Get-ChildItem

maly186

Get-ChildItem

Opis
Zwraca elementy z jednej lub więcej lokalizacji.

Parametry

path

 • Typ: string[]
 • Wymagany: nie
 • Pozycja: 1
 • Domyślna wartość: aktualna lokalizacja
 • Wartość z potoku: tak (ByValue, ByPropertyName)
 • Znaki wieloznaczne: tak
 • Określa lokalizacje do przeszukania

include

 • Typ: string[]
 • Wymagany: nie
 • Pozycja: nazwany
 • Domyślna wartość:
 • Wartość z potoku: nie
 • Znaki wieloznaczne: tak
 • Określa, które elementy mają zostać zwrócone, np. *.txt. Ma zastosowanie tylko razem z parametrem Recurse

exclude

 • Typ: string[]
 • Wymagany: nie
 • Pozycja: nazwany
 • Domyślna wartość:
 • Wartość z potoku: nie
 • Znaki wieloznaczne: tak
 • Określa, które elementy mają zostać ominięte, np. *.txt. Ten parametr nie działa dobrze z tym cmdletem

filter

 • Typ: string
 • Wymagany: nie
 • Pozycja: 2
 • Domyślna wartość:
 • Wartość z potoku: nie
 • Znaki wieloznaczne: tak
 • Określa filtr w formacie zgodnym z aktualnym dostawcą

name

 • Typ: Boolean
 • Wymagany: nie
 • Pozycja: nazwany
 • Domyślna wartość: false
 • Wartość z potoku: nie
 • Znaki wieloznaczne: nie
 • W przypadku zastosowania zwracane są tylko nazwy.

recurse

 • Typ: Boolean
 • Wymagany: nie
 • Pozycja: nazwany
 • Domyślna wartość: false
 • Wartość z potoku: nie
 • Znaki wieloznaczne: nie
 • Określa czy należy przeszukiwać lokalizacje rekursywnie

force

 • Typ: Boolean
 • Wymagany: nie
 • Pozycja: nazwany
 • Domyślna wartość: false
 • Wartość z potoku: nie
 • Znaki wieloznaczne: nie
 • Wymusza działąnie

literalPath

 • Typ: string[]
 • Wymagany: nie
 • Pozycja: nazwany
 • Domyślna wartość:
 • Wartość z potoku: tak(ByPropertyName)
 • Znaki wieloznaczne: nie
 • Określa lokalizacje do przeszukania. Inaczej niż parametr Path nie są interpretowane znaki wieloznaczne

Verbose

 • Typ: Boolean
 • Określa czy generować szczegółowe informacje na temat operacji.

Debug

 • Typ: Boolean
 • Określa czy generować informacje dla programisty.

ErrorAction

 • Typ: Enum
 • Możliwe wartości: Continue(domyślna), Stop, SilentlyContinue, Inquire
 • Określa zachowanie w przypadku błędu.

ErrorVariable

 • Typ: String
 • Określa nazwę zmiennej do której trafią komunikaty o błędach powstałych w czasie działania cmdletu.

OutVariable

 • Typ: String
 • Określa nazwę zmiennej do której trafi wynik działania cmdletu. Niezależnie od tego zwracany jest wynik.

OutBuffer

 • Typ: Int32
 • Określa ilość obiektów przechowania w buforze, przed przekazaniem do następnego polecenia.

WhatIf

 • Typ: Boolean
 • Zastosowanie tego parametru powoduje, że wyświetlana jest tylko informacja, jakie zmiany spowoduje polecenie, bez wykonywania. Odnosi się tylko do cmdletów zmieniających stan systemu.

Confirm

 • Typ: Boolean
 • Wymaga potwierdzenia działania przez użytkownika. Odnosi się tylko do cmdletów zmieniających stan systemu.

0 komentarzy