FindWindowEx

ŁF
// C
HWND FindWindowEx(   
  HWND hwndParent,
  HWND hwndChildAfter,
  LPCTSTR lpszClass,
  LPCTSTR lpszWindow
);
// Delphi
function FindWindowEx(hwndParent: HWND; hwndChildAfter: HWND; lpszClass:PChar; lpszWindow:PChar): HWND; stdcall;

Funkcja FindWindowEx pozwala uzyskać uchwyt do okna lub kontrolki, której klasa i nazwa pasują do podanych w parametrach. Ta funkcja przeszukuje okna potomne, począwszy od okna/kontrolki, której uchwyt został podany w parametrach. Nie odróżnia liter dużych od małych.

Parametry:
hwndParent
Uchwyt do okna nadrzędnego (rodzica), którego okna potomne mają być przeszukane.
Jesli parametr ten przyjmuje wartość NULL (0), oknem nadrzędnym staje się okno pulpitu. Funkcja wyszuka okna, które są oknami potomnymi pulpitu.
Pod Windows 2000 i Windows XP parametr hwndParent ustawiony na HWND_MESSAGE spowoduje, że funkcja ta przeszuka wszystkie okna/kontrolki, które mają możliwość przyjmowania komunikatów.

hwndChildAfter
Uchwyt do okna potomnego. Wyszukiwanie rozpocznie się od następnego okna potomnego.
Jeśli hwndChildAfter ma wartość NULL (0), wyszukiwanie zacznie się od pierwszego okna potomnego względem hwndParent.

Jeśli hwndParent i hwndChildAfter mają jednocześnie wartość NULL, funkcja przeszuka tylko okna najwyższego poziomu mające możliwość przyjmowania komunikatów.

lpszClass
Wskaźnik na łańcuch określający nazwę klasy okna. Nazwa ta powinna być wcześniej zarejestrowana za pomocą funkcji RegisterClass lub RegisterClassEx, albo powinia być jedną z predefiniowanych klas.
Parametr ten może też byc uchwytem do atomu zawierającego nazwę klasy, wtedy jego dwa górne bajty powinny być wyzerowane.
Jeśli funkcja przyjmuje wartość MAKEINTATOM(0x8000), funkcja zwraca uchwyt do menu kontekstowego aplikacji.
Jeśli lpszClass ma wartość NULL (Delphi: nil) pasuje każda klasa okna.

lpWindowName
Wskaźnik na łańcuch określający nazwę okna (jego tytuł). Jeśli lpWindowName ma wartość NULL pasuje każda nazwa okna.

Zwracana wartość:
Funkcja zwraca uchwyt okna, jeśli pasujące zostało znalezione - NULL (0) w przeciwnym wypadku. Aby uzyskać dodatkowe informacje o błędzie należy wywołać funkcję GetLastError.

Uwagi:
Windows 95/98/Me: Wersja Unicode funkcji (FindWindowExW) jest wspierana przez Warstwę Unicode (Microsoft Layer for Unicode) - MSLU. Aby użyć funkcji w wersji Unicode, należy dokonać pewnych zmian w aplikacji wedle wskazówek nakreślonych w Microsoft Layer for Unicode on Windows 95/98/Me Systems (eng)

Zobacz też:

0 komentarzy