Programowanie w języku C#

Relacja jeden do wielu w C# i SQL Server

Autor: Artur Protasewicz

Wstęp


Specjalnie nie ma sensu mówić o wiązaniu danych, jeśli nie pracuje się na prawdziwej bazie danych np. SQL Server. Omawiam tu, jak wykorzystać SQL Server (używam SQL Server Management Studio Express 2005) do stworzenia bazy danych zawierającej relację master-detail (jeden do wielu). Następnie pokazuję, jak włączyć ją do projektu w C#. Robię to na dwa sposoby - tylko za pomocą klikania i wiązania kontrolek oraz tylko za pomocą kodu C# i SQL i pustych niepowiązanych gridów, choć wiązanie faktycznie istnieje na poziomie zapytania SQL. Zrzuty ekranu komentują się same, dlatego jest tylko trochę moich komentarzy. Pokazuję też, jak przygotować dane do własnych eksperymentów i je wyświetlić w programie. Natomiast nie pokazuje jak dane zmieniać i aktualizować. Przy aktualizacji danych powiązanych relacją master-detail należy pamiętać, że najpierw aktualizuje się tabelę master (tutaj Companies - Firmy), a dopiero potem detail (tutaj Contacts - Kontakty).

Tworzenie bazy danych SQL Server


Zakładam, że masz zainstalowany SQL Server z możliwością wizualnego tworzenia tabel i relacji. Jak wspomniałem, może to być SQL Server Management Studio Express 2005. Utworzę lokalną bazę danych. Taka baza danych powstanie domyślnie w katalogu C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data. Można ją później udostępnić przez sieć, ale to wykracza poza ramy tego tematu.Kiedy utworzysz kolumny tabeli, kliknij prawym przyciskiem myszy pierwszy z pokazanych wierszy CompanyId i wybierz z menu podręcznego Set Primary Key. Domyślnie Identity będzie numerować wiersze tabeli od 1 zwiększając się zawsze o 1. Identity to odpowiednik Autoincrement.Zapisz tabelę nadając jej nazwę.To samo z drugą tabelą.Klucz główny i klucz obcy


Pole (kolumna) CompanyId w tabeli Companies (Firmy) jest kluczem głównym, a w tabeli Contacts (Kontakty) jest kluczem obcym. Powiązanie ich relacją na poziomie SQL Servera dużo ułatwia i wiele rzeczy dzieje się potem automatycznie w twoim programie.Kaskada


Kiedy usuwa się rekord z tabeli master, wszystkie związane z nim za pomocą klucza obcego rekordy w tabeli detail powinny zostać usunięte. SQL Server zrobi to za ciebie, jeśli ustawisz regułę usuwania na Cascade. Zwykle można to zrobić, choć nie zawsze. Można to robić również dla wielokrotnych relacji master-detail.Wpisanie przykładowych danych na poziomie SQL Server
Nie wpisuj danych do pola identity.

Tabele połączone - zapytanie SQL


Nie ma znaczenia dla zapytania SQL, czy utworzyłeś relację. Możesz ją utworzyć w zapytaniu używając join. Pokazuję tylko jak sprawdzić, jakie masz dane do testów.

Wiązanie w projekcie C# - bez pisania kodu


Skopiuj dwa pliki bazy danych (*.mdf)(*.ldf) ze ścieżki domyślnej SQL Servera do katalogu twojego projektu. Jeżeli się nie daje, to poszukaj informacji na temat Attach i Detach – dołączania i wyłączania baz ze zbioru baz SQL Servera.Przeciągnij i upuść tabele z Data Sources na formę. C# stworzy za ciebie gridy danych.Zmień własności drugiego grida. To jest właśnie podstawa utworzenia wiązania na poziomie projektu, ale warunkiem jest wcześniejsze utworzenie relacji w SQL Server.Uruchom program.

Połączenie kodu C# i SQL


To samo co wyżej można zrobić używając pustych gridów niepowiązanych z bazą danych. Najpierw trzeba położyć na formę dwa gridy i utworzyć odpowiednią ilość kolumn (Add column) w każdym gridzie (tylko ilość kolumn jest istotna).

using System;
using System.Data;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
 
namespace MasterDetail
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    String ConnStr = "Data Source=.\\SQLEXPRESS;Integrated Security=True;Initial Catalog=CompaniesAndContacts;";
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      btnOpenContacts.Click += new EventHandler(btnOpenContacts_Click);
      gridCompanies.Click += new EventHandler(gridCompanies_Click);
    }
    void btnOpenContacts_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FillCompanies();
    }
    void gridCompanies_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FillContactsBy((int)gridCompanies[0, gridCompanies.SelectedCells[0].RowIndex].Value);
    }
    void FillCompanies()
    {
      SqlConnection Conn = new SqlConnection(ConnStr);
      SqlCommand CmdSelect = new SqlCommand("select CompanyId, CompanyName from Companies");
      CmdSelect.Connection = Conn;
      Conn.Open();
      SqlDataReader reader = CmdSelect.ExecuteReader();
      gridCompanies.Rows.Clear();
      int i = 0;
      while (reader.Read())
      {
        gridCompanies.Rows.Add();
        gridCompanies[0, i].Value = reader[0];
        gridCompanies[1, i].Value = reader[1];
        i++;
      }
      reader.Close();
      Conn.Close();
    }
    void FillContactsBy(int CompanyId)
    {
      SqlConnection Conn = new SqlConnection(ConnStr);
      SqlCommand CmdSelect = new SqlCommand( "select CompanyId, ContactName, Phone from Contacts where CompanyId = @CompanyId");
      CmdSelect.Parameters.Add("@CompanyId", SqlDbType.Int);
      CmdSelect.Parameters[0].Value = CompanyId;
      CmdSelect.Connection = Conn;
      Conn.Open();
      SqlDataReader reader = CmdSelect.ExecuteReader();
      gridContacts.Rows.Clear();
      int i = 0;
      while (reader.Read())
      {
        gridContacts.Rows.Add();
        gridContacts[0, i].Value = reader[0];
        gridContacts[1, i].Value = reader[1];
        gridContacts[2, i].Value = reader[2];
        i++;
      }
      reader.Close();
      Conn.Close();
    }
  }
}


Rezultaty są te same.

Źródła


Moi przyjaciele z jednej z firm, w której pracowałem, którzy dali mi podstawy do własnych eksperymentów. Myślę, że nie mieliby nic przeciw tej publikacji, a jednocześnie nie życzyliby sobie umieszczania ich nazwisk.

1 komentarz

Artur Protasewicz 2012-06-27 04:38

Kod C# jest bez komentarzy. Jak będę miał czas to uzupełnię.