Stwórz tablicę dowolnej wielkości, zainicjalizuj ją dowolnymi wartościami a następnie napisz algorytm sumujący wszystkie elementy tablicy.