WriteFile

michalkopacz
//C, C++
BOOL WriteFile(
  HANDLE hFile,
  LPCVOID lpBuffer,
  DWORD nNumberOfBytesToWrite,
  LPDWORD lpNumberOfBytesWritten,
  LPOVERLAPPED lpOverlapped);
//Delphi
function WriteFile(hFile: THandle; const Buffer; nNumberOfBytesToWrite: DWORD; var lpNumberOfBytesWritten: DWORD; lpOverlapped: POverlapped): BOOL;

Funkcja zapisuje dane z pliku rozpoczynając od pozycji podanej przez wskaźnik. Jeżeli plik nie został otwarty z atrybutem asynchronicznej obsługi wejścia/wyjścia, wskaźnik po zakończonej operacji ustawiony jest w zależności od liczby odczytanych bajtów. W przeciwnym razie aplikacja musi odpowiednio zmodyfikować pozycję wskaźnika do pliku po zakończeniu zapisu.

Parametry:

hFile - uchwyt pliku, do które dokonywany będzie zapis,
lpBuffer - wskaźnik do bufora z danymi, które będą zapisywane do pliku,
nNumberOfBytesToRead - liczba bajtów,
lpNumberOfBytesRead - wskaźnik do wartości liczby zapisanych bajtów,
lpOverlapped - wskaźnik do struktury asynchronicznej obsługi wejścia/wyjścia.

Jeżeli funkcja zostanie wykonana poprawnie, zaracaną wartością jest True, w przeciwnym razie False.

0 komentarzy