Obsługa PDF, zamiana na tekst

0

Witam.

Problem mam taki, że chcę odczytać zawartość PDFa i zrobić z tego normalny tekst. Wiem że są od tego narzędzia (w większości płatne...), ale nie jest mi potrzebne aż tak zaawansowane rozwiązanie. Wystarczyło by mi zautomatyzowanie następujących czynności:

 1. Otwarcie pliku PDF (tak, mam AcroPDF z Active X).
 2. Zaznaczenie całego tekstu.
 3. Skopiowanie do schowka.

Ewentualnie zapisanie PDFa jako pliku tekstowego (Plik>Zapisz jako tekst...).

To pierwsze można bez problemu zrobić z poziomu komponentu, klikając prawym na AcroPDFie i wykonując powyższe czynności za pośrednictwem kontekstowego menu lub nawet skrótów klawiszowych. Mnie jednak chodzi o automatyzację. Wiem że to zniszczy cały układ dokumentu (w tym tabele), a tekst zamieni się w chaotyczną masę znaków, ale mnie to nie przeszkadza.

Zadowoli mnie jakakolwiek metoda umożliwiająca pracę z takim tekstem (konwersja na txt czy html - najlepiej). Co prawda zamieszczam to w dziale Delphi (bo ta droga interesuje mnie najbardziej) ale metody konwersji pod HTML, JavaScript czy PHP też mile widziane. Znalazłem nawet coś działającego pod PHP, ale niestety bez polskich znaków (a to aspekt kluczowy).

Ktoś ma jakieś pomysły?

0

Nie bawiłem się za bardzo kontrolkami AciveX. Jednak jeśli ta kontrolka Tobie odpowiada i ma możłiwość dokonania operacji konwersji przez skróty klawiszowe, a rezultat jaki można tym osiągnąć Ciebie zadowala. Yo pomyślałem o sposobie inwazyjnym i nieco na około. Ale może zasymuluj naciskanie tych klawiszy aby wygenerować ten plik. Nic lepszego nie doradzę, bo nie znam kontorlki. A sądzać po ostatnich pytaniach dotyczących generacji plików pdf, temat nie jest jednoznacznie prosty do ogarnęcia. Może ktoś coś jeszcze tutaj doradzi lepszego, kto ma w temacie większe doświadczenie ode mnie.

0

To może ja tu zamieszczę kod znalezionego przez siebie skryptu pod PHP:

<?php

function decodeAsciiHex($input) {
  $output = "";

  $isOdd = true;
  $isComment = false;

  for($i = 0, $codeHigh = -1; $i < strlen($input) && $input[$i] != '>'; $i++) {
    $c = $input[$i];

    if($isComment) {
      if ($c == '\r' || $c == '\n')
        $isComment = false;
      continue;
    }

    switch($c) {
      case '\0': case '\t': case '\r': case '\f': case '\n': case ' ': break;
      case '%': 
        $isComment = true;
      break;

      default:
        $code = hexdec($c);
        if($code === 0 && $c != '0')
          return "";

        if($isOdd)
          $codeHigh = $code;
        else
          $output .= chr($codeHigh * 16 + $code);

        $isOdd = !$isOdd;
      break;
    }
  }

  if($input[$i] != '>')
    return "";

  if($isOdd)
    $output .= chr($codeHigh * 16);

  return $output;
}
function decodeAscii85($input) {
  $output = "";

  $isComment = false;
  $ords = array();
  
  for($i = 0, $state = 0; $i < strlen($input) && $input[$i] != '~'; $i++) {
    $c = $input[$i];

    if($isComment) {
      if ($c == '\r' || $c == '\n')
        $isComment = false;
      continue;
    }

    if ($c == '\0' || $c == '\t' || $c == '\r' || $c == '\f' || $c == '\n' || $c == ' ')
      continue;
    if ($c == '%') {
      $isComment = true;
      continue;
    }
    if ($c == 'z' && $state === 0) {
      $output .= str_repeat(chr(0), 4);
      continue;
    }
    if ($c < '!' || $c > 'u')
      return "";

    $code = ord($input[$i]) & 0xff;
    $ords[$state++] = $code - ord('!');

    if ($state == 5) {
      $state = 0;
      for ($sum = 0, $j = 0; $j < 5; $j++)
        $sum = $sum * 85 + $ords[$j];
      for ($j = 3; $j >= 0; $j--)
        $output .= chr($sum >> ($j * 8));
    }
  }
  if ($state === 1)
    return "";
  elseif ($state > 1) {
    for ($i = 0, $sum = 0; $i < $state; $i++)
      $sum += ($ords[$i] + ($i == $state - 1)) * pow(85, 4 - $i);
    for ($i = 0; $i < $state - 1; $i++)
      $ouput .= chr($sum >> ((3 - $i) * 8));
  }

  return $output;
}
function decodeFlate($input) {
  return @gzuncompress($input);
}

function getObjectOptions($object) {
  $options = array();
  if (preg_match("#<<(.*)>>#ismU", $object, $options)) {
    $options = explode("/", $options[1]);
    @array_shift($options);

    $o = array();
    for ($j = 0; $j < @count($options); $j++) {
      $options[$j] = preg_replace("#\s+#", " ", trim($options[$j]));
      if (strpos($options[$j], " ") !== false) {
        $parts = explode(" ", $options[$j]);
        $o[$parts[0]] = $parts[1];
      } else
        $o[$options[$j]] = true;
    }
    $options = $o;
    unset($o);
  }

  return $options;
}
function getDecodedStream($stream, $options) {
  $data = "";
  if (empty($options["Filter"]))
    $data = $stream;
  else {
    $length = !empty($options["Length"]) ? $options["Length"] : strlen($stream);
    $_stream = substr($stream, 0, $length);

    foreach ($options as $key => $value) {
      if ($key == "ASCIIHexDecode")
        $_stream = decodeAsciiHex($_stream);
      if ($key == "ASCII85Decode")
        $_stream = decodeAscii85($_stream);
      if ($key == "FlateDecode")
        $_stream = decodeFlate($_stream);
    }
    $data = $_stream;
  }
  return $data;
}
function getDirtyTexts(&$texts, $textContainers) {
  for ($j = 0; $j < count($textContainers); $j++) {
    if (preg_match_all("#\[(.*)\]\s*TJ#ismU", $textContainers[$j], $parts))
      $texts = array_merge($texts, @$parts[1]);
    elseif(preg_match_all("#Td\s*(\(.*\))\s*Tj#ismU", $textContainers[$j], $parts))
      $texts = array_merge($texts, @$parts[1]);
  }
}
function getCharTransformations(&$transformations, $stream) {
  preg_match_all("#([0-9]+)\s+beginbfchar(.*)endbfchar#ismU", $stream, $chars, PREG_SET_ORDER);
  preg_match_all("#([0-9]+)\s+beginbfrange(.*)endbfrange#ismU", $stream, $ranges, PREG_SET_ORDER);

  for ($j = 0; $j < count($chars); $j++) {
    $count = $chars[$j][1];
    $current = explode("\n", trim($chars[$j][2]));
    for ($k = 0; $k < $count && $k < count($current); $k++) {
      if (preg_match("#<([0-9a-f]{2,4})>\s+<([0-9a-f]{4,512})>#is", trim($current[$k]), $map))
        $transformations[str_pad($map[1], 4, "0")] = $map[2];
    }
  }
  for ($j = 0; $j < count($ranges); $j++) {
    $count = $ranges[$j][1];
    $current = explode("\n", trim($ranges[$j][2]));
    for ($k = 0; $k < $count && $k < count($current); $k++) {
      if (preg_match("#<([0-9a-f]{4})>\s+<([0-9a-f]{4})>\s+<([0-9a-f]{4})>#is", trim($current[$k]), $map)) {
        $from = hexdec($map[1]);
        $to = hexdec($map[2]);
        $_from = hexdec($map[3]);

        for ($m = $from, $n = 0; $m <= $to; $m++, $n++)
          $transformations[sprintf("%04X", $m)] = sprintf("%04X", $_from + $n);
      } elseif (preg_match("#<([0-9a-f]{4})>\s+<([0-9a-f]{4})>\s+\[(.*)\]#ismU", trim($current[$k]), $map)) {
        $from = hexdec($map[1]);
        $to = hexdec($map[2]);
        $parts = preg_split("#\s+#", trim($map[3]));
        
        for ($m = $from, $n = 0; $m <= $to && $n < count($parts); $m++, $n++)
          $transformations[sprintf("%04X", $m)] = sprintf("%04X", hexdec($parts[$n]));
      }
    }
  }
}
function getTextUsingTransformations($texts, $transformations) {
  $document = "";
  for ($i = 0; $i < count($texts); $i++) {
    $isHex = false;
    $isPlain = false;

    $hex = "";
    $plain = "";
    for ($j = 0; $j < strlen($texts[$i]); $j++) {
      $c = $texts[$i][$j];
      switch($c) {
        case "<":
          $hex = "";
          $isHex = true;
        break;
        case ">":
          $hexs = str_split($hex, 4);
          for ($k = 0; $k < count($hexs); $k++) {
            $chex = str_pad($hexs[$k], 4, "0");
            if (isset($transformations[$chex]))
              $chex = $transformations[$chex];
            $document .= html_entity_decode("&#x".$chex.";");
          }
          $isHex = false;
        break;
        case "(":
          $plain = "";
          $isPlain = true;
        break;
        case ")":
          $document .= $plain;
          $isPlain = false;
        break;
        case "\\":
          $c2 = $texts[$i][$j + 1];
          if (in_array($c2, array("\\", "(", ")"))) $plain .= $c2;
          elseif ($c2 == "n") $plain .= '\n';
          elseif ($c2 == "r") $plain .= '\r';
          elseif ($c2 == "t") $plain .= '\t';
          elseif ($c2 == "b") $plain .= '\b';
          elseif ($c2 == "f") $plain .= '\f';
          elseif ($c2 >= '0' && $c2 <= '9') {
            $oct = preg_replace("#[^0-9]#", "", substr($texts[$i], $j + 1, 3));
            $j += strlen($oct) - 1;
            $plain .= html_entity_decode("&#".octdec($oct).";");
          }
          $j++;
        break;

        default:
          if ($isHex)
            $hex .= $c;
          if ($isPlain)
            $plain .= $c;
        break;
      }
    }
    $document .= "\n";
  }

  return $document;
}

function pdf2text($filename) {
  $infile = @file_get_contents($filename, FILE_BINARY);
  if (empty($infile))
    return "";

  $transformations = array();
  $texts = array();

  preg_match_all("#obj(.*)endobj#ismU", $infile, $objects);
  $objects = @$objects[1];

  for ($i = 0; $i < count($objects); $i++) {
    $currentObject = $objects[$i];

    if (preg_match("#stream(.*)endstream#ismU", $currentObject, $stream)) {
      $stream = ltrim($stream[1]);

      $options = getObjectOptions($currentObject);
      if (!(empty($options["Length1"]) && empty($options["Type"]) && empty($options["Subtype"])))
        continue;

      $data = getDecodedStream($stream, $options); 
      if (strlen($data)) {
        if (preg_match_all("#BT(.*)ET#ismU", $data, $textContainers)) {
          $textContainers = @$textContainers[1];
          getDirtyTexts($texts, $textContainers);
        } else
          getCharTransformations($transformations, $data);
      }
    }
  }

  return getTextUsingTransformations($texts, $transformations);
}
?> 

Jak już wspomniałem - działa, ale nie wyświetla polskich znaków. Może macie pomysł jak to zmodyfikować?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1