Style okien

stabilob

Możliwe style jakie można nadać oknom. Po utworzeniu okna, nie można zmienić jego stylu, poza wymienionymi przypadkami.

Stałe

WS_BORDERTworzy okno z ramką
WS_CAPTIONTworzy okno z paskiem tytułu (zawiera styl WS_BORDER)
WS_CHILDTworzy okno potomne. Okno z tym stylem nie może posiadać menu. Nie może być użyte razem ze stylem WS_POPUP
WS_CHILDWINDOWTo samo co WS_CHILD
WS_CLIPCHILDREN
WS_CLIPSIBLINGS
WS_DISABLEDStworzone okno jest nieaktywne.
WS_DLGFRAMETworzy okno z ramką typową dla okien dialogowych. Takie okno nie może posiadać paska tytułu
WS_GROUPOkreśla pierwszą kontrolkę z grupy. Grupa zaczyna się od tej kontrolki i kończy na kontrolce z określonym stylem WS_GROUP. Przeważnie pierwsza kontrolka z grupy ma również wybrany styl WS_TABSTOP, pozwala to użytkownikom na przechodzenie z grupy do grupy przy pomocy tabulatora, jak również poruszanie się w obrębie grupy przy pomocy strzałek. Można włączać i wyłączać ten styl, przy pomocy funkcji [[WinAPI/SetWindowLong]]
WS_HSCROLLTworzy okno z poziomym paskiem przewijania
WS_ICONICStworzone okno będzie zminimalizowane (zwinięte do paska zadań). To samo co styl WS_MINIMIZE.
WS_MAXIMIZEStworzone okno będzie zmaksymalizowane
WS_MAXIMIZEBOXTworzy okno z przyciskiem maksymalizacji. Nie może być użyte razem ze stylem WS_EX_CONTEXTHELP. Styl WS_SYSMENU musi być użyty.
WS_MINIMIZEStworzone okno będzie zminimalizowane (zwinięte do paska zadań). To samo co styl WS_ICONIC.
WS_MINIMIZEBOXTworzy okno z przyciskiem minimalizacji. Nie może być użyte razem ze stylem WS_EX_CONTEXTHELP. Styl WS_SYSMENU musi być użyty.
WS_OVERLAPPEDTworzy okno z ramką i paskiem tytułu. To samo co styl WS_TILED
WS_OVERLAPPEDWINDOWTworzy okno o stylach WS_OVERLAPPED, WS_CAPTION, WS_SYSMENU, WS_THICKFRAME, WS_MINIMIZEBOX, WS_MAXIMIZEBOX.To samo co styl WS_TILEDWINDOW.
WS_POPUP
WS_POPUPWINDOW
WS_SIZEBOXTworzy okno z ramk?, przy pomocy której można zmieniać rozmiar okna. To samo co styl WS_THICKFRAME
WS_SYSMENUTworzy okno z menu w pasku tytułu (pod ikon?). Styl WS_CAPTION musi być użyty.
WS_TABSTOPOkre?la kontrolkę która może być wybrana przy pomocy tabulatora, ponowne wci?nięcie tabulatora wybierze następn? kontrolkę ze stylem WS_TABSTOP. Można włączać i wyłączać ten styl, przy pomocy funkcji [[WinAPI/SetWindowLong]].
WS_THICKFRAMETworzy okno z ramk?, przy pomocy której można zmieniać rozmiar okna. To samo co styl WS_SIZEBOX
WS_TILEDTworzy okno z ramką i paskiem tytułu. To samo co styl WS_OVERLAPPED.
WS_TILEDWINDOWTworzy okno o stylach WS_OVERLAPPED, WS_CAPTION, WS_SYSMENU, WS_THICKFRAME, WS_MINIMIZEBOX, WS_MAXIMIZEBOX.To samo co styl WS_OVERLAPPEDWINDOW.
WS_VISIBLEStworzone okno jest widoczne. Można włączać i wyłączać ten styl, przy pomocy funkcji [[WinAPI/ShowWindow]] lub [[WinAPI/SetWindowPos]].
WS_VSCROLLTworzy okno z pionowym paskiem przewijania

Łączenie styli

Łączenie styli w C/C++ odbywa się przy pomocy operatora sumy binarnej, czyli znaku '|' . Na przykład taki kod:
hwnd = CreateWindowEx (
      0,          
      szClassName,   
      "Windows App",   
      WS_BORDER | WS_THICKFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX, 
      CW_USEDEFAULT,    
      CW_USEDEFAULT,   
      544,        
      375,        
      HWND_DESKTOP,    
      NULL,        
      hThisInstance,    
      NULL        
      );

spowoduje utworzenie typowego okna. Zamiast złożenia takiej ilości styli można użyć WS_OVERLAPPEDWINDOW.

budowa.gif

Strona w budowie
Ktoś pracuje nad tą stroną, jej zawartość może się wkrótce zmienić. Prosimy o cierpliwość!

0 komentarzy