Witam, od jakiegoś czasu męcze się z problemem którym jest właściwe pobbranie danych z plików HTML-a które zawsze mają identyczną strukturę. Poniżej moja struktura bazy danych :

-
-- Struktura tabeli dla `crawler_produkty`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `crawler_produkty` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `aktywnosc` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
 `nazwa` varchar(250) NOT NULL,
 `cena` decimal(10,2) NOT NULL,
 `podatek_VAT` varchar(3) NOT NULL DEFAULT '23%',
 `jednostka` varchar(4) NOT NULL DEFAULT 'szt.',
 `kategoria` int(11) NOT NULL,
 `krotki_opis` text NOT NULL,
 `opis` text NOT NULL,
 `magazyn` int(11) NOT NULL,
 `dostepnosc` varchar(255) NOT NULL,
 `zdjecia` text NOT NULL,
 `zastosowanie` text NOT NULL,
 ` zamienniki` int(11) NOT NULL,
 `nr_prducenta` int(11) NOT NULL,
 `producent` varchar(255) NOT NULL,
 `nr_oryginalu` int(11) NOT NULL,
 `numer_polcar` varchar(255) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=125 ;

Tutaj znajduje sie kod skryptu w PHP wyciągającego dane z plików, Nie wiem dlaczego ale skrypt ten nie zbiera wszystkich wpisów z pliku przez co z bazy Nie wyciąga wszystkich ID aut. Proszę was o pomoc!

<?php
  set_time_limit ( 0 );      //wyzerowanie limitu czasu wykonywania dla skryptu
  require_once('db.php');     //połączenie z bazą danych

  /*
  *  
  */

  $dir = 'sciezka do katalogu w którym są pliki';

function scan($url, $id){
 $original_file = file_get_contents($url);
 if(strpos($original_file, 'skp-karta-prod') !== false){
  getSkp($original_file, $id);
  usleep(1);

 }
}

function getSkp($html, $url){
  $start = strpos($html, 'skp-karta-prod');
  $substr = substr($html, $start);
  $start = strpos($substr, '</form>');
  $skp = mysql_real_escape_string(str_replace('skp-karta-prod fix">' , '', substr($substr, 0, $start)));

  $start = strpos($html, '<h3>');
  $substr = substr($html, $start);
  $start = strpos($substr, '</h3>');
  $_name = mysql_real_escape_string(str_replace('<h3>' , '', substr($substr, 0, $start)));

  $start = strpos($html, '<h4>');
  $substr = substr($html, $start);
  $start = strpos($substr, '</h4>');
  $_owner = mysql_real_escape_string(str_replace('&nbsp;' ,'', str_replace('<h4>' , '', substr($substr, 0, $start))));

  $start = strpos($html, '<p class="">Kod produktu: <span class="">');
  $substr = substr($html, $start);
  $start = strpos($substr, '</span></p>');
  $_code = mysql_real_escape_string(str_replace('<p class="">Kod produktu: <span class="">' , '', substr($substr, 0, $start)));

  $start = strpos($html, '<p class="skp-cena">Cena: <b class="skp-cena-karta-produktu">');
  $substr = substr($html, $start);
  $start = strpos($substr, '</b>');
  $_price = str_replace(',','.',str_replace('<p class="skp-cena">Cena: <b class="skp-cena-karta-produktu">' , '', substr($substr, 0, $start)));
  $_price =(float)$_price;

  $start = strpos($html, '<h5>Informacje:</h5>');
  if ($start !== false) {
  $substr = substr($html, $start);
  $start = strpos($substr, '</ul>');

  $_short_desc = str_replace('<ul class="karta-produktu-atrybuty">' , '', substr($substr, 0, $start));
  $_short_desc = str_replace('<h5>Informacje:</h5>' , '', $_short_desc);
  $_short_desc = nl2br(trim(strip_tags($_short_desc)));
  $_short_desc=mysql_real_escape_string($_short_desc);
  }else
  $_short_desc='';

  $start = strpos($html, '<h5>Dodatkowe informacje:</h5>');
  if ($start !== false) {
  $substr = substr($html, $start);
  $start = strpos($substr, '</ul>');
  $_long_desc = str_replace('<ul class="karta-produktu-atrybuty">' , '', substr($substr, 0, $start));
  $_long_desc = str_replace('<h5>Dodatkowe informacje:</h5>' , '', $_long_desc);
  $_long_desc = nl2br(trim(strip_tags($_long_desc)));

  $_long_desc=mysql_real_escape_string($_long_desc);
  }else
  $_long_desc='';

  if($_short_desc!='')
  $_short_desc.='<br/>'.$_long_desc;
  else
  $_short_desc.=$_long_desc;

  $_long_desc='';

  $start = strpos($html, '<p class="skp-dostepnosc">Dostępność towaru: <b>');
  $substr = substr($html, $start);
  $start = strpos($substr, '</b>');
  $_magazyn_name = mysql_real_escape_string(str_replace('<p class="skp-dostepnosc">Dostępność towaru: <b>' , '', substr($substr, 0, $start)));

  $auto = str_replace('-od-','',$url);
  $oddaj=array();
  $pobierz_url=preg_match_all('#\<a href=\"/auto/(.*?)\>(.*?)\</a\>(.*?)\</td\>(.*?)\<td\>(.*?)\</td\>(.*?)\<td\>(.*?)\</td\>(.*?)\<td\>(.*?)\</td\>(.*?)\<td\>(.*?)\</td\>#is',$html,$oddaj );
  $auta=$oddaj[2];
  //print_r($oddaj[2]);
  //print_r($oddaj[11]); 
    $auta_id='';

    if(!empty($auta))
      {

        $i=0;
        $temp=array(); 
          foreach($auta as $a)
          {

          $tempA=explode('-',$oddaj[11][$i]);

          if($tempA[1]==' .')
          $a=$a.$tempA[0].'-';
          else
          $a=$a.$oddaj[11][$i];

          $result = mysql_fetch_row(mysql_query("SELECT auto_id FROM auto WHERE REPLACE(LOWER(CONCAT( marka, ' ', model, ' ', pojemnosc, ' ', opis )),' ','')= REPLACE(LOWER('$a'),' ','') LIMIT 1"));

          usleep(0.2);
          if($result[0] > 0)
          {

          if(!in_array($result[0],$temp))
          {
          if($auta_id=='')
            {
            $auta_id.=$result[0];
            $temp[]=$result[0];
            }
          else
            {$auta_id.=', '.$result[0];
            $temp[]=$result[0];}
          }  
          }
          //echo( $a.'-'.$result[0].'\n');
          $i++;
          }

      }

  mysql_query("INSERT INTO `crawler_produkty` (`nazwa`,`cena`,`krotki_opis`,`opis`,`magazyn`,`dostepnosc`,`zastosowanie`,`producent`,`numer_polcar`) VALUES 
                        ('$_name','$_price','$_short_desc','$_long_desc','5','$_magazyn_name','$auta_id','$_owner','$_code');");

}
open_dir($dir);

function open_dir($dir) {
  global $files_counter;
  if ($dh = opendir($dir)) {
    while (($file = readdir($dh)) !== false) {
      if($file != '..' && $file != '.') {
        if(is_dir($dir . DIRECTORY_SEPARATOR . $file)) {
          open_dir($dir . DIRECTORY_SEPARATOR . $file);
        } else {
          $tmp = explode(',', $file);
          $id = substr(implode(',',array_slice($tmp,1)), 0, -5);
          //echo "$id";
          scan($dir . DIRECTORY_SEPARATOR . $file, $id);
          //echo "<br/>";
          $files_counter++;
        }
      }
    }
    closedir($dh);
  }
}

echo $files_counter;

?>

Tutaj znajdują się 3 przykładowe pliki HTML-a z których wyciągam dane oraz strukura mojej bazy z autami (potrzebna do przypisania ID auta w polu zastosowanie)

http://wyslijplik.pl/download.php?sid=s9BtHWWZ