ArrangeIconicWindows

szymcio
// C
UINT ArrangeIconicWindows(      
    HWND hWnd
);
// Delphi
function ArrangeIconicWindows(hWnd: HWND): Cardinal; stdcall;

Funkcja ArrangeIconicWindows porządkuje wszystkie zminimalizowane(iconic) okna podrzędne(child) danego okna.

Parametry
hWnd
Uchwyt do okna nadrzędnego.

Zwracana wartość
Jeśli operacja sie powiedzie funkcja zwraca wysokość jednego rzędu okien.

W przypadku błędu zwracana wartość jest równa zeru. Aby otrzymać dodatkowe informacje o błędzie wywołaj funkcje GetLastError.

Uwagi
Aplikacja, która posiada zminimalizowane okna podrzędne może użyć tej funkcji do rozmieszczenia okien, w oknie nadrzędnym. Funkcja ta pozwala także, na rozmieszczenie okien na pulpicie. Aby pobrać uchwyt pulpitu skorzystaj z funkcji GetDesktopWindow.

Aplikacja wysyła komunikat WM_MDIICONARRANGE do interfejsu wielo-dokumentowego(MDI) okna, aby rozmieścić jego zminimalizowane okna podrzędne.

Zobacz też:

0 komentarzy