XML

XSQL

Szczawik
Artykuł został umieszczony na liście [[Zalazki artykulow|Zalążków artykułów]]. Jeżeli możesz rozbuduj go!

Czym jest XSQL?

XSQL jest, zgodnym ze standardem [[XML]], zapisem zapytań [[SQL]] i zwracanych przez nie wyników.

Wyniki zwracane są formowane do postaci elementów XML, dzięki czemu - z punktu widzenia warstwy aplikacji - nie jest ważne źródło danych, a jedynie ich forma i dynamiczny sposób generowania.

Na ogół XSQL jest klasyfikowany jako język klasy server-side, ponieważ wymaga dodatkowego parsera (przykładowo dostępnego w ramach OC4J - Oracle Container for Java). XSQL stanowi środkową warstwę w modelu aplikacji trójwarstwowej. Bazując na określonej bazie danych (najczęściej Oracle), udostępnia określone funkcjonalności warstwie aplikacji (na przykład przeglądarce internetowej w modelu cienki klient).

Zgodność budowy dokumentu określona jest za pomocą wzorca DTD.

Przykładowym środowiskiem wspierającym tworzenie dokumentów XSQL jest Oracle JDeveloper, dostępny bezpłatnie na stronie producenta.

Przykładowy dokument XSQL

<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="index.xsl" ?>
<page xmlns:xsql="urn:oracle-xsql" connection="jdbc/DBConnection1DS">
  <xsql:include-request-params/>
  <xsql:if-param name="name" exists="yes">
    <xsql:if-param name="surname" exists="yes">
      <xsql:dml>

        INSERT INTO contacts VALUES(contacts_id_seq.nextval, '{@name}', '{@surname}')

      </xsql:dml>
    </xsql:if-param>
  </xsql:if-param>
  <xsql:if-param name="del" exists="yes">
    <xsql:dml>

      DELETE FROM contacts WHERE id='{@del}'

    </xsql:dml>
  </xsql:if-param>
  <contacts>
    <xsql:query max-rows="-1" null-indicator="no" tag-case="lower">

      SELECT id, name||' '||surname AS name FROM contacts ORDER BY name

    </xsql:query>
  </contacts>
</page>

Jeśli plik XSL nie jest dostępny lub zadeklarowany, zwracany rezultat może mieć formę następującą:

<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="index.xsl" ?>
<page>
  <request>
    <parameters/>
    <session/>
    <cookies/>
  </request>
  <contacts>
    <rowset>
      <row num="1">
        <id>1</id>
        <name>Jan Kowalski</name>
      </row>
      <row num="2">
        <id>2</id>
        <name>Adam Nowakowski</name>
      </row>
    </rowset>
  </contacts>
</page>

Plik XSL pozwala przetransformować zwracane wyniki do innej formy, na przykład do postaci XHTML, dzięki czemu możliwe jest zbudowanie w pełni funkcjonalnej aplikacji w oparciu o sam format XSQL. Dane przesyłane przez formularze metodami GET, POST oraz zmienne sesji oraz ciasteczek dostępne są w postaci zmiennych, poprzedzonych znakiem @ (w powyższym przykładzie {@name}, {@surname} oraz {@del}).

Jeśli zapytanie zawiera znaki sterujące dla XML: < oraz >, powinno zostać zamienione na encje &gt; oraz &lt; albo zagnieżdżone jako sekcja CDATA:

<![CDATA[

  ZAPYTANIE

]]>

Zapytania nie powinny być zakończone średnikiem.

Zobacz też

* [[(X)HTML|HTML]] * [[XML]] * [[XSL]]

0 komentarzy