Tworzenie i edycja wątków, postów i komentarzy

Ten artykuł opisuje tworzenie i edycję wątków, postów i komentarzy na forum dyskusyjnym.

***

Na forum dyskusyjnym użytkownik może tworzyć wątki, posty oraz komentarze do postów. Ponadto, użytkownik może przypisywać tagi do wątków oraz tworzyć w wątkach ankiety.

Tworzenie i edycja wątków

Tworzenie wątku

Wątki zawsze tworzy się w określonej kategorii lub podkategorii. Użytkownik może utworzyć wątek w danej kategorii lub podkategorii, naciskając przycisk z etykietą "Nowy wątek". Przycisk ten dostępny jest w dwóch miejscach:

 • w widoku wątków tej kategorii lub podkategorii;
 • w widoku każdego wątku w tej kategorii lub podkategorii.

Po naciśnięciu tego przycisku użytkownik zostaje przeniesiony do widoku tworzenia lub edycji wątku. Widok ten zawiera formularz tworzenia lub edycji wątku, który z kolei zawiera:

 1. pole edycji tytułu wątku; wymagane jest podanie przynajmniej 3-znakowego ciągu znaków w tym polu;
 2. pole edycji treści wątku; wymagane jest podanie przynajmniej 1-znakowego ciągu znaków w tym polu;
 3. pole edycji listy tagów przypisanych do wątku; do wątku można przypisać od 0 do 5 tagów;
 4. przycisk z ikoną obrazka (góry i słońce), umożliwiający dodanie załącznika; jeśli rozmiar ekranu pozwala, zawiera on dodatkowo etykietę "Kliknij, aby dodać załącznik lub wklej ze schowka";
 5. przycisk z ikoną trzech poziomych pasków o różnej długości, umożliwiający otwarcie lub zamknięcie formularza tworzenia lub edycji ankiety (patrz niżej); jeśli rozmiar ekranu pozwala, zawiera on dodatkowo etykietę "Ankieta";
 6. przycisk otwierający lub zamykający pole ze wskazówkami dotyczącymi języka Markdown;
 7. przycisk z etykietą "Zapisz", umożliwiający utworzenie wątku lub zapisanie zmian (w przypadku edycji istniejącego wątku).

Edycja wątku

W pewnych okolicznościach użytkownik może edytować dany własny wątek. Może to zrobić, naciskając przycisk "Edytuj" w menu pierwszego posta tego wątku. Po naciśnięciu przycisku pierwszy post zostaje przekształcony w formularz tworzenia lub edycji wątku (patrz wyżej).

Więcej informacji na temat okoliczności, kiedy użytkownik nie może edytować danego własnego wątku: Dlaczego nie mogę edytować lub usuwać własnych postów?

Przypisywanie tagów do wątku oraz usuwanie ich z wątku

Przypisywanie tagów do wątku

Do danego własnego wątku użytkownik może przypisać wybrane tagi. Może to zrobić, korzystając z formularza tworzenia lub edycji wątku (patrz wyżej). Aby przypisać tag do wątku, należy:

 1. wpisać go w polu tekstowym, umożliwiającym edycję listy tagów w tym formularzu;
 2. nacisnąć przycisk ENTER lub przycisk SPACE.

Jeśli podczas wpisywania tagu pod polem edycji listy tagów pojawi się lista tagów podobnych, zamiast naciskania wspomnianych klawiszy użytkownik może też wybrać na niej odpowiedni tag, naciskając go. Tekst wpisanego tagu zostanie dodatkowo sformatowany.

Przypisywanie tagów do wątku ograniczone jest następującymi regułami:

 1. w danym wątku wymagane jest podanie co najmniej jednego tagu;
 2. do danego wątku można przypisać maksymalnie 5 tagów;
 3. minimalna długość jednego tagu to 1 znak, a maksymalna – 25 znaków;
 4. tagi mogą zawierać znaki a-z, 0-9, +, ., # oraz - (czyli m.in. nie mogą zawierać spacji); jeśli nazwa technologii, której dotyczy dany tag, zawiera spacje, można użyć znaku -, aby je zastąpić (np. bazy-danych);
 5. użytkownicy mający mniej niż 2 punkty reputacji nie mogą tworzyć nowych tagów (tj. muszą wykorzystać tagi już istniejące).

Usuwanie tagów z wątku

Użytkownik może usunąć dany tag z danego własnego wątku, naciskając ten tag w polu edycji listy tagów przypisanych do tego wątku.

Tworzenie ankiety w wątku oraz usuwanie jej z wątku

Tworzenie ankiety w wątku

Użytkownik może utworzyć ankietę w danym własnym wątku, korzystając z formularza tworzenia lub edycji ankiety. Formularz ten jest dostępny po kliknięciu odpowiedniego przycisku na formularzu tworzenia lub edycji wątku (patrz wyżej). Formularz zawiera:

 1. listę odpowiedzi w ankiecie; domyślnie zawiera ona dwie pozycje; użytkownik może dodać więcej pozycji, umieszczając kursor w polu edycji treści którejkolwiek pozycji, a następnie naciskając przycisk ENTER;
 2. liczbę możliwych odpowiedzi, jakich może udzielić jeden użytkownik; liczba ta nie może być mniejsza niż 1;
 3. liczbę dni, w których ankieta będzie aktywna, to znaczy, w jakich będzie można wziąć udział w ankiecie od czasu jej utworzenia; podanie liczby 0 oznacza, że ankieta będzie aktywna zawsze.
 4. jeśli ankieta jest edytowana, czerwony przycisk z etykietą "Usuń ankietę"; patrz też: sekcja "Usuwanie ankiety z wątku" niżej.

Usuwanie ankiety z wątku

Użytkownik może usunąć ankietę z własnego wątku, korzystając z formularza tworzenia lub edycji ankiety (patrz wyżej). Aby usunąć ankietę, należy nacisnąć przycisk z etykietą "Usuń ankietę".

Tworzenie i edycja postów

Tworzenie posta

Użytkownik może utworzyć post w danym wątku, korzystając z formularza odpowiedzi. Formularz ten jest dostępny w widoku tego wątku, pod listą postów. Zawiera on:

 1. zakładkę "Treść";
 2. zakładkę "Podgląd";
 3. przycisk z ikoną obrazka (słońce i góry) i etykietą "Kliknij, aby dodać załącznik lub wklej ze schowka", umożliwiający wstawienie do treści posta obrazka z pliku; obrazek jest zapisywany na serwerze Serwisu (dlatego też prosi się o wstawianie obrazków o w miarę małych rozmiarach);
 4. przycisk z ikoną litery "M" ze strzałką w dół, umożliwiający wyświetlenie lub zamknięcie pola zawierającego pomoc dotyczącą formatowania Markdown; pole to wyświetlane jest poniżej formularza odpowiedzi;
 5. przycisk z etykietą "Zapisz", umożliwiający utworzenie posta z odpowiedzią;
 6. podczas edycji posta: przycisk z etykietą "Anuluj", umożliwiający porzucenie edycji.

Zakładka "Treść"

W zakładce "Treść" użytkownik może wprowadzić treść odpowiedzi. Zakładka ta zawiera:

 1. menu formatowania treści posta;
 2. pole tekstowe.
Menu formatowania treści posta

Za pomocą menu formatowania treści posta użytkownik może określić formatowania Markdown. Menu to zawiera, patrząc od lewej strony:

 1. przycisk z ikoną litery "B" sformatowanej pogrubieniem, umożliwiający sformatowanie fragmentu treści pogrubieniem;
 2. przycisk z ikoną litery "I" sformatowanej kursywą, umożliwiający sformatowanie fragmentu treści kursywą;
 3. przycisk z ikoną podkreślonej litery "U", umożliwiający sformatowanie fragmentu treści podkreśleniem (wyjątkowo korzystając z HTML, a nie Markdown);
 4. przycisk z ikoną litery "H", umożliwiający wstawienie do treści formatowania nagłówka poziomu drugiego;
 5. przycisk z ikoną znaku cudzysłowu, umożliwiający sformatowanie fragmentu treści jako cytat;
 6. przycisk z ikoną litery "T" z dwukierunkową strzałką u dołu, umożliwiający sformatowanie fragmentu treści jako kod w jednej linii;
 7. przycisk z ikoną zamykającego tagu XML bez nazwy, umożliwiający sformatowanie fragmentu treści jako kod wieloliniowy (tzw. listing) bez kolorowania składni;
 8. przycisk z ikoną strzałki w dół, umożliwiający sformatowanie fragmentu treści jako kod wieloliniowy z wybranym kolorowaniem składni;
 9. przycisk z ikoną listy nienumerowanej, umożliwiający wstawienie do treści listy nienumerowanej;
 10. przycisk z ikoną listy numerowanej, umożliwiający wstawienie do treści listy numerowanej;
 11. przycisk z ikoną obrazka (słońce i góry), umożliwiający sformatowanie fragmentu treści jako obrazka;
 12. przycisk z ikoną łańcucha, umożliwiający sformatowanie fragmentu treści jako linku;
 13. przycisk z ikoną tabeli, umożliwiający wstawienie do treści przykładowej tabeli.

Zakładka "Podgląd"

W zakładce "Podgląd" użytkownik może wyświetlić, jak post będzie wyglądać w wątku po jego utworzeniu. Zakładka ta zawiera pole umożliwiające podgląd.

Edycja posta

W pewnych okolicznościach użytkownik może edytować dany własny post. Może to zrobić, naciskając przycisk z etykietą "Edytuj" w menu tego posta. Po naciśnięciu przycisku post zostaje przekształcony w formularz odpowiedzi (patrz wyżej).

Więcej informacji na temat okoliczności, kiedy użytkownik nie może edytować danego własnego posta: Dlaczego nie mogę edytować lub usuwać własnych postów?

Tworzenie i edycja komentarzy

Tworzenie komentarza

Użytkownik może utworzyć komentarz do danego posta, naciskając przycisk z ikoną dymka komiksowego w menu tego posta; jeśli rozmiar ekranu na to pozwala, zawiera on dodatkowo etykietę "Komentuj". Po naciśnięciu przycisku pod sekcją komentarzy tego posta wyświetla się formularz tworzenia lub edycji komentarza do posta. Formularz ten zawiera:

 1. pole edycji treści komentarza;
 2. przycisk z etykietą "Anuluj", umożliwiający porzucenie tworzenia lub edycji komentarza;
 3. przycisk z etykietą "Zapisz", umożliwiający utworzenie komentarza lub zapisanie zmian w nim.

Edycja komentarza

Użytkownik może edytować dany własny komentarz, naciskając przycisk z ikoną ołówka w menu tego komentarza. Po naciśnięciu przycisku komentarz zostaje przekształcony w formularz tworzenia lub edycji komentarza do posta (patrz wyżej).

Zobacz też

0 komentarzy