Jak mogę zmienić logo w TCPDF?

Przepraszam że teraz wstawiam. Jak mogę zmienić logo oraz cały nagłówek i jak spowodować żeby nie wyświetlały mi się tylko zmienne ale i tekst?

<?php

require_once('tcpdf.php');

$pdf = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false);

$pdf->SetAuthor('Piotr Powszuk');
$pdf->SetTitle('Formularz osobowy');
$pdf->SetSubject('Formularz Osobowy');

$pdf->SetHeaderData(PDF_HEADER_LOGO, PDF_HEADER_LOGO_WIDTH, PDF_HEADER_TITLE.' logo', PDF_HEADER_STRING, array(0,64,255), array(0,64,128));
$pdf->setFooterData(array(0,64,0), array(0,64,128));

$pdf->setHeaderFont(Array(PDF_FONT_NAME_MAIN, '', PDF_FONT_SIZE_MAIN));
$pdf->setFooterFont(Array(PDF_FONT_NAME_DATA, '', PDF_FONT_SIZE_DATA));

$pdf->SetDefaultMonospacedFont(PDF_FONT_MONOSPACED);

$pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, PDF_MARGIN_TOP, PDF_MARGIN_RIGHT);
$pdf->SetHeaderMargin(PDF_MARGIN_HEADER);
$pdf->SetFooterMargin(PDF_MARGIN_FOOTER);

$pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, PDF_MARGIN_BOTTOM);

$pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO);

$pdf->setFontSubsetting(true);

$pdf->SetFont('dejavusans', '', 14, '', true);

$pdf->AddPage();

$pdf->setTextShadow(array('enabled'=>true, 'depth_w'=>0.2, 'depth_h'=>0.2, 'color'=>array(196,196,196), 'opacity'=>1, 'blend_mode'=>'Normal'));

$imie=$_POST['imie'];
$nazwisko=$_POST['nazwisko'];
$adres=$_POST['adres'];
$miejscowosc=$_POST['miejscowosc'];
$kod=$_POST['kod'];

$html =<<<EOD
global $imie, $nazwisko,$adres, $miejscowosc, $kod;
<html>
<h2 <div align="center" > Formularz </h2><br/><br>
<p> Obok wyświetli się imię .$imie. a następnie .$nazwisko.</p><br/> kolejno reszata danych .$adres.<br/>.
  $miejscowosc.<br/>.
  $kod.<br/>
EOD;

if(isset($_POST['submit'])){
$pdf->writeHTMLCell(0, 0, '', '', $html, 0, 1, 0, true, '', true);

$pdf->Output($imie.$nazwisko.'.pdf', 'I');
}
?>