SecondOf

Adam Boduch
SecondOf
Moduł: DateUtils
function SecondOf(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja zwraca numer sekundy zapisany w postaci daty i czasu typu TDateTime. Funkcja zwraca liczbę z przedziału 0-59:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ', DateTimeToStr(Now));
  Writeln('-----');
  Writeln('Sekunda: ', SecondOf(Now));

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy