DLLVERSIONINFO

ŁF
// C
typedef struct _DllVersionInfo {
    DWORD cbSize;
    DWORD dwMajorVersion;
    DWORD dwMinorVersion;
    DWORD dwBuildNumber;
    DWORD dwPlatformID;
} DLLVERSIONINFO;
// Delphi
  type TDllVersionInfo = record
    cbSize:         DWORD;
    dwMajorVersion: DWORD;
    dwMinorVersion: DWORD;
    dwBuildNumber:  DWORD;
    dwPlatformID:   DWORD;
  end;

Struktura używana w funkcji DllGetVersion.

Pola:
cbSize
Rozmiar całej struktury w bajtach

dwMajorVersion
Wersja biblioteki.

dwMinorVersion
Podwersja biblioteki.

dwBuildNumber
Numer kompilacji.

dwPlatformID
Typ systemu, może przyjmować dwie wartości:
DLLVER_PLATFORM_WINDOWS - dll dla wszystkich wersji Windows.
DLLVER_PLATFORM_NT - dll dla Windows NT.

Zobacz też:

0 komentarzy