Fatal error: Allowed memory size of ... bytes exhausted

0

Dzień dobry.

Mam następujący problem. Piszę skrypt w PHP. Napisałem moduł instalacyjny, tworzący bazę danych i użytkownika i wypełniający bazę niezbędnymi danymi. Skrypt działał, aż do momentu, gdy dodałem funkcję wypisującą zawartość tabeli MySQL do tabeli HTML. Zaczął pojawiać się komunikat:

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate [262K] bytes)

Niestety, nie wiem, czemu, ale od kiedy pojawia się ten komunikat w związku z wypisywaniem danych na ekran, pojawia się on również podczas instalacji (a wcześniej instalacja przechodziła bezproblemowo). Czy jest możliwe że serwer cache'uje wyniki zapytań i przepełnił mu się licznik? To bez sensu.

Próbowałem zwiększać memory_limit z 128M na 256M, ale nadal d***. Proszę o pomoc, co to może być i dlaczego skrypt, który wcześniej działał, nagle przestał?

Używam XAMPP na Windows z bazą MySQL

Dzięki Michał

0

W aplikacji musi następować jakiś wyciek pamięci. Zwiększanie limitu pamięci nie rozwiąże problemu. Jak możesz to podaj skrypt, który może wywoływać potencjalny problem.

0
<?php
  // error_reporting(E_ALL ^ E_WARNING);
  include 'settings.php';

/* 
  $usr = "";
  $pass = "";
  $dbName = ""; //set as unique dbName
  $ip = "localhost";

  $connection = null;
  $debugMode = TRUE; // TRUE: printWrongQueries; FALSE: doNotPrintThem
  $wrongQuery = "";

  $isConnected = FALSE;

  //$port = "3306";

FUNCTION USAGE EXPLANATION:

  =================
  0 parameter functions:
    connectTo():              starts MySQL connection with config data
    closeConnection():           closes the connection
    printWrongQuery():           if $debugMode is TRUE, prints last wrongQuery SQL code
    init():                 creates database, tables, views and inserts constant data

  =================
  1 parameter functions:
    executeQuery(queryCode):        returns query result or FALSE if failure
    hasRows(queryResult):          returns TRUE if result has rows, or FALSE if it hasn't
    doesDbExist(db):            returns TRUE if there is such database, or FALSE if isn't
    doesTableExist(table):         returns TRUE if there is such table in current DB, or FALSE if 
                        isn't
    createDb(db):              creates a db if it is possible
    changeTableIntoStringWithCommas(array): creates string with array elements separated by commas
    changeTableIntoStringWithCommasAndQuotes(array): creates string with array elements in quotes separated 
                             by commas
    changeTableIntoStringWithAnd(array):  creates string with array elements separated by ' AND ' phrase
    useDb(db):               switches active database to db

  =================
  multi-parameter functions:
    createTable(name, col1 properties [, col2 properties, [, ...]]):
                        creates table with selected name and columns properties list
    createOrReplaceView(table, col1Name [, col2Name [, ...]]):
                        creates or replaces a view on selected table name
    insertRecordIntoTableIfNotExist(table, val1 [, val2 [, ...]]):
                        inserts a new record into table, if there is no such record

*/

  function connectTo()
  {
    global $usr;
    global $pass;
    global $dbName;
    global $ip;
    global $connection;
    global $isConnected;

    if ($isConnected == TRUE)
      return TRUE;

    $connection = new mysqli($ip, $usr, $pass, ""); // empty dbName

    if (mysqli_connect_errno())
      exit("Błąd połączenia z bazą:<br>Kod błędu: " . mysqli_connect_errno() . json_encode($connection) ."<br>");

    $isConnected = TRUE;
    $connection->query("SET NAMES 'utf8'");
    $connection->query("SET NAMES `utf8` COLLATE `utf8_polish_ci`");

    return TRUE;
  }

  function closeConnection()
  {
    global $isConnected;
    global $connection;

    if ($isConnected == TRUE)
      if ($connection->close() == FALSE)
      {
        $isConnected = FALSE;

        exit("Błąd rozłączenia<br>");
      }
  }

  function executeQuery($query)
  {
    connectTo();

    global $debugMode;
    global $wrongQuery;
    global $connection;
    global $dbName;

    useDb($dbName);

    $result = $connection->query($query);

    if ($result == FALSE && $debugMode == TRUE)
      $wrongQuery = "Błąd w zapytaniu: " . $query . "<br>";

    return $result;
  }

  function executeMultiQuery($multiQuery)
  {
    connectTo();

    global $debugMode;
    global $wrongQuery;
    global $connection;
    global $dbName;

    useDb($dbName);

    $result = $connection->multi_query($multiQuery);

    if ($result == FALSE && $debugMode == TRUE)
      $wrongQuery = "Błąd w zapytaniu: " . $multiQuery . "<br>";

    return $result;
  }

  function useDb($db)
  {
    $result = executeQuery("USE " . $db . ";");

    if($result == FALSE)
    {
      printWrongQuery();

      exit("Błąd w funckji useDb()<br>");
    }

    //$result->close();
  }

  function printWrongQuery()
  {
    global $debugMode, $wrongQuery;

    if ($debugMode == TRUE)
      echo $wrongQuery;
  }

  function hasRows($table)
  {
    connectTo();

    if ($table->num_rows > 0)
      return TRUE;

    return FALSE;
  }

  function doesDbExist($db)
  {
    $result = executeQuery("SHOW DATABASES LIKE '" . $db . "';");

    if ($result == FALSE)
    {
      // $result->close();
      return FALSE;
    }

    else if (hasRows($result))
    {
      // $result->close();
      return TRUE;
    }

    else
    {
      // $result->close();
      return FALSE;
    }
  }

  function doesTableExist($table)
  {
    $result = executeQuery("SHOW TABLES LIKE '" . $table . "';");

    if ($result == FALSE)
    {
      // $result->close();
      return FALSE;
    }

    else if (hasRows($result))
    {
      // $result->close();
      return TRUE;
    }

    else
    {
      // $result->close();
      return FALSE;
    }
  }

  function createDb($db)
  {
    if (doesDbExist($db) == FALSE)
    {
      $result = executeQuery("CREATE DATABASE " . $db . ";");

      if ($result == FALSE)
      {
        printWrongQuery();

        exit("Wystąpił błąd podczas tworzenia nowej bazy<br>");
      }

      // $result->close();
    }
  }

  function changeTableIntoStringWithCommas($table)
  {
    if (count($table) == 0)
      return "";

    $result = "";

    foreach ($table as $val)
      $result .= $val . ", ";

    $result = substr($result, 0, strlen($result) - 2);

    return $result;
  }

  function changeTableIntoStringWithCommasAndQuotes($table)
  {
    if (count($table) == 0)
      return "";

    $result = "";

    foreach ($table as $val)
      $result .= "'" . $val . "', ";

    $result = substr($result, 0, strlen($result) - 2);

    return $result;
  }

  function changeTableIntoStringWithAnd($table)
  {
    if (count($table) == 0)
      return "";

    $result = "";

    foreach ($table as $val)
      $result .= $val . " AND ";

    $result = substr($result, 0, strlen($result) - 5);

    return $result;
  }

  function createTable() // various number of parameters: 
  // tableName, field1, field2, field3, ...
  {
    if (func_num_args() < 2)
      exit("Błędna liczba parametrów funkcji createTable()<br>");

    $str = changeTableIntoStringWithCommas(func_get_args());
    $firstComma = strpos($str, ",");

    $tableName = substr($str, 0, $firstComma);
    $rest = substr($str, $firstComma + 1);

    if (doesTableExist($tableName) == FALSE)
    {
      $result = executeQuery("CREATE TABLE " . $tableName . " (" . $rest . ");");

      if ($result == FALSE)
      {
        printWrongQuery();

        exit("Błąd tworzenia tabeli<br>");
      }

      $result->close();
    }
  }

  /*
  function doesRecordExist()
  {
    if (func_num_args() < 2)
      exit("Błędna liczba parametrów funkcji doesRecordExist()<br>");

    $str = changeTableIntoStringWithAnd(func_get_args());
    $firstAnd = strpos($str, " AND ");

    $tableName = substr($str, 0, $firstAnd);
    $rest = substr($str, $firstAnd + 5);

    $result = executeQuery("SELECT EXISTS(SELECT * FROM " . $tableName . " WHERE " . $rest . ");");

    if ($result == FALSE)
      return FALSE;

    else if (hasRows($result))
      return TRUE;

    else
      return FALSE;
  }
  */

  function insertRecordIntoTableIfNotExist()
  {
    if (func_num_args() < 2)
      exit("Błędna liczba parametrów funkcji insertRecordIntoTableIfNotExist()<br>");

    $str = changeTableIntoStringWithCommasAndQuotes(func_get_args());
    $firstComma = strpos($str, ",");

    $tableName = substr($str, 0, $firstComma);
    $tableName = substr($tableName, 1, strlen($tableName) - 2);
    $rest = substr($str, $firstComma + 1);

    $result = executeQuery("SELECT " . $rest . " MINUS SELECT * FROM " . $tableName . "_v;");

    if ($result != FALSE)
      if (hasRows($result))
      {
        // $result->close();

        return;
      }

    $result = executeQuery("INSERT INTO " . $tableName . " VALUES(NULL, " . $rest . ");");

    if ($result == FALSE)
    {
      printWrongQuery();

      exit("Błąd podczas dodawania nowego rekordu w funkcji insertRecordIntoTableIfNotExist()<br>");
    }

    // $result->close();
  }

  function createOrReplaceView()
  {
    if (func_num_args() < 3)
      exit("Błędna liczba parametrów funkcji createOrReplaceView()<br>");

    $str = changeTableIntoStringWithCommas(func_get_args());
    $firstComma = strpos($str, ",");

    $tableName = substr($str, 0, $firstComma);
    $rest = substr($str, $firstComma + 1);

    $result = executeQuery("CREATE OR REPLACE VIEW " . $tableName . "_v " . " AS SELECT " . $rest . " FROM " . $tableName . ";");

    if ($result == FALSE)
    {
      printWrongQuery();

      exit("Błąd przy tworzeniu widoku w funkcji createOrReplaceView()<br>");
    }

    // $result->close();
  }

  function printHeaderRowOfTable($table)
  {
    echo "<tr>";

    for ($i = 1; $i < count($table); $i++)
      echo "<td>" . $table[$i] . "</td>";

    echo "</tr>";
  }

  function printTable()
  {
    global $connection;

    if (func_num_args() < 2)
      exit("Błędna liczba parametrów funkcji printTable()<br>");

    $result = func_get_arg(0);

    if ($result != FALSE)
    {
      if ($connection->field_count + 1 != func_num_args())
        exit("Błędna liczba parametrów funkcji printTable()<br>");

      echo "<table>";
      printHeaderRowOfTable(func_get_args());

      while ($row = $result->fetch_row())
      {
        echo "<tr>";

        foreach ($row as $field)
          echo "<td>" . $field . "</td>";

        echo "</tr>";
      }

      echo "</table>";

      // $result->close();
    }

    else
      exit("Wystąpił błąd w funkcji printTable() - nieprawidłowe zapytanie<br>");
  }

  function init()
  {
    global $dbName;

    echo " 1 ";

    createDb($dbName);

    echo " 2 ";
    useDb($dbName);

    echo " 3 ";

    createTable("movies", // table name changed from 'movieTitles' to 'movies'
      "id INT(6) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL",
      "title VARCHAR(255) NOT NULL",
      "producer int NOT NULL",
      "director int NOT NULL",
      "country int NOT NULL",
      "dateOfProd smallint NOT NULL",
      "duration int NOT NULL",
      "TV tinyint NOT NULL",
      "cinema tinyint NOT NULL",
      "DVD tinyint NOT NULL",
      "VOD tinyint NOT NULL",
      "otherThanCinema tinyint NOT NULL",
      "contractDate DATE NOT NULL",
      "company int NOT NULL",
      "UNIQUE (title)");

    echo " 3 ";

    createTable("producers",
      "id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL",
      "name VARCHAR(255) NOT NULL");

    createTable("directors",
      "id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL",
      "nameAndSurname VARCHAR(255) NOT NULL");

    createTable("countries",
      "id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL",
      "country VARCHAR(255) NOT NULL",
      "taxAtSource TINYINT NOT NULL");

    createTable("companies",
        "id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL",
        "name VARCHAR(255) NOT NULL");

    createTable("cinemas",
        "id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL",
        "name VARCHAR(255) NOT NULL",
        "city int NOT NULL");

    createTable("cities",
        "id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL",
        "name VARCHAR(255) NOT NULL");

    createTable("shows",
        "id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL",
        "dateFrom DATE NOT NULL",
        "dateTo DATE NOT NULL",
        "cinema int NOT NULL",
        "title int NOT NULL",
        "setId int NOT NULL",
        "comments VARCHAR(255) NOT NULL",
        "invoice int NOT NULL");

    createTable("sets",
        "id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL",
        "name VARCHAR(255) NOT NULL",
        "amount decimal(9, 2) NOT NULL");

    createTable("invoices",
        "id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL",
        "number VARCHAR(255) NOT NULL",
        "company int NOT NULL",
        "amount decimal(9, 2) NOT NULL");

    $countries = array(
      array("Albania", "5"),
      array("Algieria", "10"),
      array("Arabia Saudyjska", "10"),
      array("Armenia", "10"),
      array("Australia", "10"),
      array("Austria", "5"),
      array("Azerbejdżan", "10"),
      array("Bangladesz", "10"),
      array("Belgia", "5"),
      array("Białoruś", "0"),
      array("Bośnia i Hercegowina", "20"),
      array("Bułgaria", "5"),
      array("Chile", "15"),
      array("Chiny", "10"),
      array("Chorwacja", "10"),
      array("Cypr", "5"),
      array("Czarnogóra", "10"),
      array("Czeska Republika", "10"),
      array("Dania", "5"),
      array("Egipt", "12"),
      array("Estonia", "10"),
      array("Etiopia", "10"),
      array("Filipiny", "15"),
      array("Finlandia", "5"),
      array("Francja", "0"),
      array("Grecja", "10"),
      array("Gruzja", "8"),
      array("Guernsey", "20"),
      array("Hiszpania", "10"),
      array("Holandia", "5"),
      array("Indie", "15"),
      array("Indonezja", "10"),
      array("Iran", "10"),
      array("Irlandia", "10"),
      array("Islandia", "10"),
      array("Izrael", "10"),
      array("Japonia", "0"),
      array("Jersey", "20"),
      array("Jordania", "10"),
      array("Kanada", "5"),
      array("Katar", "5"),
      array("Kazachstan", "10"),
      array("Kirgistan", "10"),
      array("Korea Płd.", "5"),
      array("Kuwejt", "15"),
      array("Liban", "5"),
      array("Litwa", "10"),
      array("Luksemburg", "5"),
      array("Łotwa", "10"),
      array("Macedonia", "10"),
      array("Malezja", "8"),
      array("Malta", "5"),
      array("Maroko", "10"),
      array("Meksyk", "10"),
      array("Mołdawia", "10"),
      array("Mongolia", "5"),
      array("Niemcy", "5"),
      array("Nigeria", "10"),
      array("Norwegia", "5"),
      array("Nowa Zelandia", "10"),
      array("Pakistan", "20"),
      array("Polska", "0"),
      array("Portugalia", "10"),
      array("Republika Płd. Afryki", "10"),
      array("Rosja", "10"),
      array("Rumunia", "10"),
      array("Serbia", "10"),
      array("Singapur", "5"),
      array("Słowacka Rep.", "5"),
      array("Słowenia", "10"),
      array("SriLanka", "10"),
      array("Stany Zjednoczone", "5"),
      array("Syria", "18"),
      array("Szwajcaria", "0"),
      array("Szwecja", "5"),
      array("Tadżykistan", "10"),
      array("Tajlandia", "15"),
      array("Tunezja", "12"),
      array("Turcja", "10"),
      array("Ukraina", "10"),
      array("Urugwaj", "15"),
      array("Uzbekistan", "10"),
      array("Węgry", "10"),
      array("Wielka Brytania", "5"),
      array("Wietnam", "15"),
      array("Włochy", "10"),
      array("Wyspa Man", "20"),
      array("Zambia", "10"),
      array("Zjedn. Emiraty Arabskie", "5"),
      array("Zimbabwe", "10"),
      array("inne", "20"));

    foreach ($countries as $val)
      insertRecordIntoTableIfNotExist("countries", $val[0], $val[1]);

    $files = scandir("./queries");

    foreach ($files as $fileName)
      if ($fileName != "." && $fileName != "..")
        executeMultiQuery(file_get_contents("./queries/" . $fileName));
  }
?>

Wywołuję z zewnątrz funkcję init(). Wywala się po echo " 1 ";

Wywołuję stąd:

<?php
  function createUserAndDb($connection)
  {
    $result = $connection->query("CREATE USER '" . $_REQUEST["usr"] . "'@'" . $_REQUEST["addr"] . "';");

    if ($result != FALSE)
    {
      echo "dodano użytkownika<br>";

      //$result->close();
      $result = $connection->query("CREATE DATABASE " . $_REQUEST["db"] . " DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;");

      if ($result != FALSE)
      {
        echo "stworzono bazę<br>";

        //$result->close();
        $result = $connection->query("GRANT ALL PRIVILEGES ON " . $_REQUEST["db"] . ".* To '" . $_REQUEST["usr"] . "'@'" . $_REQUEST["addr"] . "' IDENTIFIED BY '" . $_REQUEST["pass"] ."'");

        if ($result != FALSE)
        {
          echo "nadano uprawnienia<br>";

          return TRUE;
        }
      }
    }

    return FALSE;
  }

  $connection2 = new mysqli($_REQUEST["addr"], $_REQUEST["usrRoot"], $_REQUEST["passRoot"], "");

  $newSettingsFileString = sprintf(file_get_contents("settings_install.php"), 
    $_REQUEST["usr"], $_REQUEST["pass"], $_REQUEST["db"], $_REQUEST["addr"]);

  if (createUserAndDb($connection2) == FALSE)
    echo "Błąd podczas dodawania użytkownika lub bazy";

  else
  {
    file_put_contents("settings.php", $newSettingsFileString);

    include "akomodacja.php";
    $connection2->close();

    init();
    echo "OK1234";
  }
?>
1

Która konkretnie linijka powoduje problem + jak wygląda backtrace + co mówi xdebug?

Czy jest możliwe że serwer cache'uje wyniki zapytań i przepełnił mu się licznik?

Który licznik miałby się przepełniać?

Btw, jeśli piszesz ten skrypt w celach edukacyjnych to jeszcze da radę, natomiast staraj się nie wynajdywać koła na nowo - istnieją już setki gotowych, przetestowanych i stabilnych bibliotek ułatwiających pracę na bazie danych (począwszy od tych prostszych po Doctrine'a) dzięki którym nie będziesz tracił dużo czasu na pisanie boilerplate'owego kodu + późniejsze jego debuggowanie ;-)

1

Bardzo dziękuję za pomoc. Już się wyjaśniło. Zainstalowałem XDebug i okazało się, że miałem zagnieżdżone wywołanie funkcji useDB i executeQuery jedna korzystała z drugiej i vice versa. Dzięki!

  function executeQuery($query)
  {
    connectTo();

    global $debugMode;
    global $wrongQuery;
    global $connection;
    global $dbName;

    useDb($dbName); //TU

    $result = $connection->query($query);

    if ($result == FALSE && $debugMode == TRUE)
      $wrongQuery = "Błąd w zapytaniu: " . $query . "<br>";

    return $result;
  }

  function useDb($db)
  {
    $result = executeQuery("USE " . $db . ";"); //I TU

    if($result == FALSE)
    {
      printWrongQuery();

      exit("Błąd w funckji useDb()<br>");
    }

    //$result->close();
  }

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0