EnumChildProc

Morris
// C
BOOL CALLBACK EnumChildProc(
    HWND hwnd,
    LPARAM lParam
);
// Delphi
function EnumChildProc(hwnd: HWND; lParam: DWORD): BOOL; stdcall;

EnumChildProc jest ogólną nazwą funkcji zwrotnej używanej w wywołaniu funkcji EnumChildWindows. W cyklicznym wywołaniu funkcja ta otrzymuje uchwyty okien potomnych. Typ WNDENUMPROC określa wskaźnik do funkcji o takim nagłówku. Funkcja zwrotna nie musi nosić nazwy EnumChildProc, a jedynie jej parametry i wartość zwracana muszą być określonych typów.

Parametry
hwnd
Uchwyt okna potomnego względem okna-rodzica określonego w wywołaniu funkcji EnumChildWindows.

lParam
Parametr przekazany w wywołaniu funkcji EnumChildWindows.

Wartość zwracana
Aby kontynuować wyliczanie, funkcja musi zwrócić TRUE; aby je przerwać musi zwrócić FALSE.

Uwagi
Adres tej funkcji należy przekazać w wywołaniu funkcji EnumChildWindows.

Zobacz też

0 komentarzy