Witam mam problem z galerią. Moja strona troszkę się rozrosła i chciałbym aby w galerii było kilka katalogów i w nim odpowiednie zdjęcia. Niestety nie potrafię przerobić mojego skryptu php aby możliwy był wybór katalogu ze zdjęciami... jest on ustawiony na stałe i to jest dla mnie problem. Macie może jakiś pomysł? Poniżej zamieszczam skrypty:

plik galeria.php

if(is_file('config.cfg.php')) //spradzamy czy mamy plig konfiguracyjny
  require 'config.cfg.php';
else
    die('Grak pliku konfiguracyjnego');
//sprawdzamy czy mamy katalog ze zdjeciami
if(!is_dir($_images_dir_)) die('Nie ma katologu ze zdjęciami');
?>

<html>
<head>
  <title> Galeria </title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-2">
  <link rel="stylesheet" href="global.css" type="text/css"/>
</head>
<body bgcolor="#E9E9D2">

<?
$time_start = microtime(true);
 //liczymy zdjecia (jpg i gif)
$noimage = 0;

if ($dh = opendir($_images_dir_))
{
  while (($f = readdir($dh)) !== false)
  {
    if((substr(strtolower($f),-3) == 'jpg') || (substr(strtolower($f),-3) == 'jpg'))
    {
      $imageinfo = getimagesize($_images_dir_.$f);
      $width = $imageinfo[0];
      $height = $imageinfo[1];
      $size = round(filesize($_images_dir_.$f)/1024,1).' KB';
      $noimage++;
      $images[] = array('filename' => $f, 'width' => $width, 'height' => $height, 'size' => $size);
      array_multisort($images, $_sort_, SORT_REGULAR);
    }
  }
  closedir($dh);
}

if($noimage)
{
  if($_GET["img"] != '')
  {
    if($images[$_GET["img"]][filename] != '')
    {
      if($_GET["img"])
      {
        $_no_ = ceil(($_GET["img"]+1)/$_no_pics_per_page_);
      } else $_no_ = 1;
      if($_GET["img"] == 0)
      {
        $side = '
        <p>
        <a class="galeria" href="'.$_SERVER["PHP_SELF"].'?no='.$_no_.'"> Góra </a>&nbsp;
        <a class="galeria" href="'.$_SERVER["PHP_SELF"].'?img='.($_GET["img"]+1).'" > Następne </a>
        </p>';
      }
      elseif($_GET["img"] == ($noimage-1))
      {
        $side = '
        <p>
        <a class="galeria" href="'.$_SERVER["PHP_SELF"].'?img='.($_GET["img"]-1).'"> Poprzednie </a>&nbsp;
        <a class="galeria" href="'.$_SERVER["PHP_SELF"].'?no='.$_no_.'"> Góra </a>
        </p>';
      }
      else $side = '
        <p>
        <a class="galeria" href="'.$_SERVER["PHP_SELF"].'?img='.($_GET["img"]-1).'"> Poprzednie </a>&nbsp;
        <a class="galeria" href="'.$_SERVER["PHP_SELF"].'?no='.$_no_.'" > Góra </a>&nbsp;
        <a class="galeria" href="'.$_SERVER["PHP_SELF"].'?img='.($_GET["img"]+1).'" > Następne </a>
        </p>';
      echo $side.'
        <img src="picture.php?img='.$images[$_GET["img"]][filename].'
        &show=full
        " border="'.$_border_.'
        " hspace="'.$_hspace_.'
        " vspace="'.$_vspace_.'
        " alt="'.$images[$_GET["img"]][filename].'
        " title="'.$images[$_GET["img"]][filename].',
        '.$images[$_GET["img"]][width].'x'.$images[$_GET["img"]][height].',
        '.$images[$_GET["img"]][size].'"
        >'.$side;
    }
  }
  else
  {
    echo '<p>'.$_page_title_.'</p>';
    //echo $noimage.'<br>'.print_r($images);
    if($noimage > $_no_pics_per_page_)
    {
      $norows = ceil($_no_pics_per_page_/$_no_cols_);
    }
    else $norows = ceil($noimage/$_no_cols_);
    $nopos = ceil($noimage/$_no_pics_per_page_);
    //echo $nopos;
    echo '<table border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">';
    if($_GET["no"] == "")
    {
      $no = 1;
    }
    else $no = $_GET["no"];
    $index=abs($no-1)*$_no_pics_per_page_;
    if(($noimage-$index)<$_no_pics_per_page_)
    {
      $norows= ceil(($noimage-$index)/$_no_cols_);
    }
    for($a = 1;$a<=$norows;$a++)
    {
      echo '<tr>';
      for($b = 1;$b<=$_no_cols_;$b++)
      {
        if($images[$index][filename] != '')
        {
          echo '
          <td width="'.(2*$_vspace_+$_width_min_).'" valign="top" align="center">
          <a href="'.$_SERVER["PHP_SELF"].'?img='.$index.'" >
            <img src="picture.php?img='.$images[$index][filename].'
            " border="'.$_border_.'
            " hspace="'.$_hspace_.'
            " vspace="'.$_vspace_.'
            " alt="'.$images[$index][filename].'
            " title="'.$images[$index][filename].',
            '.$images[$index][width].'x'.$images[$index][height].',
            '.$images[$index][size].'">
          </a>';
          if($_filename_)
          {
            echo '<span>'.$images[$index][filename].'</span><br><br>';
          }
          echo '</td>';
          $index++;
        }
        else echo '<td width="'.(2*$_vspace_+$_width_min_).'">&nbsp;</td>';
      }
      echo '</tr>';
    }

    echo '</table>
    ';

  }

}
else die('W galerii nie ma jeszcze żadnych zdjęć');
$time_end = microtime(true);
$time = $time_end - $time_start;
?>
</body>
</html>

plik config.cfg.php

<?
//================================================================================================================

  //ubranka dla strony, mozliwy jeden z ponizszych wariantow
  //gallery.css gallery2.css gallery3.css gallery4.css gallery5.css
  //$a = rand(1,5);

  //$_style_ = 'gallery1.css';
  //$_style_ = 'gallery'.$a.'.css';

  //nazwa strony
  //$_page_title_

  //katalog ze zdjeciami
  $_images_dir_ = 'images/galeria_anglia/';

  //szerokosc miniaturki zdjecia
  $_width_min_ = 155 ;

  // wysokosc miniaturki zdjecia
  $_height_min_ = 115 ;

  //jakosc prezentowanego zdjecia, im lepsza tym wiekszy rozmiar, przedział od 0-100
  $_quality_ = 100;

  //odstep od zdjecia w poziomie
  $_vspace_ = 2 ;

  //odstep od zdjecia w pionie
  $_hspace_ = 2 ;

  //obramowanie zdjecia w pikselach
  $_border_ = 0;

  //sortowanie ASC rosnaco, DESC malejaco
  $_sort_ = SORT_ASC;

  //szerokosc calego zdjecia
  //pelny wymiar zdjec, ustaw zmienna na 0
  $_width_max_ = 550 ;

  //czy pokazywac nazwy plikow graficznych pod ikonkami ze zdjeciami jeśli TAK = 1, NIE = 0
  $_filename_ = 0;

  //ilosc kolumn w galerii
  $_no_cols_ = 3;

  // ilosc zdjec na stronie (= ilosc kolumn x ilosc wierszy)
  $_no_pics_per_page_ = 100;
?>

oraz plik picture.php

<?
  //spradzamy czy mamy plig konfiguracyjny
  if(is_file('config.cfg.php'))
    require 'config.cfg.php';
  else
    die('Grak pliku konfiguracyjnego');

  if($_GET[img] == "")
  exit;

  if (!ereg('^[^./][^/]*$', $_GET[img]))
    exit;

  $_image_ = $_images_dir_.$_GET[img];
  $new_w = $_width_min_;
  $imagedata = getimagesize($_image_);

//  echo $_image_;
  if(!$imagedata[0])
  exit();

  $new_h = (int)($imagedata[1]*($new_w/$imagedata[0]));

  if(($_height_min_) AND ($new_h > $_height_min_))
  {
  $new_h = $_height_min_;
  $new_w = (int)($imagedata[0]*($new_h/$imagedata[1]));
  }

  if($_GET["show"] == "full")
  {
  if($_width_max_)
  {
    if($imagedata[0]<$_width_max_)
    {
    $new_w = $imagedata[0];
    $new_h = $imagedata[1];
    }
    else
    {
    $new_w = $_width_max_;
    $new_h = (int)($imagedata[1]*($new_w/$imagedata[0]));
    }
  }
  else
  {
    $new_w = $imagedata[0];
    $new_h = $imagedata[1];
  }
  }

 if(strtolower(substr($_GET[img],-3)) == "jpg")
 {
  header("Content-type: image/jpg");
  $dst_img=ImageCreate($new_w,$new_h);
  $src_img=ImageCreateFromJpeg($_image_);
  $dst_img = imagecreatetruecolor($new_w, $new_h);
  imagecopyresampled($dst_img,$src_img,0,0,0,0,$new_w,$new_h,ImageSX($src_img),ImageSY($src_img));
  $img = Imagejpeg($dst_img,'', $_quality_);
 }

 if(substr($_GET[img],-3) == "gif")
 {
  header("Content-type: image/gif");
  $dst_img=ImageCreate($new_w,$new_h);
  $src_img=ImageCreateFromGif($_image_); 
  ImagePaletteCopy($dst_img,$src_img);
  ImageCopyResized($dst_img,$src_img,0,0,0,0,$new_w,$new_h,ImageSX($src_img),ImageSY($src_img));
  $img = Imagegif($dst_img,'', $_quality_);
 }

?>

Dziękuję bardzo za pomoc. Wiem że jest to dosyć łatwe... ale niestety moja wiedza i obeznanie z php jest znikome... Dziękuję serdeczenie