MessageBoxEx

stabilob
int MessageBox(
  HWND hWnd, 
  LPCTSTR lpText, 
  LPCTSTR lpCaption, 
  UINT uType 
  WORD wLanguageId
  );
function MessageBox(hWnd: HWND; lpText, lpCaption: PChar; uType: UINT; wLanguagId: Word): Integer; stdcall; 

Funkcja MessageBoxEx tworzy okno dialogowe, z wybranym tytyłem, treścią, ikoną i kombinacją przycisków.

Różni się od MessageBox dodatkowym parametrem wLanguageId, który jest zarezerwowany i jego wartość powinna wynosić NULL. W chwili obecnej MessageBoxEx nie różni się w działaniu od MessageBox.

0 komentarzy