Mam taki problem mam aplikacje w laravelu i teraz ona na lokahoscie działa dobrze, a na serwerze działa źle logowanie działa źle rejestracja działa dobrze to znaczy na serwerze jak się loguje to czasami wyskakuje komunikat in VerifyCsrfToken.php (line 68) a czasami przy podaniu dobrego hasła nie masz dostepu do tej części witryny dzisiaj robiłem drobne zmiany w kodzie. tutaj daje kod.

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Foundation\Bus\DispatchesJobs;
use Illuminate\Routing\Controller as BaseController;
use Illuminate\Foundation\Validation\ValidatesRequests;
use Illuminate\Foundation\Auth\Access\AuthorizesRequests;
use Input;
use Auth;
use Hash;
use Illuminate\Support\Facades\Validator;
use Illuminate\Http\Request;
class Controller extends BaseController
{
  use AuthorizesRequests, DispatchesJobs, ValidatesRequests;

  public function rejestracja() {
    if (!Auth::check()) {

    return view('rejestracka');
    }
    else {
     return Redirect('glowna');
    }
  }

  public function zarejestruj() {

   $rules = array(

   'login' => 'required|min:4|unique:users',
   'haslo' => 'required|same:haslo2',
   'email' => 'required|email',
   'haslo' => 'required|min:6',
   'email' => 'required|email|unique:users',

  );

   $validation = Validator::make(Input::all(), $rules);
   if (($validation->fails()) )
   {

      return Redirect('rejestracja')->withErrors($validation)->withInput();

   }

   $user = new \App\User;
   $user->email = htmlspecialchars(Input::get('email'));
   $user->password = Hash::make(Input::get('haslo'));
   $user->login = htmlspecialchars(Input::get('login'));
   if ($user->save())
   {

     return Redirect('rejestracja_sukces');
   } 
  }

  private function sprawdz_email($email) {
    if (!strstr($email,"@") ) {
      return -1;
    }
    return 0;
  }

    public function registration() {
  if (!Auth::check()) {
  return View::make('/regi');
  }
  else {

   return View::make('blad');
  }

  }

  protected function validateLogin(Request $request)
    {

      $this->validate($request, [
        $this->username() => 'required|string',
        'password' => 'required|string',
      ]);
    }
  /**
   * Attempt to log the user into the application.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return bool
   */
  protected function attemptLogin(Request $request)
  {
    return $this->guard()->attempt(
      $this->credentials($request), $request->filled('remember')
    );
  }
  /**
   * Get the needed authorization credentials from the request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return array
   */
  protected function credentials(Request $request)
  {
    return $request->only($this->username(), 'password');
  }
  /**
   * Send the response after the user was authenticated.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  protected function sendLoginResponse(Request $request)
  {
    $request->session()->regenerate();
    $this->clearLoginAttempts($request);
    return $this->authenticated($request, $this->guard()->user())
        ?: redirect()->intended($this->redirectPath());
  }
  /**
   * The user has been authenticated.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param mixed $user
   * @return mixed
   */
  protected function authenticated(Request $request, $user)
  {
    //
  }
  /**
   * Get the failed login response instance.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Symfony\Component\HttpFoundation\Response
   *
   * @throws ValidationException
   */
  protected function sendFailedLoginResponse(Request $request)
  {
    throw ValidationException::withMessages([
      $this->username() => [trans('auth.failed')],
    ]);
  }
  /**
   * Get the login username to be used by the controller.
   *
   * @return string
   */
  public function username()
  {
    return 'email';
  }
  /**
   * Log the user out of the application.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function logout(Request $request)
  {
    $this->guard()->logout();
    $request->session()->invalidate();
    return redirect('/');
  }
  /**
   * Get the guard to be used during authentication.
   *
   * @return \Illuminate\Contracts\Auth\StatefulGuard
   */
  protected function guard()
  {
    return Auth::guard();
  }

  public function zaloguj() {
    return view('zaloguj');

  }

    public function login(Request $request)
  {
    $this->validateLogin($request);

  }

  public function blad() {
    return View('blad');

  }
  public function wyloguj() {
    Auth::logout();
    return Redirect('zaloguj');
  }
  public function logowanie() {

    $haslo = Input::get('password');

    $user = array(
      'login' => Input::get('name'),
      'password' => Input::get('password')
    );
    $haslo2 = Hash::make($user['password']);

    if (Input::get('name') == "" and Input::get('haslo') == "" ) {
      return Redirect('blad')->with('login_error','Uzupełnij pole login i hasło');
    }

    if (Auth::attempt($user))
    {
      return Redirect('glowna');
    }
    else {

      return Redirect('blad')->with('login_error','Nieprawidłowy login lub hasło');
    }
  }
  public function rejestracja_sukces() {
    return view('rejestracja_sukces');

  }
  private function sprawdz_dzien($poczatek_dnia) {
    $status = false;
    $ile = count( explode( ':', $poczatek_dnia ) );
    if ($ile-1 == 2) {
      $podziel = explode(":",$poczatek_dnia);
        if (strlen($podziel[0]) == 2 and strlen($podziel[1]) == 2 and strlen($podziel[2]) == 2) $status = true;

    }
    print $status;
    if ($status == true and $ile-1 == 2) return 0;
    return -1;

  }
  public function blad_rejestracji() {

    return View('rejestracka2');

  }

  private function add_regi() {

    $rules = array(
      'email' => 'required|email|unique:users',
      'password' => 'required|same:password2',
      'name'=> 'required|unique:users'
   );
   $validation = Validator::make(Input::all(), $rules);
   if ($validation->fails())
   {
      return Redirect('registration')->withErrors($validation)->withInput();
   }
   $user = new \App\User;
   $user->email = htmlspecialchars(Input::get('email'));
   $user->password = Hash::make(Input::get('password'));
   $user->name = htmlspecialchars(Input::get('login'));
   if ($user->save())
   {

      return Redirect('registration_succes');
   } 

  }
}

routing

Route::get('rejestracja',"[email protected]");
Route::post('zarejestruj',"[email protected]");

Route::get('rejestracja2',"[email protected]");
Route::get('blad_rejestracji',"[email protected]_rejestracji");
Route::get('rejestracja_sukces','[email protected]_sukces');
Route::get('zaloguj','[email protected]');
Route::post('logowanie','[email protected]');
Route::get('blad','[email protected]');
Route::get('wyloguj','[email protected]');
Route::get('glowna/{rok?}/{miesiac?}/{dzien?}/{akcja?}','[email protected]');
Route::get('/ajax/dodaj_nastroj','[email protected]_wpis2');
Route::get('/ajax/pokaz_leki','[email protected]_leki');
Route::get('/ajax/pokaz_opis','[email protected]_opis');
Route::get('/ajax/usun_lek','[email protected]_lek');
Route::get('/ajax/dodaj_lek','[email protected]_lek');
Route::get('/ajax/edytuj_opis','[email protected]_opis');
Route::get('/ajax/dodaj_opis','[email protected]_opis');
Route::get('/ajax/usun_nastroj','[email protected]_nastroj');
Route::get('/ajax/usun_sen','[email protected]_sen');
Route::get('wyszukaj','[email protected]');

Logowanie blae

@extends('layout.index')
@section('content')
<form action={{ url('logowanie') }} method=post>
<div class="row">
  <div class="col-md-4 col-xs-4"></div>
  <div class="col-md-2 col-xs-2"><span class=normalna2>Twoj login</span></div>
  <div class="col-md-2 col-xs-2"><input type=text id=login2 size=5 class=form-control name=name value={{Input::old('name')}}></div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-4 col-xs-4"></div>
  <div class="col-md-2 col-xs-2"><span class=normalna2>Twoje hasło</span></div>
  <div class="col-md-2 col-xs-2"><input type=password id=haslo2 size=5 class=form-control name=password></div>
</div>
<input type="hidden" name="_token" value="{{ csrf_token() }}">
<div class="row">
  <div class="col-md-3 col-xs-3"></div>
  <div class="col-md-6 col-xs-6"><div align=center><button class="btn btn-primary">Zaloguj się</button></div></div>

</div>
@endsection