EnumChildWindows

Morris
// C
BOOL EnumChildWindows(
    HWND hWndParent,
    WNDENUMPROC lpEnumFunc,
    LPARAM lParam
);
// Delphi
function EnumChildWindows(hWndParent: HWND; lpEnumFunc: Pointer; lParam: DWORD): BOOL;

Funkcja EnumChildWindows wylicza wszystkie okna potomne należące do określonego okna przekazując uchwyt każdego z nich do funkcji zwrotnej. Funkcja EnumChildWindows kontynuuje działanie aż do napotkania ostatniego okna potomnego lub do momentu, gdy funkcja zwrotna zwróci wartość FALSE.

Parametry
hWndParent
Uchwyt okna-rodzica, którego okna potomne mają być wyliczone. Jeśli ten parametr ma wartość NULL (0), funkcja działa jak EnumWindows.

Windows 95/98/Me: - parametr hWndParent nie może mieć wartości NULL.

lpEnumFunc
Wskaźnik na funkcję zwrotną. Więcej informacji znajduje się w opisie EnumChildProc.

lParam
Parametr, który będzie przekazany funkcji zwrotnej przy każdym jej wywołaniu.

Wartość zwracana
Jeśli funkcja się powiedzie, zwraca wartość różną od zera (True).

{{Template:NULLGetLastError|0 (False)}}

Jeśli funkcja zwrotna zwróci 0 (False), funkcja EnumChildWindows również zwróci 0. W takim przypadku funkcja zwrotna powinna ustawić kod błędu za pomocą funkcji SetLastError, aby określić co spowodowało błąd.

Uwagi
Jeśli okno potomne ma swoje okna potomne, funkcja EnumChildWindows wyliczy je także.

Okno potomne, które zostaną przeniesione lub zostanie zmieniona ich kolejność w trakcie wyliczania, zostaną odpowiednio uwzględnione. Funkcja nie uwzględnia okien zniszczonych lub utworzonych w trakcie wyliczania.

Zobacz też

0 komentarzy