HELPINFO

Morris
//C
typedef struct tagHELPINFO {
  UINT cbSize;
  int iContextType;
  int iCtrlId;
  HANDLE hItemHandle;
  DWORD dwContextId;
  POINT MousePos;
} HELPINFO, *LPHELPINFO;
//Delphi
type
 PHELPINFO = ^HELPINFO;
 HELPINFO = packed record
  cbSize: UINT;
  iContextType: Integer;
  iCtrlId: Integer;
  hItemHandle: DWORD;
  dwContextId: DWORD;
  MousePos: POINT;
 end;

Struktura HELPINFO przechowuje informacje o elemencie, dla którego wystąpiło żądanie pomocy.

Pola
cbSize Rozmiar struktury, w bajtach. iContextType Typ kontekstu, w którym nastąpiło żądanie pomocy. Może przybrać jedną z następujących wartości: `HELPINFO_MENUITEM` Żądanie pomocy dla pozycji menu. `HELPINFO_WINDOW` Żądanie pomocy dla kontrolki lub okna. iCtrlId Identyfikator okna lub kontrolki jeśli iContextType zawiera `HELPINFO_WINDOW`, lub identyfikator pozycji menu jeśli iContextType zawiera `HELPINFO_MENUITEM`. hItemHandle Identyfikator potomnego okna lub kontrolki jeśli iContextType zawiera `HELPINFO_WINDOW`, lub identyfikator menu jeśli iContextType zawiera `HELPINFO_MENUITEM`. dwContextId Identyfikator kontekstu pomocy okna lub kontrolki. MousePos Struktura POINT zawierająca współrzędne ekranowe wskaźnika myszy. Użyteczne w przypadku uzależniania pomocy od pozycji wskaźnika myszy.
Zobacz też
* WM HELP

0 komentarzy