OS w pascalu cz. 1 - Prosty shell (TMP)

lukasz1235
Jest to stara wersja tej części serii. Jak widać usunięcie jej to dla moderatorów wielki problem.

1 Wstęp
2 Na początek assembler
3 Kernel
4 Shell
5 Skrypt linkera
6 Makefile
7 QEMU
8 Zakończenie

Wstęp

W tym kursię pokażę jak napisać prosty system we Free Pascalu. Nasz OS (skrót od Operating System) będzie posiadał prostego shella, obsługę przerwań, wyjątków i systemu plików FAT. Na razie może nic ci to nie mówić, ale myślę, że po przeczytaniu tego kursu wszystko powoli się wyjaśni.
Do napisania systemu będziemy potrzebowali kilku narzędzi. Oto one;

Na początku stwórz gdzieś na dysku folder o nazwie 4pOS w którym będą przechowywane źródła systemu. Tam stwórz katalogi img i output. Całość powinna wyglądać tak:
OS_w_pascalu-img1.png

Na początek assembler

Jest to trochę dziwne, że w kursie o systemie w pascalu zacznę od assemblera, ale obiecuję, że później będziemy pisać głównie w pascalu.
Oto kod:

[BITS 32]
[SECTION .text]
EXTERN code,bss,end
mboot: ;informacje dla gruba
dd 0x1BADB002
dd 0x10001
dd -(0x1BADB002+0x10001)
dd bss
dd end
dd _start 

GLOBAL _start

EXTERN StartKernel

L6:
 jmp L6

_start:
call StartKernel ;uruchamiamy kernela w pascalu

[SECTION .bss]
kstack: resd 1024

[SECTION .data]

Pierwsza linijka informuje kompilator, że piszemy kod 32bitowy. Dalej mamy informacje dla GRUBa. A na końcu przechodzimy do kodu w pascalu.

Kernel

A ten kod umieszczamy w pliku kernel.pas w katalogu 4pOS.

unit kernel;

interface

uses shell;

procedure StartKernel;
function inportb(port:word):byte;
procedure outportb(port, zn:word);
procedure reset;

implementation

procedure StartKernel;[public,alias:'StartKernel'];
var
  i:integer;
begin
    for i:=0 to 127 do //dzieki temu nie beda wyswietlaly sie niepozadane znaki na starcie
        keyp[i]:=True;

    for i:=0 to 100 do //czyszczenie zmiennej "Command"
        Command[i]:=#0;

  ClearScreen;
  SetColor(White, Black);
  PrintStr('Witaj w systemie ');
  SetColor(Green, Black);
  PrintStr('4pOS!');

  PrintStr(#13);
  SetColor(LightGray,Black);
  PrintStr('>');
  SetColor(White,Black);
    while true do
        keys; //procedura odczytujaca nacisniete klawisze
end;

function inportb(port:word):byte;[public, alias: 'inportb'];
var
  temp : byte ;
begin
  asm
    mov dx,port
    in al,dx
    mov temp , al
  end;
end;

procedure outportb(port, zn:word);[public, alias: 'outportb'];
var
  zz:char;
begin
  zz:=char(zn);
  asm
    mov dx, port
    mov al, zz
    out dx, al
  end;
end;

procedure reset;[public, alias: 'reset'];
begin
  asm
    mov al, 0feh
    out 64h, al
  end;
end;

end.

Mamy tu procedurę startową, i kilka innych procedur, które przydadzą się póżniej.

Shell

Ponieważ shell pisze się najłatwiej i najprzyjemniej zaczniemy od niego.
Ale najpierw wyjaśnię co to jest shell.
Shell to inaczej powłoka. Jest pośrednikiem pomiędzy użytkownikiem a systemem operacyjnym. Od użytkownika przyjmuje polecenia, a system dzięki niemu wyświetla informacje dla użytkownika.

Plik shell.pas zaczniemy od ustalenia kilku stałych

const
  Black = 0;
  Blue = 1;
  Green = 2;
  Cyan = 3;
  Red = 4;
  Magenta = 5;
  Brown = 6;
  LightGray = 7;
  DarkGray = 8;
  LightBlue = 9;
  LightGreen = 10;
  LightCyan = 11;
  LightRed = 12;
  LightMagenta = 13;
  Yellow = 14;
  White = 15;

  F1=59;
  F2=60;
  F3=61;
  F4=62;
  F5=63;
  F6=64;
  F7=65;
  F8=66;
  F9=67;
  F10=68;
  F11=87;
  F12=88;
  Enter=28;
  Crtl=29;
  Alt=56;
  BkSpc=14;
  Space=57;
  Shift=42;
  CapsLock=58;
  up=72 ;
  left=75;
  right=77;
  down=80 ;

  tblchar : array [1..57] of char=
    ('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','0','?','=','0',' ',
    'Q','W','E','R','T','Y','U','I','O','P','[',']','0','0',
    'A','S','D','F','G','H','J','K','L',' ','{','}','0','0',
    'Z','X','C','V','B','N','M',',','.','/','0','*','0',' ');

... i zmiennych

var
  Screen: pchar = PChar ($B8000);
  CursorX, CursorY: integer;
  Color: char;
  Background: integer = 0;
  backspace: array [0..4000] of integer;
  Command: PChar;
  e: integer = 0;
  keyp: array[0..127] of Boolean;
  address: Word;
  cmd: integer =0;

Odczytywanie naciśniętego klawisza to tylko odczytanie bajtu z portu 0x60, a potem zamienienie go na znak. Na koniec wysłanie bajtu 0x20 na port 0x20. W zależności od naciśniętego klawisza procedura wykonuje różne czynności. Dla klawisza backspace będzie to skasowanie ostatniego znaku, dla klawisza enter wywołania polecenia, a dla reszty wyświetlanie znaku na ekranie.

procedure keys;
var
  b: Byte;
  key: array[0..127] of Boolean; 
  z: integer=2;
begin
  b:= inportb($60); //czytamy z portu
  if b>$7F then
    key[b xor $80]:= False 
  else
    key[b]:= True; 
//BACKSPACE
  if key[BkSpc] then //jezeli nacisniety backspace
  begin 
    if keyp[BkSpc]<>True then
    begin
      address:=CursorX*2+CursorY*160;
      if backspace[address-2] = 1 then //jezeli zostalo wpisane z klawiatury
      begin
        CursorX := CursorX - 1; //cofamy kursor
        Screen[CursorX*2+CursorY*160]:=#0; //usuwamy znak
        e:=e-1; //cofamy pozycje komendy
        Command[e]:=#0; //usuwamy znak z komendy
        SetXY(CursorX,CursorY); //ustawiamy kursor
      end;
      keyp[BkSpc]:=True;
    end;
  end 
  else
  begin
    keyp[BkSpc]:=False;
  end;
//ENTER
  if key[enter] then //jezeli enter
  begin 
    if keyp[enter]<>True then
    begin
      Command2; //wykonujemy polecenie
      keyp[enter]:=True;
    end;
  end 
  else
  begin
    keyp[enter]:=False;
  end;

  repeat
    if key[z] then //jezeli cos innego
    begin
      if keyp[z]<>True then
      begin 
        PrintKey(tblchar[z]); //piszemy na ekranie
        Command[e]:=tblchar[z]; //dodajemy do komendy
        e+=1;
        keyp[z]:=True; 
      end;
    end
    else
      keyp[z]:=False;
    z+=1;
  until z=127;
  outportb($20, $20);
end;

Chwilę zatrzymajmy się na backspace. Wiadomo, że backspace kasuje tylko te znaki które uzytkownik wpisał z klawiatury, a nie ruszał tych które napisał program. Informacje o tym przechowuje zmienna backspace. Kiedy ma wartość 1 to znak możemy spokojnie skasować.

Mówiłem o pisaniu na ekran. Jest to nic innego niż kopiowanie znaku do pamięci ekranu. W nieparzystych komórkach tej tablicy przechowywany jest kolor znaku, a sam znak jest przechowywany w komórkach parzystych.
Procedury, które wypiszą na ekran znak (PrintKey) i łacuch (PrintStr):

procedure PrintKey(ch: Char);
var
  address: Word;
begin
  if (CursorX > 79) or (ch = #13) then
    SetXY(0, CursorY+1)
  else
  if ch = #10 then
    SetXY(CursorX, CursorY+1)
  else
  if CursorY > 24 then
  begin
    SetXY(CursorX, 24);
    Scroll;
  end;

  address:= CursorX*2 + CursorY * 160;
  Screen[address]:= ch;
  Screen[address+1]:= color; 
  backspace[address]:=1;
  backspace[address+1]:=1;
  SetXY(CursorX+1, CursorY);
end;

procedure PrintStr(text: PChar);
var
  address: Word;
  i: integer;
begin
  i:=0;
  if (CursorX > 79) or (text[i] = #13) then 
  begin
    SetXY(0, CursorY+1);
  end 
  else
  begin
    if (text[i] = #10) then
    begin
      SetXY(CursorX, CursorY+1);
    end
  else
  begin
    if (CursorY > 24) then
      begin
        SetXY(CursorX, 24);
        Scroll;
      end;

  repeat
    address:= CursorX*2 + CursorY * 160;
    Screen[address]:= text[i];
    Screen[address+1]:= color; 
    backspace[address]:=0;
    backspace[address+1]:=0;
    SetXY(CursorX+1, CursorY);
    i:=i + 1;
  until text[i] = #0

    end;
  end;
end;

Procedura do czyszczenia ekranu jest bardzo prosta

procedure ClearScreen;
var
  i: integer;
begin
  for i:=0 to 2000 do
  begin
    Screen[i*2]:=#0;
    Screen[i*2-1]:=char(white);
  end;
end;

A procedurą SetColor ustawimy kolor aktualnego znaku

procedure SetColor(txt,back: integer);
begin
  color:=char(txt+back*16);
end;

Trzeba jeszcze ustawić pozycję kursora

procedure SetXY(x,y: integer);
var
  temp: integer;
begin
  CursorX := x;
  CursorY := y;
  temp:=y*80+x;
  outportb($3D4, 14);
  outportb($3D5, temp>>8);
  outportb($3D4, 15);
  outportb($3D5, temp);
end;

I w przypadku gdy znaków będzie za dużo pomoże nam procedura Scroll

procedure Scroll;
var
  address : word;
begin
  for address:=0 to 1920 do
  begin
    Screen[address*2] := Screen[address*2+160];
    Screen[address*2+1] := Screen[address*2+1+160];
  end;

  for address:=1921 to 2000 do
  begin
    Screen[address*2]:=#0;
    Screen[address*2+1]:=char(15); 
  end;    
end;

Teraz pora na interpreter poleceń

procedure Command2;
var 
  pol : integer= 0;
  a:integer;
  i : integer = 0;
  q : pchar;
  b:integer=0;
  wynik: pchar;
  ii:integer =0;
begin
  cmd := 0;
  if (Command[0]='E') and (Command[1]='X') and (Command[2]='I') and (Command[3]='T') and (Command[4]=#0) then
  begin // exit
    reset;
  end
  else
  if (Command[0]='H') and (Command[1]='E') and (Command[2]='L') and (Command[3]='P') and (Command[4]=#0) then
  begin // help
    PrintStr(#13);
    PrintStr('EXIT - resetuje komputer');
    PrintStr(#13);
    PrintStr('HELP - wyswietla pomoc');
      end
  else
  begin
    PrintStr(#13);
    PrintStr('Polecenie "');
    PrintStr(Command);
    PrintStr('" nie zostalo odnalezione.');
  end;

  e:=0;
  PrintStr(#13);
  SetColor(LightGray,Black);
  PrintStr('>');
  SetColor(White,Black);
  repeat //czyszczenie zmiennej "Command"
    Command[pol]:=#0;
    pol+=1;
  until pol=100;
end;

I shell gotowy :)

Skrypt linkera

OUTPUT_FORMAT("elf32-i386")
ENTRY(_start)
SECTIONS
{
 .text 0x100000 :
 {
  text = .; _text = .; __text = .;
  *(.text)
  . = ALIGN(4096);
 }
 .data :
 {
  data = .; _data = .; __data = .;
  *(.data)
  kimage_text = .;
  LONG(text);
  kimage_data = .;
  LONG(data);
  kimage_bss = .;
  LONG(bss);
  kimage_end = .;
  LONG(end);
  . = ALIGN(4096);
 }
 .bss :
 {
  bss = .; _bss = .; __bss = .;
  *(.bss)
  . = ALIGN(4096);
 }
 end = .; _end = .; __end = .;
}

Nię będę go opisywał, bo szczerze mówiąc sam dokładnie nie wiem o co w nim chodzi ;)

Makefile

Makefile wygeneruje nam ładny obraz dyskietki

4pOS:
  nasm -f elf start.asm -o output/start.o
  fpc -a -Anasmelf kernel.pas -FE"output" -Fu"shell.pas" -RIntel
  ld --emit-relocs output/start.o output/kernel.o output/shell.o -T"kernel.ld" -o "4pOS.bin"
  sudo mount 4pOS.ima img -o loop
  sudo cp 4pOS.bin img
  sudo umount img

QEMU

Obraz wczytujemy do emulatora QEMU poleceniem
qemu -fda 4pOS.ima

Zakończenie

A oto efekt naszej pracy:
OS_w_pascalu-img2.png

Załączam też źródła:
OS_w_pascalu-src1.zip

3 komentarzy

"Na początek assembler"
Do jakiego kompilatora to wpisać ?

do kompilatora NASM bądź TASM (w tym przypadku chyba TASM, patrząc na składnię)

W arcie wszystko jest napisane:

Kompilator NASM (http://sourceforge.net/projects/nasm/)