OS w pascalu cz. 3 - IDT, PIC, PIT, Floppy i FAT (TMP)

lukasz1235
Jest to stara wersja tej części serii. Jak widać usunięcie jej to dla moderatorów wielki problem.

Wstęp

Po napisaniu kodu zawartego w tej części nasz system będzie miał obsługę przerwań, timera, dyskietki i części FATa.
1 Wstęp
2 start.asm
3 kernel.pas
4 idt.pas
5 int.asm
6 pit.pas
7 floppy.pas
8 fat.pas
9 console.pas
10 keyboard.pas
11 system.pas
12 kernel.ld
13 Makefile
14 Zakończenie

start.asm

[BITS 32]
[SECTION .text]
EXTERN code,bss,end
mboot:
dd 0x1BADB002
dd 0x10001
dd -(0x1BADB002+0x10001)
dd bss
dd end
dd _start 

GLOBAL _start

EXTERN StartKernel

L6:
 jmp L6

_start:
call StartKernel

[SECTION .bss]
kstack: resd 1024

[SECTION .data]

kernel.pas

{$ASMMODE INTEL}

unit kernel;

interface

uses console, keyboard, idt, pit, floppy;

procedure StartKernel;

implementation

procedure StartKernel;[public,alias:'StartKernel'];
begin
  init_idt;
  init_pic;
  init_timer(100);

  shell;
  asm
    sti
  end;
  FloppyReset(0);
  asm
    @@a:
      jmp @@a
  end;
end;

end.

Tutaj inicjujemy IDT, PIC, Timer (wartość w nawiasie to częstotliwość), włączamy przerwania sprzętowe, resetujemy FDC i wprowadzamy system w nieskończoną pętlę.

idt.pas

{$ASMMODE INTEL}

unit idt;

interface

const
  PIC1 = $20;
  PIC2 = $A0;
  ICW1 = $11;
  ICW4 = $01;
  TRAP_GATE = $8F00;

type
  TIDTEntry = packed record
    offset_0: word;
    selector: word;
    typ: word;
    offset_16: word;
  end;

  TIDTPtr = packed record
    limit : word;
    base : LongWord;
  end;

var
  IDTTables : array[0..255] of TIDTEntry;
  IDTPtr : TIDTPtr;

procedure setup_int(i: integer; p_hand:dword; typ:word);
procedure init_idt;
procedure init_pic;
procedure keys_isr; external 'int.o';
procedure unknown_interrupt_isr; external 'int.o';
procedure timer_isr; external 'int.o';
procedure floppy_isr; external 'int.o';

implementation

procedure setup_int(i: integer; p_hand:dword; typ:word); [public, alias : 'setup_int'];
begin
  IDTTables[i].offset_0 := p_hand;
  IDTTables[i].selector := $08;
  IDTTables[i].typ := typ;
  IDTTables[i].offset_16 := (p_hand >> 16);
end;

procedure init_idt; [public, alias : 'init_idt'];
var
  i:integer;
begin
  for i:=0 to 255 do
  begin
    setup_int(i, DWord(@unknown_interrupt_isr), TRAP_GATE);
  end;
  setup_int(32, DWord(@timer_isr), TRAP_GATE);
  setup_int(33, DWord(@keys_isr), TRAP_GATE);
  setup_int(38, DWord(@floppy_isr), TRAP_GATE);
  IDTPtr.limit := (SizeOf(TIDTEntry)*256)-1;
  IDTPtr.base := DWord(@IDTTables);
  asm
    lidt [IDTPtr]
  end;
end;

procedure init_pic; [public, alias : 'init_pic'];
begin
  outportb(PIC1, ICW1);
  outportb(PIC2, ICW1);
  outportb(PIC1 + 1, pic1);
  outportb(PIC2 + 1, pic2);
  outportb(PIC1 + 1, 4);
  outportb(PIC2 + 1, 2);
  outportb(PIC1 + 1, ICW4);
  outportb(PIC2 + 1, ICW4);
  outportb(PIC1 + 1, 0);
  outportb(PIC2 + 1, 0);
end;

end.

Nie będę się tutaj rozpisywał, bo wszystko jest tutaj

int.asm

[BITS 32]
[SECTION .text]
[GLOBAL keys_isr]
keys_isr:
 pusha
 push gs
 push fs
 push es
 push ds

 extern keys
 call keys

 mov dx, $20 ; \/
 mov al, $20 ; EOI
 out dx, al ;   /\

 pop ds
 pop es
 pop fs
 pop gs
 popa
 iret

[GLOBAL unknown_interrupt_isr]
unknown_interrupt_isr:
 pusha
 push gs
 push fs
 push es
 push ds

 mov dx, $20 ; \/
 mov al, $20 ; EOI
 out dx, al ;   /\

 pop ds
 pop es
 pop fs
 pop gs
 popa
 iret

[GLOBAL timer_isr]
timer_isr:
 pusha
 push gs
 push fs
 push es
 push ds

 extern TimerHandler
 call TimerHandler

 mov dx, $20 ; \/
 mov al, $20 ; EOI
 out dx, al ;   /\

 pop ds
 pop es
 pop fs
 pop gs
 popa
 iret

[GLOBAL floppy_isr]
floppy_isr:
 pusha
 push gs
 push fs
 push es
 push ds

 extern FloppyHandler
 call FloppyHandler

 mov dx, $20 ; \/
 mov al, $20 ; EOI
 out dx, al ;   /\

 pop ds
 pop es
 pop fs
 pop gs
 popa
 iret

[SECTION .bss]
[SECTION .data]

Te procedury zostaną wywołane w momencie wystąpienia przerwania i uruchamiają odpowiednie procedury napisane w Pascalu.

pit.pas

unit pit;

interface

uses console;

const
  ClockHz: LongWord = 1193180;

var
  TimerTicks: LongWord = 0;
  Ticks: LongWord = 0;

procedure init_timer(Hz: LongWord);
procedure Delay(Ticks: LongWord);
procedure TimerHandler;

implementation

procedure init_timer(Hz: LongWord);
begin
  outportb($43, $36);
  outportb($40, (ClockHz div Hz) and $FF);
  outportb($40, (ClockHz div Hz) >> 8);
end;

procedure TimerHandler;[public,alias:'TimerHandler'];
begin
  TimerTicks := TimerTicks + 1;
end;

procedure Delay(Ticks: LongWord);
begin
  Ticks := Ticks + TimerTicks;
  While Ticks > TimerTicks do {nic};
end;

end.

A to niezwykle proste procedury do zaprogramowania i obsługi timera

floppy.pas

{$ASMMODE INTEL}

unit floppy;

interface

uses pit, console;

var
  Waiting : boolean;
  MotorState : byte = 0;
  Size : LongWord;
  Buffer: array[0..5119] of char;

const
  DOReg : word = $0002;
  CCReg : word = $0007; // Write-only
  MSReg : word = $0004; // Read Only - Main Status Reg
  FIFOReg : word = $0005; // Write-only
  DriveBase : array[0..1] of word = (
    $03F0, //fda
    $0370); //fdb

  FloppyCmd : array[1..19] of byte = (
    $02, // READ_TRACK     1
    $03, // SPECIFY       2
    $04, // SENSE_DRIVE_STATUS 3
    $05, // WRITE_DATA     4
    $06, // READ_DATA      5
    $07, // RECALIBRATE     6
    $08, // SENSE_INTERRUPT   7
    $09, // WRITE_DELETED_DATA 8
    $0A, // READ_ID       9
    $0C, // READ_DELETED_DATA  10
    $0D, // FORMAT_TRACK    11
    $0F, // SEEK        12
    $10, // VERSION       13
    $11, // SCAN_EQUAL     14
    $12, // PERPENDICULAR_MODE 15
    $13, // CONFIGURE      16
    $16, // VERIFY       17
    $19, // SCAN_LOW_OR_EQUAL  18
    $1D);// SCAN_HIGH_OR_EQUAL 19

  DriveStatus : array[0..3] of pchar = (
    '0','error','invalid','drive');

  MotorOnDelay : integer = {50}0;
  MotorOffDelay : integer = {300}0;
  DMABufLen : word = $4800;

procedure FloppyHandler;
function FloppyReset(Drive : byte) : byte;
function FloppyRead(Drive : byte; Data : integer; NoSec : byte) : byte;
function FloppyWrite(Drive : byte; Data : integer; NoSec : byte) : byte;
function FloppyDoTrackLBA(Drive : byte; LBA : integer; dir : byte; NoSectors : byte) : byte;
function FloppyDoTrack(Drive : byte; cyl : byte; dir : byte) : byte;
procedure LBA2CHS(LBA:integer; var cyl,head,sec : byte);
procedure FloppyWriteCmd(Drive : byte; cmd : byte);
function FloppyReadCmd(Drive : byte) : byte;
procedure IRQwait;
procedure SenseInt(Drive : byte; var st0, cyl : byte);
function Calibrate(Drive : byte) : byte;
procedure IODelay;
procedure Motor(Drive : byte; State : byte);
function Seek(Drive : byte; cyli, head : byte):byte;
procedure FloppyDMAInit(dir : byte; Size : LongWord);

implementation

procedure FloppyHandler;[public,alias:'FloppyHandler'];
begin
   Waiting := false;
end;

function FloppyReset(Drive : byte) : byte;
var
  base : word;
  st0, cyl : byte;
begin
  st0 := -1;
  cyl := -1;

  Waiting := True;

  base := DriveBase[Drive];

  outPortb(base + DOReg, $00);
  outPortb(base + DOReg, $0C);

  IrqWait;
  SenseInt(Drive, st0, cyl);

  outPortb(base + CCReg, $00);

  FloppyWriteCmd(Drive, FloppyCmd[2]);
  FloppyWriteCmd(Drive, $DF);
  FloppyWriteCmd(Drive, $02);

  if Calibrate(Drive) = 1 then
    FloppyReset := 1
  else
    FloppyReset := 0;
end;

procedure IRQwait;
begin
  while Waiting = true do {nic};
end;

procedure SenseInt(Drive : byte; var st0, cyl : byte);
var
  base : word;
begin
  base := DriveBase[Drive];

  FloppyWriteCmd(Drive, FloppyCmd[7]);
  IODelay;

  st0 := FloppyReadCmd(Drive);
  cyl := FloppyReadCmd(Drive);
end;

procedure FloppyWriteCmd(Drive : byte; cmd : byte);
var
  base : word;
  i : integer;
begin
  base := DriveBase[Drive];

  for i := 1 to 300 do
  begin
    if (($C0 and inPortb(base + MSReg)) = $80) then
    begin
      outPortb((Base + FIFOReg), cmd);
      Exit;
    end;
    Delay(1);
  end;
end;

function Calibrate(Drive : byte) : byte;
var
  i, st0, cyl : byte ;
begin
  st0 := -1;
  cyl := -1;

  Motor(Drive, 1);

  for i:= 0 to 10 do
  begin
    Waiting := True;
    FloppyWriteCmd(Drive, FloppyCmd[6]);
    FloppyWriteCmd(Drive, Drive);
    IrqWait;
    SenseInt(Drive, st0, cyl);

    if cyl = 0 then
    begin
      Motor(Drive, 0);
      Calibrate := 0;
      Exit;
    end;
  end;
  Motor(Drive, 0);
  Calibrate := 1;
end;

procedure IODelay;
var
  i : integer;
begin
  for i := 1 to 500 do ;
end;

function FloppyReadCmd(Drive : byte) : byte;
var
  base : word;
  i : integer;
begin
  base := DriveBase[Drive];

  for i := 1 to 300 do
  begin
    if (($80 and inPortb(base + MSReg)) = $80) then
    begin
      FloppyReadCmd := inPortb(base + FIFOReg);
      Exit;
    end;
    Delay(1);
  end;
  FloppyReadCmd := 0;
end;

procedure Motor(Drive : byte; State : byte);
var
  base : word;
begin
  base := DriveBase[Drive];
// 0 - Off; 1 - On; 2 - Wait

  if State = 1 then
  begin
// If requested on
    if MotorState = 0 then
    begin
  //Turn motor on
      outPortb(base + DOReg, $1C);
      Delay(MotorOnDelay);
      MotorState := 1;
    end
    else
    begin
      Ticks := 300;
      MotorState := 2;
    end;
  end;

  if State = 0 then
    if MotorState = 1 then
    begin
      outPortb(base + DOReg, $0C);
      MotorState := 0;
      Delay(MotorOffDelay);
    end;
end;

function FloppyRead(Drive : byte; Data : integer; NoSec : byte) : byte;
begin
if Data = 0 then
  FloppyRead := FloppyDoTrack(Drive, Data, 1)
else
  FloppyRead := FloppyDoTrackLBA(Drive, Data, 1, NoSec);
end;

function FloppyDoTrackLBA(Drive : byte; LBA : integer; dir : byte; NoSectors : byte) : byte;
var
  cmd, i, st0, st1, st2, rcy, rhe, rse, bps, error : byte;
  cyl, head, sec : byte;
begin
  error := 0;

  case dir of
    1 : cmd := FloppyCmd[5] or $C0; //Read
    2 : cmd := FloppyCmd[4] or $C0; //Write
  end;

  LBA2CHS(LBA, cyl, head, sec);
  Size := NoSectors * 512;

  if (Seek(Drive, cyl, head)) = -1 then
  begin
    FloppyDoTrackLBA := -1;
    Exit;
  end;

// for i := 1 to 20 do
  begin
    Motor(Drive, 1);
    FloppyDMAInit(dir, Size);

    Delay(10);

    FloppyWriteCmd(Drive, cmd);
    FloppyWriteCmd(Drive, ((head shl 2) or Drive));
    FloppyWriteCmd(Drive, cyl);
    FloppyWriteCmd(Drive, head);
    FloppyWriteCmd(Drive, sec);
    FloppyWriteCmd(Drive, 2);
    FloppyWriteCmd(Drive, 0);
    FloppyWriteCmd(Drive, 0);
    FloppyWriteCmd(Drive, $FF);

    IRQWait;

    st0 := FloppyReadCmd(Drive);
    st1 := FloppyReadCmd(Drive);
    st2 := FloppyReadCmd(Drive);

    //Read Cylinder, Head, Sector
    rcy := FloppyReadCmd(Drive);
    rhe := FloppyReadCmd(Drive);
    rse := FloppyReadCmd(Drive);

    bps := FloppyReadCmd(Drive);

    if error = 0 then
    begin
      Motor(Drive, 0);
      FloppyDoTrackLBA := 0;
      Exit;
    end;

    if error >= 1 then
    begin
      Motor(Drive, 0);
      FloppyDoTrackLBA := -2;
      Exit;
    end;
  end;

  Motor(Drive, 0);
  FloppyDoTrackLBA := -1;
end;

procedure LBA2CHS(LBA:integer; var cyl,head,sec : byte);
begin
  sec := (LBA mod 18) + 1;
  cyl := LBA Div 36;
  head := (LBA Div 18) mod 2;
end; 

function Seek(Drive : byte; cyli, head : byte):byte;
var
  st0, cyl, i : byte;
begin

  st0 := -1;
  cyl := -1;

  Motor(Drive, 1);

  for i := 0 to 10 do
  begin
    Waiting := True;
    FloppyWriteCmd(Drive, FloppyCmd[12]);
    FloppyWriteCmd(Drive, (head shl 2));
    FloppyWriteCmd(Drive, cyli);
    IRQWait;
    SenseInt(Drive, st0, cyl);

    if cyl = cyli then
    begin
      Motor(Drive,0);
      Seek := 0;
      Exit;
    end;
  end;
  Seek := -1;
  Motor(Drive, 0);
end;

procedure FloppyDMAInit(dir : byte; Size : LongWord);
var
  Addr, Count : Longword;
  mode : byte;
begin
  Addr := DWord(@Buffer);
  Count := Size - 1;

  mode := $40;
  mode := mode or $02;

  case dir of
    1 : mode := mode or $04; //Read to mem
    2 : mode := mode or $08; //Write from mem
  end;

  outPortb($0A,$06); //Mask DMA 2
  outPortb($0C,$FF); //Reset Flip-Flop

  outPortb($04,(Addr and $000000FF));     //Address Low byte
  outPortb($04,((Addr shr 8) and $000000FF)); //Address High byte

  outPortb($81,((Addr shr 16) and $000000FF)); //External Page Register

  outPortb($0C,$FF); //Reset Flip-Flop
  outPortb($05,(Count and $000000FF));     //Count low byte
  outPortb($05,((Count shr 8) and $000000FF)); //Count High byte

  outPortb($0B,Mode); //Set Mode -see above
  outPortb($0A,$02); //Unmask DMA 2
end;

function FloppyWrite(Drive : byte; Data : integer; NoSec : byte) : byte;
begin
  FloppyWrite := FloppyDoTrackLBA(Drive, Data, 2, NoSec);
end;

function FloppyDoTrack(Drive : byte; cyl : byte; dir : byte) : byte;
var
cmd, i, st0, st1, st2, rcy, rhe, rse, bps, error : byte;
begin
error := 0;

case dir of
1 : cmd := FloppyCmd[5] or $C0; //Read
2 : cmd := FloppyCmd[4] or $C0; //Write
end;

Size := DMABufLen;

if (Seek(Drive, cyl, 0)) or (Seek(Drive, cyl, 1)) = -1 then
 begin
 FloppyDoTrack := -1;
 Exit;
 end;

//for i := 1 to 20 do
 begin
  Motor(Drive, 1);
  FloppyDMAInit(dir, Size);

  Delay(10);

  FloppyWriteCmd(Drive, cmd);
  FloppyWriteCmd(Drive, 0);
  FloppyWriteCmd(Drive, cyl);
  FloppyWriteCmd(Drive, 0);
  FloppyWriteCmd(Drive, 1);
  FloppyWriteCmd(Drive, 2);
  FloppyWriteCmd(Drive, 18);
  FloppyWriteCmd(Drive, $1B);
  FloppyWriteCmd(Drive, $FF);

  IRQWait;

  st0 := FloppyReadCmd(Drive);
  st1 := FloppyReadCmd(Drive);
  st2 := FloppyReadCmd(Drive);

  //Read Cylinder, Head, Sector
  rcy := FloppyReadCmd(Drive);
  rhe := FloppyReadCmd(Drive);
  rse := FloppyReadCmd(Drive);

  bps := FloppyReadCmd(Drive);

  if error = 0 then
  begin
   Motor(Drive, 0);
   FloppyDoTrack := 0;
   Exit;
  end;

  if error >= 1 then
  begin
   Motor(Drive, 0);
   FloppyDoTrack := -2;
   Exit;
  end;
 end;

Motor(Drive, 0);
FloppyDoTrack := -1;
end;

end.

Tutaj już trochę bardziej zaawansowana część systemu odczytująca i zapisująca pojedyncze sektory z/na dyskietkę. Po wywołaniu odpowiedniej procedury w zmiennej Buffer znajdzie się wybrany sektor. Chcąc zapisać coś na dyskietkę należy wywołać:

Buffer[0]:='t';
Buffer[1]:='e';
Buffer[2]:='s';
Buffer[3]:='t';
FloppyWrite(0, 0, 1);

To zapisze w bootsectorze test.

fat.pas

{$ASMMODE INTEL}

unit fat;

interface
type
  TCurrentDir = packed record 
    Name: array [0..10] of char;
    Attribute: char;
    NTRes: char;
    A: char;
    CrtTime: word;
    CrtDate: word;
    LastAccessDate: word;
    FirstClusterHi: word;
    LastWriteTime: word;
    LastWriteDate: word;
    FirstClusterLo: word;
    FileSize: dword;
  end;

var
  BootSector: packed record
    SysName: array [0..7] of char;
    BytesPerSector: word;
    SectorsPerCluser: byte;
    ReservedSectors: word;
    NumberFATs: byte;
    MaxRootEntries: word;
    TotalSectorNumber: word;
    Media: byte;
    FATSectorNumber: word;
    SectorsPerTrack: word;
    HeadNumber: word;
    HiddenSectors: dword;
    TotalSectorNumber32: dword;
    DriveNumber: byte;
    Reserved1: char;
    BootSignature: char;
    VolumeSerial: dword;
    VolumeLabel: array [0..10] of char;
    FileSystemType: array [0..7] of char;
  end;

  FATCell: array [0..4095] of word;
  CurrentDir: array [0..223] of TCurrentDir;
  PathCurrentDir: pchar ='/';
  RootDir: array [0..65535] of char;

procedure LoadBootSector;
procedure LoadDir(path: pchar);
function ClusterToSector(cluster: integer): integer;
procedure ReadFile(Name: pchar);
function FindFile(Name: pchar): integer;
procedure LoadFAT;
procedure List(dir:pchar);

implementation

uses floppy, console;

procedure LoadFAT;
var
i:integer=0;
ii:integer=0;
begin
  LoadBootSector;
  for i:=0 to 511 do
    Buffer[i]:=#0;

  FloppyRead(0, BootSector.ReservedSectors, BootSector.FATSectorNumber);
  for i:=0 to 1536 do
  begin
    FATCell[i*2]:= ord(byte(Buffer[ii+1]){>>4} and $0F) << 8 or ord(Buffer[ii]);
    FATCell[i*2+1]:= ord(Buffer[ii+2]) << 4 or ord(byte(Buffer[ii+1])>>4 and $0F);
    ii:=ii+3;
  end;
end;

procedure LoadBootSector;
var
i: integer = 0;
begin
  for i:=0 to 511 do
    Buffer[i]:=#0;
  FloppyRead(0, 0, 1);
  BootSector.SysName[0] := Buffer[3];
  BootSector.SysName[1] := Buffer[4];
  BootSector.SysName[2] := Buffer[5];
  BootSector.SysName[3] := Buffer[6];
  BootSector.SysName[4] := Buffer[7];
  BootSector.SysName[5] := Buffer[8];
  BootSector.SysName[6] := Buffer[9];
  BootSector.SysName[7] := Buffer[10];
  BootSector.BytesPerSector := ord(Buffer[12]) << 8 or ord(Buffer[11]);
  BootSector.SectorsPerCluser := ord(Buffer[13]);
  BootSector.ReservedSectors := ord(Buffer[15]) << 8 or ord(Buffer[14]);
  BootSector.NumberFATs := ord(Buffer[16]);
  BootSector.MaxRootEntries := ord(Buffer[18]) << 8 or ord(Buffer[17]);
  BootSector.TotalSectorNumber := ord(Buffer[20]) << 8 or ord(Buffer[19]);
  BootSector.Media := ord(Buffer[21]);
  BootSector.FATSectorNumber := ord(Buffer[23]) << 8 or ord(Buffer[22]);
  BootSector.SectorsPerTrack := ord(Buffer[25]) << 8 or ord(Buffer[24]);
  BootSector.HeadNumber := ord(Buffer[27]) << 8 or ord(Buffer[26]);
  BootSector.HiddenSectors := ord(Buffer[31]) << 24 or ord(Buffer[30]) << 16 or ord(Buffer[29]) << 8 or ord(Buffer[28]);
  BootSector.TotalSectorNumber32 := ord(Buffer[35]) << 24 or ord(Buffer[34]) << 16 or ord(Buffer[33]) << 8 or ord(Buffer[32]);
  BootSector.DriveNumber := ord(Buffer[36]);
  BootSector.Reserved1 := Buffer[37];
  BootSector.BootSignature := Buffer[38];
  BootSector.VolumeSerial := ord(Buffer[42]) << 24 or ord(Buffer[41]) << 16 or ord(Buffer[40]) << 8 or ord(Buffer[39]);
  BootSector.VolumeLabel[0] := Buffer[43];
  BootSector.VolumeLabel[1] := Buffer[44];
  BootSector.VolumeLabel[2] := Buffer[45];
  BootSector.VolumeLabel[3] := Buffer[46];
  BootSector.VolumeLabel[4] := Buffer[47];
  BootSector.VolumeLabel[5] := Buffer[48];
  BootSector.VolumeLabel[6] := Buffer[49];
  BootSector.VolumeLabel[7] := Buffer[50];
  BootSector.VolumeLabel[8] := Buffer[51];
  BootSector.VolumeLabel[9] := Buffer[52];
  BootSector.VolumeLabel[10] := Buffer[53];
  BootSector.FileSystemType[0] := Buffer[54];
  BootSector.FileSystemType[1] := Buffer[55];
  BootSector.FileSystemType[2] := Buffer[56];
  BootSector.FileSystemType[3] := Buffer[57];
  BootSector.FileSystemType[4] := Buffer[58];
  BootSector.FileSystemType[5] := Buffer[59];
  BootSector.FileSystemType[6] := Buffer[60];
  BootSector.FileSystemType[7] := Buffer[61];

end;

procedure LoadDir(path: pchar);
var 
  i: integer =0;
  a: integer =0;
begin
  if (path[0] = '/') and (path[1] = #0) then
  begin
    for a:=0 to 511 do
      Buffer[a]:=#0;
    for i:=0 to 13 do
    begin
      FloppyRead(0, (BootSector.ReservedSectors + (BootSector.FATSectorNumber * BootSector.NumberFATs)) + i, 1);
      for a:=0 to 15 do
      begin
        CurrentDir[a+i*16].Name[0] := Buffer[a*32+0];
        CurrentDir[a+i*16].Name[1] := Buffer[a*32+1];
        CurrentDir[a+i*16].Name[2] := Buffer[a*32+2];
        CurrentDir[a+i*16].Name[3] := Buffer[a*32+3];
        CurrentDir[a+i*16].Name[4] := Buffer[a*32+4];
        CurrentDir[a+i*16].Name[5] := Buffer[a*32+5];
        CurrentDir[a+i*16].Name[6] := Buffer[a*32+6];
        CurrentDir[a+i*16].Name[7] := Buffer[a*32+7];
        CurrentDir[a+i*16].Name[8] := Buffer[a*32+8];
        CurrentDir[a+i*16].Name[9] := Buffer[a*32+9];
        CurrentDir[a+i*16].Name[10] := Buffer[a*32+10];

        CurrentDir[a+i*16].Attribute := Buffer[a*32+11];
        CurrentDir[a+i*16].NTRes := Buffer[a*32+12];
        CurrentDir[a+i*16].A := Buffer[a*32+13];
        CurrentDir[a+i*16].CrtTime := ord(Buffer[a*32+15]) << 8 or ord(Buffer[a*32+14]);
        CurrentDir[a+i*16].CrtDate := ord(Buffer[a*32+17]) << 8 or ord(Buffer[a*32+16]);
        CurrentDir[a+i*16].LastAccessDate := ord(Buffer[a*32+19]) << 8 or ord(Buffer[a*32+18]);
        CurrentDir[a+i*16].FirstClusterHi := ord(Buffer[a*32+21]) << 8 or ord(Buffer[a*32+20]);
        CurrentDir[a+i*16].LastWriteTime := ord(Buffer[a*32+23]) << 8 or ord(Buffer[a*32+22]);
        CurrentDir[a+i*16].LastWriteDate := ord(Buffer[a*32+25]) << 8 or ord(Buffer[a*32+24]);
        CurrentDir[a+i*16].FirstClusterLo := ord(Buffer[a*32+27]) << 8 or ord(Buffer[a*32+26]);
        CurrentDir[a+i*16].FileSize := ord(Buffer[a*32+29]) << 24 or ord(Buffer[a*32+28]) << 16 or ord(Buffer[a*32+27]) << 8 or ord(Buffer[a*32+29]);
      end;
    end;
  end;
end;

function ClusterToSector(cluster: integer): integer;
begin
  ClusterToSector:= (BootSector.ReservedSectors + (BootSector.FATSectorNumber * BootSector.NumberFATs)) + ((BootSector.MaxRootEntries * 32) div 512) - 2 + cluster;
end;

function FindFile(Name: pchar): integer;
var
  i: integer;
begin
  for i:=0 to 223 do
  begin
    if (CurrentDir[i].Name[0] = Name[0]) and 
    (CurrentDir[i].Name[1] = Name[1]) and
    (CurrentDir[i].Name[2] = Name[2]) and
    (CurrentDir[i].Name[3] = Name[3]) and
    (CurrentDir[i].Name[4] = Name[4]) and
    (CurrentDir[i].Name[5] = Name[5]) and
    (CurrentDir[i].Name[6] = Name[6]) and
    (CurrentDir[i].Name[7] = Name[7]) and
    (CurrentDir[i].Name[8] = Name[8]) and
    (CurrentDir[i].Name[9] = Name[9]) and
    (CurrentDir[i].Name[10] = Name[10]) then
    begin
      FindFile := i;
      Exit;
    end;
  end;
  PrintStr('Nie odnaleziono pliku');
end;

procedure ReadFile(Name: pchar);
var
a :integer;
CurrentCluster:integer;
begin
  LoadBootSector;
  LoadFAT;
  LoadDir('/');
  for a:=0 to 511 do
    Buffer[a]:=#0;
  FloppyRead(0, ClusterToSector(CurrentDir[FindFile(Name)].FirstClusterLo) , 1);
  CurrentCluster:=CurrentDir[FindFile(Name)].FirstClusterLo;
  PrintStr(#13);
  for a:=0 to 511 do
    PrintChar(Buffer[a]);

  while (FATCell[CurrentCluster] <> $FFF) do
  begin
    for a:=0 to 511 do
      Buffer[a]:=#0;
    FloppyRead(0, ClusterToSector(FATCell[CurrentCluster]) , 1);
    CurrentCluster:=FATCell[CurrentCluster];
    for a:=0 to 511 do
      PrintChar(Buffer[a]);
  end;
end;

procedure List(dir:pchar);
var
  b:integer=0;
begin
  LoadBootSector;
  LoadDir(dir);
  repeat
    if (CurrentDir[b].Name[0] <> char($E5)) and (CurrentDir[b].Attribute <> char($0F)) then
    begin
      PrintStr(#13);
      PrintChar(CurrentDir[b].Name[0]);
      PrintChar(CurrentDir[b].Name[1]);
      PrintChar(CurrentDir[b].Name[2]);
      PrintChar(CurrentDir[b].Name[3]);
      PrintChar(CurrentDir[b].Name[4]);
      PrintChar(CurrentDir[b].Name[5]);
      PrintChar(CurrentDir[b].Name[6]);
      PrintChar(CurrentDir[b].Name[7]);
      PrintChar(CurrentDir[b].Name[8]);
      PrintChar(CurrentDir[b].Name[9]);
      PrintChar(CurrentDir[b].Name[10]);
    end;
    b:=b+1;
  until CurrentDir[b].Name[0] = char($00);
end;

end.

console.pas

unit Console;

interface

const
  Black = 0;
  Blue = 1;
  Green = 2;
  Cyan = 3;
  Red = 4;
  Magenta = 5;
  Brown = 6;
  LightGray = 7;
  DarkGray = 8;
  LightBlue = 9;
  LightGreen = 10;
  LightCyan = 11;
  LightRed = 12;
  LightMagenta = 13;
  Yellow = 14;
  White = 15;

var
  Screen: pchar = PChar ($B8000);
  q, CursorX, CursorY: integer;
  Color: char;
  Background: integer = 0;
  backspace: array [0..4000] of integer;
  Command: PChar;
  e: integer = 0;

procedure ClearScreen;
procedure PrintStr(text: PChar);
procedure PrintInt(number:integer);
procedure PrintChar(ch: Char);
procedure SetColor(txt,back:integer);
procedure SetXY(x,y: integer);
procedure Scroll;
procedure Command2;

implementation

uses keyboard, pit, floppy, fat;

procedure ClearScreen; [public, alias: 'ClearScreen'];
var
  i: integer;
begin
  for i:=0 to 2000 do
  begin
    Screen[i*2]:=#0;
    Screen[i*2-1]:=char(white);
  end;
end;

procedure PrintStr(text: PChar);[public, alias: 'PrintStr'];
var
  address: Word;
  i: integer;
begin
  i:=0;
  if (CursorX > 79) or (text[i] = #13) then 
  begin
    SetXY(0, CursorY+1);
  end 
  else
  begin
    if (text[i] = #10) then
    begin
      SetXY(CursorX, CursorY+1);
    end
  else
  begin
    if (CursorY > 24) then
      begin
        SetXY(CursorX, 24);
        Scroll;
      end;

  repeat
    address:= CursorX*2 + CursorY * 160;
    Screen[address]:= text[i];
    Screen[address+1]:= color; 
    backspace[address]:=0;
    backspace[address+1]:=0;
    SetXY(CursorX+1, CursorY);
    i:=i + 1;
  until text[i] = #0

    end;
  end;
end;

procedure PrintInt(number: integer); [public, alias: 'PrintInt'];
var
  chars: array [0..11] of Char;
  negative: Boolean;
  i: integer;
  txt: PChar;
begin
  txt:= @chars[12];
  i:=11;
  negative:= False;
  if number<0 then 
  begin 
    number:=-number;
    negative:= True;
  end;

  repeat
    chars[i]:= char((number mod 10) + byte('0'));
    number:= number div 10;
    number-=1;
    Dec(txt);
  until number=0;

  if negative=True then
  begin
    PrintStr('-');
  end;

  PrintStr(txt);
end;

procedure PrintChar(ch: Char);[public, alias: 'PrintChar'];
var
  address: Word;
begin
  if (CursorX > 79) or (ch = #13) then
    SetXY(0, CursorY+1)
  else
  if ch = #10 then
    SetXY(CursorX, CursorY+1)
  else
  if CursorY > 24 then
  begin
    SetXY(CursorX, 24);
    Scroll;
  end;

  address:= CursorX*2 + CursorY * 160;
  Screen[address]:= ch;
  Screen[address+1]:= color; 
  backspace[address]:=0;
  backspace[address+1]:=0;
  SetXY(CursorX+1, CursorY);
end;

procedure SetColor(txt,back: integer); [public, alias: 'SetColor'];
begin
  color:=char(txt+back*16);
end;

procedure Scroll;[public, alias: 'Scroll'];
var
  address : word;
begin
  for address:=0 to 1920 do
  begin
    Screen[address*2] := Screen[address*2+160];
    Screen[address*2+1] := Screen[address*2+1+160];
  end;

  for address:=1921 to 2000 do
  begin
    Screen[address*2]:=#0;
    Screen[address*2+1]:=char(15); 
  end;    
end;

procedure SetXY(x,y: integer);[public, alias: 'SetXY'];
var
  temp: integer;
begin
  CursorX := x;
  CursorY := y;
  temp:=y*80+x;
  outportb($3D4, 14);
  outportb($3D5, temp>>8);
  outportb($3D4, 15);
  outportb($3D5, temp);
end;

procedure Command2;[public,alias:'Command2'];
var 
  pol : integer= 0;
  drive : byte;
  a:integer;
  i : integer = 0;
  Root_Dir : pchar = '/';
  q : pchar;
  b:integer=0;
  wynik: pchar;
  ii:integer =0;
begin
  cmd := 0;
  if (Command[0]='L') and (Command[1]='I') and (Command[2]='S') and (Command[3]='T') and (Command[4]=#0) then
  begin // list
  List('/');
  end
  else
  if (Command[0]='R') and (Command[1]='E') and (Command[2]='A') and (Command[3]='D') and (Command[4]=' ') then
  begin // read
    repeat
    begin
      wynik[i]:=command[i+5];
      i:=i+1;
    end;
        until command[i+4] = #0;
    ReadFile(wynik);
  end
  else
  if (Command[0]='E') and (Command[1]='X') and (Command[2]='I') and (Command[3]='T') and (Command[4]=#0) then
  begin // exit
    asm
      mov al, 0feh
      out 64h, al
    end;
  end
  else
  if (Command[0]='H') and (Command[1]='E') and (Command[2]='L') and (Command[3]='P') and (Command[4]=#0) then
  begin // help
    PrintStr(#13);
    PrintStr('EXIT        - resetuje komputer');
    PrintStr(#13);
    PrintStr('HELP        - wyswietla pomoc');
    PrintStr(#13);
    PrintStr('READ <nazwa pliku> - odczytuje wskazany plik z dyskietki');
    PrintStr(#13);
    PrintStr('LIST        - wyswietla liste plikow z glownego katalogu');
  end
  else
  begin
    PrintStr(#13);
    PrintStr('Polecenie "');
    PrintStr(Command);
    PrintStr('" nie zostalo odnalezione.');
  end;

  e:=0;
  PrintStr(#13);
  SetColor(LightGray,Black);
  PrintStr(PathCurrentDir);
  PrintStr('>');
  SetColor(White,Black);
  repeat //czyszczenie zmiennej "Command"
    Command[pol]:=#0;
    pol+=1;
  until pol=100;
end;

end.

keyboard.pas

unit Keyboard;

interface
uses console, fat;

procedure Shell;
procedure keys;
procedure PrintKey(ch: Char);

var
  address: Word;
  cmd: integer =0;

implementation
const
  F1=59;
  F2=60;
  F3=61;
  F4=62;
  F5=63;
  F6=64;
  F7=65;
  F8=66;
  F9=67;
  F10=68;
  F11=87;
  F12=88;
  Enter=28;
  Crtl=29;
  Alt=56;
  BkSpc=14;
  Space=57;
  Shift=42;
  CapsLock=58;
  up=72 ;
  left=75;
  right=77;
  down=80 ;

  tblchar : array [1..57] of char=
    ('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','0','?','=','0',' ',
    'Q','W','E','R','T','Y','U','I','O','P','[',']','0','0',
    'A','S','D','F','G','H','J','K','L',' ','{','}','0','0',
    'Z','X','C','V','B','N','M',',','.','/','0','*','0',' ');

procedure Shell;[public, alias: 'Shell'];
var
i: integer;
begin
  ClearScreen;
  SetColor(Green,Black);
  PrintStr('4pOS 0.3');
  PrintStr(#13);
  SetColor(LightGray,Black);
  PrintStr(PathCurrentDir);
  PrintStr('>');
  SetColor(White,Black);
  for i:=0 to 100 do //czyszczenie zmiennej "Command"
    Command[i]:=#0;
end;

procedure keys;[public, alias: 'keys'];
var
  b: Byte;
begin
  b:= inportb($60);
  if b>$7F then
  else
  begin
//BACKSPACE
  if b = BkSpc then
  begin 
    address:=CursorX*2+CursorY*160;
    if backspace[address-2] = 1 then
    begin
      CursorX := CursorX - 1;
      Screen[CursorX*2+CursorY*160]:=#0;
      cmd:=cmd-1;
      Command[cmd]:=#0;
      SetXY(CursorX,CursorY);
    end;
  end;
//ENTER
  if b = enter then
  begin 
    Command2; 
  end
  else
  begin
    if (b <> enter) and (b <> BkSpc) then
    begin
      PrintKey(tblchar[b]);
      Command[cmd]:=tblchar[b];
      cmd:=cmd+1;
    end;
  end;
end;
end;

procedure PrintKey(ch: Char);
var
  address: Word;
begin
  if (CursorX > 79) or (ch = #13) then
    SetXY(0, CursorY+1)
  else
  if ch = #10 then
    SetXY(CursorX, CursorY+1)
  else
  if CursorY > 24 then
  begin
    SetXY(CursorX, 24);
    Scroll;
  end;

  address:= CursorX*2 + CursorY * 160;
  Screen[address]:= ch;
  Screen[address+1]:= color; 
  backspace[address]:=1;
  backspace[address+1]:=1;
  SetXY(CursorX+1, CursorY);
end;

end.

system.pas

unit system;

interface

function inportb(port:word):byte;
procedure outportb(port, zn:word);

type
 cardinal = 0..$FFFFFFFF;
 hresult = cardinal;
 dword = cardinal;
 integer = longint;

 pchar = ^char;

implementation

function inportb(port:word):byte;[public, alias: 'inportb'];
var
  temp : byte ;
begin
  asm
    mov dx,port
    in al,dx
    mov temp , al
  end;
end;

procedure outportb(port, zn:word);[public, alias: 'outportb'];
var
  zz:char;
begin
  zz:=char(zn);
  asm
    mov dx, port
    mov al, zz
    out dx, al
  end;
end;

end.

kernel.ld

OUTPUT_FORMAT("elf32-i386")
ENTRY(_start)
SECTIONS
{
 .text 0x100000 :
 {
  text = .; _text = .; __text = .;
  *(.text)
  . = ALIGN(4096);
 }
 .data :
 {
  data = .; _data = .; __data = .;
  *(.data)
  kimage_text = .;
  LONG(text);
  kimage_data = .;
  LONG(data);
  kimage_bss = .;
  LONG(bss);
  kimage_end = .;
  LONG(end);
  . = ALIGN(4096);
 }
 .bss :
 {
  bss = .; _bss = .; __bss = .;
  *(.bss)
  . = ALIGN(4096);
 }
 end = .; _end = .; __end = .;
}

Makefile

4pOS: start int kernel
  ld --emit-relocs output/start.o output/kernel.o output/system.o output/keyboard.o output/console.o output/idt.o output/int.o output/pit.o output/floppy.o output/fat.o -T"src/kernel.ld" -o "4pOS.bin"

start: 
  nasm -f elf src/kernel/start.asm -o output/start.o

int: 
  nasm -f elf src/kernel/int.asm -o output/int.o

kernel: 
  fpc -a -Anasmelf src/kernel/kernel.pas -Fu"src/shell" -Fu"src/kernel" -FE"output" -O3 -Op3 -Si -Sc -Sg -Xd -Tlinux -Rintel

install: 4pOS
  sudo mount 4pos.ima img -o loop
  sudo cp 4pOS.bin img
  sudo umount img

clean:
  rm output/*

run: install
  qemu -fda 4pos.ima

Zakończenie

Standardowo zrzut ekranu
4pOS-0.3.png
i źródła 4pOS-0.3.zip

18 komentarzy

[email protected]

Widziałem bardziej zaawansowane systemy

lukasz1235 kiedy będzie kolejna część, niestety komenda READ nie działa mi (na Virtual Box), tak jak kolegom niżej, tylko spacje migają.
Możesz podać jakiś kontakt do siebie, mam kilka pytań odnośnie kompilacji (lub napisz [email protected]). Jakiej wersji Free Pascala używać pod winde bo mi nie kompiluje plików. ;/

Nie mam pojęcia jak to skompilować pod Windowsem. Nigdy nie próbowałem

Spacje migają tylko jeżeli wpiszesz jako parametr nieistniejący plik

możesz podać jakiś namiar do siebie, lub napisz na mój mail ;]
też się interesuję pisaniem OS'a , a Twój jest najbardziej rozbudowanym ze wszystkich jakie do tej pory znalazłem w necie (chodzi o samoróbki) :))

troche na "odpieprz", bardziej pasowało?by do gotowców.
A przy komendach LIST i READ wywala VMWare

To pewnie wina niedopracowanego sterownika do floppa

a czemu przestawiłeś się na duże litery?

Z lenistwa. Jako parametr read trzeba było podać duże litery.

funkcja uppercase by się przydała
aha i w ms virtual pc jak dam READ <nieistniejący plik> to pisze mi w nieskończoność spacje albo nierozdzielaka (alt + 0160)

Pod QEMU nie działa ani komenda LIST, ani READ.

Dziwne. U mnie działa. A co dokładnie się dzieje?

Zawiesza się(ten system w QEMU). Ale jak nie skompiluje sam(su, make, make install), tylko spróbuję uruchomić tą wersję skompilowaną przez ciebie to działa normalnie.

lukasz1235 !!! wymiatasz... ja kiedys probowalem napisac os'a w c czy c++ ale na pascalu i delphi znam sie troche lepiej...

fajny system (troche niedopracowany, jeżeli chodzi o LIST i READ), ale ogólnie spoko

Po napisaniu czwartej części (ostatniej) planuję kurs przepisać żeby było tak ja należy

Mogłeś umieścić jakiś opis, co kod wykonuje w danej chwili, na czym to wszystko polega, a nie jedynie podać źródło, choć do niego pretensji większych nie mam, ale system rzeczywiście czasami ma problemy z obsługą systemu plików (LIST, READ) :(.

Po wielu godzinach gapienia się w kod, znalazłem linijkę, przez którą po wpisaniu list/read migała spacja: while Waiting = true do {nic};
Mój komentarz do tej linijki: JA PIERD*OLE! JAK TAKIE COŚ MOŻE POWODOWAĆ TYLE BŁĘDÓW??!!
:)