GetWindowText

stabilob
// C/C++
int GetWindowText( HWND hWnd,
          LPTSTR lpString,
          int nMaxCount
);
// Delphi
function GetWindowText(hWnd: DWORD; lpString: PChar; nMaxCount: Integer): Integer;

Funkcja GetWindowText służy do pobierania tekstu tytułu okna lub tekstu z kontrolki. Funkcja nie pobiera zawartości kontrolki z innej aplikacji.

Parametry
hWnd
Uchwyt do okna lub kontrolki.

lpString
Wskaźnik do bufora w którym zostanie zapisany tekst. Jeśli tekst z kontrolki/okna jest większy niż rozmiar bufora, napis zostaje obcięty i zakończony znakiem '\0'.

nMaxCount
Określa maksymalną długość tekstu do skopiowania (włączając znak '\0'). Jeśli tekst jest dłuższy, zostanie przycięty do określonego rozmiaru.

Wartość zwracana
Jeśli funkcja się powiedzie, zwraca długość (w znakach) pobranego tekstu nie wliczając znaku '\0'. Jeśli okno nie zawiera tytułu lub jeśli uchwyt okna/kontrolki jest niewłaściwy, funkcja zwraca 0 (zero). Dodatkowe informacje o błędzie można uzyskać za pomocą funkcji GetLastError.
Funkcja nie nadaje się do pobierania napisów z kontrolek innego procesu.

Uwagi
Windows 95/98/Me: Wersja Unicode funkcji (GetWindowTextW) jest wspierana przez Warstwę Unicode (Microsoft Layer for Unicode) - MSLU. Aby użyć funkcji w wersji Unicode, należy dokonać pewnych zmian w aplikacji wedle wskazówek nakreślonych w Microsoft Layer for Unicode on Windows 95/98/Me Systems (eng)

Zobacz też

0 komentarzy