HELPINFO

Morris
//C
typedef struct tagHELPINFO {
  UINT cbSize;
  int iContextType;
  int iCtrlId;
  HANDLE hItemHandle;
  DWORD dwContextId;
  POINT MousePos;
} HELPINFO, *LPHELPINFO;
//Delphi
type
 PHELPINFO = ^HELPINFO;
 HELPINFO = packed record
  cbSize: UINT;
  iContextType: Integer;
  iCtrlId: Integer;
  hItemHandle: DWORD;
  dwContextId: DWORD;
  MousePos: POINT;
 end;

Struktura HELPINFO przechowuje informacje o elemencie, dla którego wystąpiło żądanie pomocy.

Pola
cbSize Rozmiar struktury, w bajtach.

iContextType
Typ kontekstu, w którym nastąpiło żądanie pomocy. Może przybrać jedną z następujących wartości:
HELPINFO_MENUITEM
Żądanie pomocy dla pozycji menu.
HELPINFO_WINDOW
Żądanie pomocy dla kontrolki lub okna.

iCtrlId
Identyfikator okna lub kontrolki jeśli iContextType zawiera HELPINFO_WINDOW, lub identyfikator pozycji menu jeśli iContextType zawiera HELPINFO_MENUITEM.

hItemHandle
Identyfikator potomnego okna lub kontrolki jeśli iContextType zawiera HELPINFO_WINDOW, lub identyfikator menu jeśli iContextType zawiera HELPINFO_MENUITEM.

dwContextId
Identyfikator kontekstu pomocy okna lub kontrolki.

MousePos
Struktura POINT zawierająca współrzędne ekranowe wskaźnika myszy. Użyteczne w przypadku uzależniania pomocy od pozycji wskaźnika myszy.

Zobacz też
* [[WinAPI/UI/Komunikaty/WM_HELP]]

0 komentarzy