MidStr

Adam Boduch
MidStr
Moduł: StrUtils
function MidStr(const AText: AnsiString; const AStart, ACount: Integer): AnsiString; overload;
function MidStr(const AText: WideString; const AStart, ACount: Integer): WideString; overload;

Funkcja kopiuje część łańcucha określonego w parametrze AText. Parametr AStart określa numer znaku, od którego rozpocznie się kopiowanie; ACount - ilość skopiowanych znaków. Poniższy przykład spowoduje wyświetlenie na konsoli tekstu World:

S := MidStr('Hello World', 7, 5);
Writeln(S);

Jeżeli AStart jest większe niż długość łańcucha S - funkcja zwróci pusty łańcuch. Jeżeli ACount jest większe niż długość łańcucha - funkcja zwróci łańcuch rozpoczynający się od pozycji AStart do końca łańcucha S.

Zobacz też:

0 komentarzy