koreus
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-3-pas-cher.html        nike jordan 3 pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-bébé-pas-cher.html        nike jordan bébé pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-6-fille-belle.html        nike jordan 6 fille belle
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-23-th-expert.html        nike jordan 23 th expert
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-2013-image-insolite.html        nike jordan 2013 image insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-fusion-simplifiée-sci.html        nike jordan fusion simplifiée sci
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-baskets-pas-cher.html        nike jordan baskets pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-chaussure-de-luxe.html        nike jordan chaussure de luxe
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-photoshop-sépia-tutoriel.html        nike jordan photoshop sépia tutoriel
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-noir-grand.html        nike jordan noir grand
http://www.abssice360.fr/nike-[...]photoshop-dessin-tutoriel.html        nike jordan photoshop dessin tutoriel
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-basse-achat-immobilier.html        nike jordan basse achat immobilier
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-chaussure-luxe-paris.html        nike jordan chaussure luxe paris
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-homme-insolite-paris.html        nike jordan homme insolite paris
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-flight-video-insolite.html        nike jordan flight video insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-basse-qualité-r5.html        nike jordan basse qualité r5
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-7-utile-magasin.html        nike jordan 7 utile magasin
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-shoes-luxe-immobilier.html        nike jordan shoes luxe immobilier
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-france-service-plus.html        nike jordan france service plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-id-original-cadeau.html        nike jordan id original cadeau
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-montante-pas-cher.html        nike jordan montante pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]be-cards-réduction-amazon.html        nike jordan bebe-cards réduction amazon
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-noir-tennis-achat.html        nike jordan noir tennis achat
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-homme-insolite-home.html        nike jordan homme insolite home
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-france-culture-plus.html        nike jordan france culture plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]blanche-segrestin-qualité.html        nike jordan blanche segrestin qualité
http://www.abssice360.fr/nike-[...]footballeur-professionnel.html        nike jordan ziani footballeur professionnel
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-photoshop-achat.html        nike jordan photoshop achat
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-soldes-golf-plus.html        nike jordan soldes golf plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-store-qualité-france.html        nike jordan store qualité france
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-bebe-vetement-luxe.html        nike jordan bebe vetement luxe
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-06-auto-plus.html        nike jordan 06 auto plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-bébé-bouge-plus.html        nike jordan bébé bouge plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-france-qualité.html        nike jordan france qualité
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-femme-insolite-animaux.html        nike jordan femme insolite animaux
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-retro-fille-belle.html        nike jordan retro fille belle
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-id-video-insolite.html        nike jordan id video insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-garcon-gros-intestin.html        nike jordan garcon gros intestin
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-air-hockey-professionnel.html        nike jordan air hockey professionnel
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-photo-animaux-insolite.html        nike jordan photo animaux insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-fille-pas-cher.html        nike jordan fille pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-basse-qualité.html        nike jordan basse qualité
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-fusion-kevlar-sécurité.html        nike jordan fusion kevlar sécurité
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-homme-joli-cadeau.html        nike jordan homme joli cadeau
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-5-pas-cher.html        nike jordan 5 pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-photo-homme-gros.html        nike jordan photo homme gros
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-7-utile.html        nike jordan 7 utile
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-basse-achat-vip.html        nike jordan basse achat vip
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-enfant-pas-cher.html        nike jordan enfant pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-photoshop-achat-gps.html        nike jordan photoshop achat gps
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-shoes-luxe-magazine.html        nike jordan shoes luxe magazine
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-photofiltre-tutoriel-php.html        nike jordan photofiltre tutoriel php
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-fusion-simplifiée-tup.html        nike jordan fusion simplifiée tup
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-basse-achat.html        nike jordan basse achat
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-2013-504-achat.html        nike jordan 2013 504 achat
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-11-3-gros.html        nike jordan 11 3 gros
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-shoes-de-luxe.html        nike jordan shoes de luxe
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-photofiltre-en-ligne.html        nike jordan photofiltre en ligne
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-women-top-achat.html        nike jordan women top achat
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-7-utile-auto.html        nike jordan 7 utile auto
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-fusion-kevlar-achat.html        nike jordan fusion kevlar achat
http://www.abssice360.fr/nike-[...]homme-insolite-definition.html        nike jordan homme insolite definition
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ofiltre-tutoriel-coiffure.html        nike jordan photofiltre tutoriel coiffure
http://www.abssice360.fr/nike-[...]hotofiltre-manuel-qualité.html        nike jordan photofiltre manuel qualité
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-90-3-gros.html        nike jordan 90 3 gros
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-yeezy-pas-cher.html        nike jordan yeezy pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-2013-nouveau-paradigme.html        nike jordan 2013 nouveau paradigme
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-baskets-en-ligne.html        nike jordan baskets en ligne
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-shoes-luxe-tabac.html        nike jordan shoes luxe tabac
http://www.abssice360.fr/nike-[...]n-france-kettlebell-achat.html        nike jordan france kettlebell achat
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-knight-divorce-rapide.html        nike jordan knight divorce rapide
http://www.abssice360.fr/nike-[...]n-france-qualité-publique.html        nike jordan france qualité publique
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-homme-nouveau.html        nike jordan homme nouveau
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-pump-pas-cher.html        nike jordan pump pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-photofiltre-tutoriel.html        nike jordan photofiltre tutoriel
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-xi-zoo-plus.html        nike jordan xi zoo plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-vii-finance-plus.html        nike jordan vii finance plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-store-qualité.html        nike jordan store qualité
http://www.abssice360.fr/nike-[...]hotoshop-achat-immobilier.html        nike jordan photoshop achat immobilier
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-fusion-simplifiée.html        nike jordan fusion simplifiée
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-garcon-gros-chat.html        nike jordan garcon gros chat
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-edition-limitée-56.html        nike jordan edition limitée 56
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-store-habitat-plus.html        nike jordan store habitat plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-running-box-cadeau.html        nike jordan running box cadeau
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-basse-pas-cher.html        nike jordan basse pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-2013-375-plus.html        nike jordan 2013 375 plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]basketball-image-insolite.html        nike jordan basketball image insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]hotofiltre-image-insolite.html        nike jordan photofiltre image insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-chaussure-luxe-femme.html        nike jordan chaussure luxe femme
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-2012-divx-plus.html        nike jordan 2012 divx plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-retro-image-insolite.html        nike jordan retro image insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-chaussure-homme-luxe.html        nike jordan chaussure homme luxe
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-femme-45-plus.html        nike jordan femme 45 plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-photoshop-bridge-plus.html        nike jordan photoshop bridge plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-photoshop-achat-public.html        nike jordan photoshop achat public
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-90-s-qualité.html        nike jordan 90 s qualité
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-rouge-affaire-castilla.html        nike jordan rouge affaire castilla
http://www.abssice360.fr/nike-[...]hotofiltre-video-insolite.html        nike jordan photofiltre video insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-chaussure-luxe-solde.html        nike jordan chaussure luxe solde
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-homme-grand-zizi.html        nike jordan homme grand zizi
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-chaussure-luxe-italienne.html        nike jordan chaussure luxe italienne
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-fille-swag-belle.html        nike jordan fille swag belle
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-running-expert.html        nike jordan running expert
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-store-qualité-r5.html        nike jordan store qualité r5
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-prix-quinté-plus.html        nike jordan prix quinté plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-basse-qualité-défaut.html        nike jordan basse qualité défaut
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-homme-grand-monde.html        nike jordan homme grand monde
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-photoshop-achat-vip.html        nike jordan photoshop achat vip
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rance-qualité-performance.html        nike jordan france qualité performance
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-photoshop-negatif-plus.html        nike jordan photoshop negatif plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-shoes-luxe-tv.html        nike jordan shoes luxe tv
http://www.abssice360.fr/nike-[...]o-planning-excel-pratique.html        nike jordan rétro-planning excel pratique
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-enfant-gros-ganglions.html        nike jordan enfant gros ganglions
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-retro-techno-plus.html        nike jordan retro techno plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-id-plus-ingenierie.html        nike jordan id plus ingenierie
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nce-qualité-villefontaine.html        nike jordan france qualité villefontaine
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-7-utile-définition.html        nike jordan 7 utile définition
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-bebe-depot-plus.html        nike jordan bebe depot plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]e-jordan-pump-art-nouveau.html        nike jordan pump art nouveau
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-12-nov-expert.html        nike jordan 12 nov expert
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-homme-insolite.html        nike jordan homme insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-femme-insolite.html        nike jordan femme insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]hotofiltre-tutoriel-flash.html        nike jordan photofiltre tutoriel flash
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-90-plus.html        nike jordan 90 plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-talon-pas-cher.html        nike jordan talon pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-junior-video-insolite.html        nike jordan junior video insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-retro-motion-plus.html        nike jordan retro motion plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-photo-insolite.html        nike jordan photo insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]hotoshop-montpellier-plus.html        nike jordan photoshop montpellier plus
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-enfant-gros.html        nike jordan enfant gros
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-prix-parpaing-plein.html        nike jordan prix parpaing plein
http://www.abssice360.fr/nike-[...]photofiltre-tutoriel-gimp.html        nike jordan photofiltre tutoriel gimp
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-store-qualité-diamant.html        nike jordan store qualité diamant
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-chaussure-pas-cher.html        nike jordan chaussure pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-femme-insolite-yahoo.html        nike jordan femme insolite yahoo
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-photofiltre-org-plus.html        nike jordan photofiltre org plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-france-sécurité-routière.html        nike jordan france sécurité routière
http://www.abssice360.fr/nike-[...]femme-insolite-definition.html        nike jordan femme insolite definition
http://www.abssice360.fr/nike-[...]nike-jordan-2012-375-plus.html        nike jordan 2012 375 plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-photoshop-en-ligne.html        nike jordan photoshop en ligne
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-photo-206-plus.html        nike jordan photo 206 plus
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-id-habitat-plus.html        nike jordan id habitat plus
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-air-jordan-en-ligne.html        nike air jordan en ligne
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-7-mineral-miracle.html        nike jordan 7 mineral miracle
http://www.abssice360.fr/nike-[...]jordan-garcon-joli-cadeau.html        nike jordan garcon joli cadeau
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-fusion-rapide-lbo.html        nike jordan fusion rapide lbo
http://www.abssice360.fr/nike-[...]an-2012-nouveau-paradigme.html        nike jordan 2012 nouveau paradigme
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ke-jordan-pas-cher-enfant.html        nike jordan pas cher enfant
http://www.abssice360.fr/nike-air-jordan/nike-jordan-4-pas-cher.html        nike jordan 4 pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]hotofiltre-tutoriel-excel.html        nike jordan photofiltre tutoriel excel
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-air-wizz-illimité.html        nike jordan air wizz illimité
http://www.abssice360.fr/nike-[...]n-chaussure-luxe-occasion.html        nike jordan chaussure luxe occasion
http://www.abssice360.fr/nike-[...]dan-chaussure-luxe-enfant.html        nike jordan chaussure luxe enfant
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ike-jordan-femme-pas-cher.html        nike jordan femme pas cher
http://www.abssice360.fr/nike-[...]-jordan-13-video-insolite.html        nike jordan 13 video insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]ordan-kids-video-insolite.html        nike jordan kids video insolite
http://www.abssice360.fr/nike-[...]rdan-chaussure-luxe-homme.html        nike jordan chaussure luxe homme
jlgg6.30

lmmilewski 2007-08-14 17:35

IMO świetne ;-D B. dobry art

Coldpeer 2007-08-14 13:11

No, fr3m3n dobra robota :)

bordeux 2007-08-13 19:02

Zawsze jest ctrl+p lub ctrl+s, jesli chcesz do pdf to zainstaluj drukarkę wirtualną pdf :)

Robol 2007-08-13 12:55

Hmmm... szkoda, że na 4p nie ma wersji do druku, ani wersji w pdf. Ale cóż, tak czy siak trzeba to przeczytać ;]

Słyszałem od znajomych wiele dobrych słów o tym języku, może sam w końcu go poznam ;]