Program do rezerwacji miejsc w kinie

Hatehatehateho

Instrukcja obsługi
Po otwarciu programu wyświetla nam się menu w którym mamy do wyboru: Rezerwacja miejsca, zwolnienie miejsca, obłożenie kina i koniec.

http://zapodaj.net/596b9bcef1e4a.png.html

Opcja „Rezerwacja miejsca” jak sama nazwa wskazuje służy do zarezerwowania miejsca w kinie. Po wybraniu tej opcji wyświetla nam się mapa sali kinowej.

http://zapodaj.net/dd25cf877d5c3.png.html

Miejsce wolne jest oznaczone znakiem „0”, a zajęte czerwonym znakiem „X”.
Pod mapą sali program prosi nas o wybranie numeru rzędu. Wpisujemy liczbę od 1 do 10 i zatwierdzamy klawiszem ENTER. Następnie jesteśmy proszeni o wybranie miejsca w wybranym rzędzie robimy to samo co poprzednio i miejsce jest zarezerwowane.
UWAGA!!! Jeżeli wpiszemy miejsce powyżej liczby 10 program wyświetli nam, że miejsce jest zajęte! Oznacza to, że nie ma takiego miejsca w sali kinowej.

http://zapodaj.net/d1869343686a9.png.html

Jeżeli wpiszemy zamiast liczby literę program zakończy działanie i się wyłączy.

Opcja Zwolnij miejsce usuwa zarezerwowane miejsce w kinie. Gdy wybierzemy tą opcję z menu zostanie wyświetlona mapa z zajętymi miejscami oznaczonymi znakiem „X”.

http://zapodaj.net/cbdcf27de63b6.png.html

Dalej musimy zrobić to co przy pierwszej opcji menu, czyli rezerwacji, wybrać miejsce i rząd.
Opcja obłożenie kina pokazuje zajęte miejsca w kinie i wyświetla procent w jakim kino jest przepełnione.

Ostatnia opcja menu- "Koniec" służy do zakończenia pracy programu. Rezerwacje nie zostaną zapisane jeśli zamkniemy program!

program szkielet;
uses crt;
type kino = array[1..10,1..10] of char;
var wybor : byte;
    a : kino;
    i,j : byte;
procedure Cursoroff;assembler;
asm
  mov ah,01h
  mov ch,10h
  mov cl,00h
  int 10h
end;
procedure Cursoron;assembler;
asm
  mov ah,01h
  mov ch,06h
  mov cl,07h
  int 10h
end;

procedure piszmenu(ktory:byte);

begin
 textbackground(black);
 textcolor(white);
 gotoxy(1,1); write('┌────── MENU ──────┐');
 gotoxy(1,2); write('│                │'); {1} komentarz: ta tabelka musi się trzymać kupy. 
 gotoxy(1,3); write('│                │'); {2}
 gotoxy(1,4); write('│                │'); {3}
 gotoxy(1,5); write('│                │'); {4}
 gotoxy(1,6); write('│                │'); {5}
 gotoxy(1,7); write('└─────────────────┘');
 gotoxy(2,2);
 if ktory=1 then begin
          textbackground(white);
          textcolor(black);
          write('Rezerwuj miejsce ');
          textbackground(black);
          textcolor(white);
         end
       else begin
          write('Rezerwuj miejsce ');
         end;
 gotoxy(2,3);
 if ktory=2 then begin
          textbackground(white);
          textcolor(black);
          write('Zwolnij miejsce ');
          textbackground(black);
          textcolor(white);
         end
       else begin
          write('Zwolnij miejsce ');
         end;
 gotoxy(2,4);
 if ktory=3 then begin
          textbackground(white);
          textcolor(black);
          write('Oblozenie kina  ');
          textbackground(black);
          textcolor(white);
         end
       else begin
          write('Oblozenie kina  ');
         end;
 gotoxy(2,5);
 if ktory=4 then begin
          textbackground(white);
          textcolor(black);
          write('Koniec      ');
          textbackground(black);
          textcolor(white);
         end
       else begin
          write('Koniec      ');
         end;

end;
Function menu: byte;
var i : integer;
  z : char;
begin
 i:=1;
 repeat
  piszmenu(i);
  z:=readkey;
  if ord(z)=0 then begin
            z:=readkey;
            case ord(z) of
            72: if i-1<1 then i:=4
                  else i:=i-1; {swg}
            80: if i+1>4 then i:=1
                  else i:=i+1; {swd}
            71: i:=1; {home}
            79: i:=4; {end}
            end;
           end;
 until ord(z)=13;
 menu:=i;
end;
procedure wys_kino;
begin
 window(40,1,79,20);
 clrscr;
 gotoxy(1,1);
 write(' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10');
 for i:=1 to 10 do
 begin
  gotoxy(1,1+i);
  write(i,' ');
  for j:=1 to 10 do
  if a[i,j]='X' then begin
             textcolor(red);
             write(a[i,j]);
             normvideo;
             write(' ');
            end
          else write(a[i,j],' ');

 end;
end;
procedure rezerwacja;
var r,m : byte;
begin
 wys_kino;
 gotoxy(1,13);
 write('Nr rzedu: ');
 readln(r);
 write('Nr miejsca: ');
 readln(m);
 if a[r,m]='0' then a[r,m]:='X'
        else begin
            writeln('Miejsce jest zajete');
            readkey;
           end;
end;
procedure anulujrez;
var r,m : byte;
begin
 wys_kino;
 gotoxy(1,13);
 write('Nr rzedu: ');
 readln(r);
 write('Nr miejsca: ');
 readln(m);
 if a[r,m]='X' then a[r,m]:='0'
        else begin
            writeln('Miejsce jest wolne');
            readkey;
           end;

end;
procedure oblozenie;
var i,j,ile : word;
begin
 wys_kino;
 ile:=0;
 for i:=1 to 10 do
  for j:=1 to 10 do
  if a[i,j]='X' then ile:=ile+1;
 gotoxy(1,13);
 writeln('Oblozenie kina: ',ile,'%');
 readkey;

end;
begin
 for i:=1 to 10 do
  for j:=1 to 10 do
    a[i,j]:='0';
 repeat

   window(1,1,79,24);
   clrscr;
   cursoroff;
   wybor:=menu;
   cursoron;
   gotoxy(1,23);
   case wybor of
   1: begin
      rezerwacja;
     end;
   2: begin
      anulujrez;
     end;
   3: begin
      oblozenie;
     end;
   end;
  until wybor=4;
end.

Dodaje załącznik. Kod w pliku .pas i plik .exe

KINO.rar

4 komentarzy

@Satanistyczny Awatar: serio komentujesz kod gościa, który ostatni raz logował się 5 lat temu?

Assembler do włączania/wyłączania kursora? Serio? Sekwencje sterujące ukradli? Działa i pod DOS i pod Unixowe TTY. Do tego ify z który powinny być zamienione na case'y i zmiany kolorów parami można dać do osobnej procedury. Wtedy to będzie 10 razy przyjemniejsze w lekturze.

Postaraj się umieścić screeny na naszym serwerze i wyświetlić je jako obrazki. Fotki z innych serwerów z czasem znikają i potem artykuł jest dziurawy.