DateTimeToStr

Adam Boduch
DateTimeToStr
Moduł: SysUtils
function DateTimeToStr(DateTime: TDateTime): string; overload;
function DateTimeToStr(DateTime: TDateTime; const FormatSettings: TFormatSettings): string; 

Funkcja konwertuje datę i czas zapisaną w parametrze DateTime do postaci łańchua typu String. Dostępne są dwie przeciążone funkcje. Pierwsza z nich korzysta z informacji na temat lokalizacji (np. format daty) zgromadzonych w zmiennych globalnych. Druga funkcja (thread-safe) korzysta z informacji przekazanych w rekordzie FormatSettings typu TFormatSettings.

Aby wypełnić rekord FormatSettings domyślnymi ustawieniami, należy wywołać funkcję GetLocaleFormatSettings.

Przykład:

var
  FS : TFormatSettings;
begin
  GetLocaleFormatSettings(1045, FS);

  FS.TimeSeparator := '#';
  Label1.Caption := DateTimeToStr(Now, FS);
end;

W tym wypadku, separatorem dla czasu będzie znak #, co w rezultacie spowoduje wyświetlenie czasu - np. formatu: 14#55#56.

Zobacz też:

0 komentarzy