SameValue

Patryk27
SameValue
Moduł: Math
function SameValue(const A, B: Extended; Epsilon: Extended = 0): Boolean; overload;

Funkcja SameValue porównuje 2 wartości (A, B), o maksymalnej różnicy podanej w parametrze Epsilon oraz zwraca wartość typu boolean (True jeśli A >= (B-Epsilon) a False jeżeli A < (B-Epsilon)).

Na przykład:

if SameValue(5, 10, 2) then ShowMessage('Ok !');

Nie wyświetli wiadomości, ponieważ 5 < (10 - 2). Teraz:

if SameValue(5, 10, 5) then ShowMessage('Ok !');

Wyświetli wiadomość, ponieważ 5 = (10 - 5). A oto przykład programu pytającego się o 3 liczby (A, B, Epsilon):

{$APPTYPE CONSOLE}

program SameValueExample;
uses
 Math;
var
 A, B, R: Integer;
begin
 WriteLn('SameValue');
 WriteLn;
 Write('Podaj wartosc A -->');
 ReadLn(A);
 WriteLn;
 Write('Podaj wartosc B -->');
 ReadLn(B);
 WriteLn;
 Write('Podaj maksymalna roznice (epsilon) -->');
 ReadLn(R);
 WriteLn;
 WriteLn;

 if not SameValue(A, B, R) then
  WriteLn('Cyfry wedlug wpisanej roznicy sie roznia !')
 else
  WriteLn('Cyfry wedlug wpisanej roznicy sa podobne !');

 ReadLn;
end.

Skompilowanie kodu pokaże taką konsolę (przyjmijmy że A = 30 ; B = 50 ; M.roznica = 20).

SameValue

Podaj wartosc A --> 30
Podaj wartosc B --> 50
Podaj maksymalna roznice (epsilon) --> 20

Cyfry werdlug wpisanej roznicy sa podobne !

1 komentarz

To nie sa "typy funkcji". To sa funkcje przeciazone/przeladowane.
Dodatkowo: http://4programmers.net/Pomoc/Zasady_redagowania_artykułów#id-Zasady-redagowania---Delphi