MilliSecondOf

Adam Boduch
MilliSecondOf
Moduł: DateUtils
function MilliSecondOf(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja zwraca numer milisekundy odczytany z parametru AValue typu TDateTime. Funkcja zwraca liczbę z przedziału 0-999:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ', DateTimeToStr(Now));
  Writeln('-----');
  Writeln('Milisekunda: ', MilliSecondOf(Now));

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy