SetFilePointer

michalkopacz
//C, C++
DWORD SetFilePointer(
  HANDLE hFile,
  LONG lDistanceToMove,
  PLONG lpDistanceToMoveHigh,
  DWORD dwMoveMethod);
//Delphi
function SetFilePointer(hFile: THandle; lDistanceToMove: Longint; lpDistanceToMoveHigh: Pointer; dwMoveMethod: DWORD): DWORD;

Funkcja modyfikuje pozycję wskaźnika do otwartego pliku.

Parametry:

hFile - uchwyt pliku,
lDistanceToMove - liczba bajtów, o jaką wskaźnik ma zostać przesunięty,
lpDistanceToMoveHigh - wskaźnik umieszczony na bardziej znaczącym słowie (liczba bajtów do przesunięcia),
dwMoveMethod - sposób przesunięcia wskaźnika, parametr przyjmuje jedną następujących wartości: FILE_BEGIN, FILE_CURRENT, FILE_END.

Jeżeli funkcja zostanie wykonana poprawnie i lpDistanceToMoveHigh jest równe NULL (nil), funkcja zwraca mniej znaczące słowo wskaźnika do pliku. Jeżeli lpDistanceToMoveHigh nie jest równe NULL, funkcja dodatkowo zapisuje bardziej znaczące podwójne słowo nowego wskaźnika w zmiennej, na którą wskazuje.

Jeżeli funkcja nie zostanie wykonana poprawnie i lpDistanceToMoveHigh nie jest równe NULL, zwracana jest wartość -1. Z uwagi na to, że również taka wartość może być poprawnym wynikiem operacji, aby potwierdzić ewentualny błąd, musisz wywołać funkcję GetLastError.

0 komentarzy