Font-awesome ikony się nie pokazują

0

Jak w tytule macie jakieś sposoby na to ? Używam oryginalnego podpięcia do html'a. Zamiast tego dodam, że na miejscu ikon pojawiają się prostokąty.

0

O kawałki chodzi czy o całą strukturę ?

<!-- FONT AWESOME -->
<link rel="stylesheet" href="font-awesome-4.7.0/css/font-awesome.min.css">

<h1 class="git">Check more on github<a href=""><i class="fab fa-github"></i></a></h1>
1

Masz font-awesome w odpowiednim katalogu?
Wczytuje CI ten stylesheet?

1

w złym katalogu masz sam font wrzucony, pamiętaj, ze css to jedno ale jeszcze sam font jest potrzebny

1

Zoba tak:

<h1 class="git">Check more on github<a href=""><i class="fa fa-github" aria-hidden="true"></i>
</a></h1>
0

Coś takiego zauważyłem

1

może inaczej, daj taki link:

<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.6.1/css/all.css" integrity="sha384-gfdkjb5BdAXd+lj+gudLWI+BXq4IuLW5IT+brZEZsLFm++aCMlF1V92rMkPaX4PP" crossorigin="anonymous">
1

Wszystko gra. Tak ma być. Jeszcze raz zadam pytanie, czy zachowałeś strukturę plików taką jak wypakowałeś z pobranego zipa?

1

Spakuj i wrzuć tutaj całą stronę to ci sprawdzimy, tak chyba najszybciej wyjdzie.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0