Mój pierwszy program - Program do testów ABC

0

Witam!

To mój pierwszy program, który coś tam sensownego robi, to znaczy pozwala stworzyć test wyboru ABC (jako egzaminator) i rozwiązać go (jako zdający). Można wybrać sposób oceniania (stopień szkolny lub zdany/nie zdany). Wynik jest zapisywany do pliku rtf. Program posiada proste zabezpieczenie przed ponownym rozwiązaniem testu, a dostęp do panelu egzaminatora jest chroniony hasłem.

KreatorTestow.pas

program test_kreator; // v.1.2                                                                                                 {Autor: A.K.}
                                                                                                            {Wszelkie prawa zastrzezone!}
uses crt, dos, windows, sysutils, kryptogram;


function ocena(jak_ocenic,osiagniety_wynik,prog_zdawalnosci:byte):string;
    var skala:byte;
    begin
    //////////////////////////////////////////
    //     Wynik dla czitera      //
    //////////////////////////////////////////
    if jak_ocenic=0 then ocena:='Oszust!'
    else begin
    //////////////////////////////////////////
    //     Zdal / Nie Zdal       //
    //////////////////////////////////////////
       if jak_ocenic=1 then begin
        if (osiagniety_wynik<prog_zdawalnosci) then ocena:='Nie zdal'
        else ocena:='Zdal';
       end
       else begin
    //////////////////////////////////////////
    //     Skala szkolna        //
    //////////////////////////////////////////
        if jak_ocenic=2 then begin
            if (osiagniety_wynik<30) then writeln('Niedostateczny');
            if (osiagniety_wynik>=30) and (osiagniety_wynik<50) then ocena:='Dopuszczajacy';
            if (osiagniety_wynik>=50) and (osiagniety_wynik<70) then ocena:='Dostateczny';
            if (osiagniety_wynik>=70) and (osiagniety_wynik<90) then ocena:='Dobry';
            if (osiagniety_wynik>=90) then ocena:='Bardzo Dobry';
        end;
       end;
    end;
    end;


function procent (ile,wsio:integer):real;
    begin
        procent:=((ile*100)/wsio);
    end;

procedure tematzadania(a0:byte; a1,a2,a3,a4:string);
    begin
        writeln;
        writeln(' Pytanie ',a0);
        writeln(' ',a1);
        writeln;
        writeln(' a) ',a2);
        writeln(' b) ',a3);
        writeln(' c) ',a4);
        writeln;
    end;

type
    pytanko = record
    nr   : byte;
    tresc  : string;
    odp_1  : string;
    odp_2  : string;
    odp_3  : string;
    trafna : string;
    end;

    ustawienia = record
    naglowek  : string;
    sposoc   : byte;
    pz     : byte;
    end;

var
    data     : array[1..4] of word;   // czwarta nieuzywana - dzien tygodnia
    czas_p    : array[1..4] of word;   // czwarta nieuzywana na sec/100
    czas_k    : array[1..4] of word;
    personalia  : array[1..2] of string;
    uzytkownik  : string;
    username   : char;
    zadanie   : array[1..250] of pytanko;
    formularz  : file of pytanko;
    rozwiazany  : text;
    liczba_pytan : byte;
    i,j     : byte;
    udzielona  : array[1..250] of string;
    punkty    : byte;
    rtf     : string;
    nowe_haslo  : string;
    podane_haslo : string;
    ini     : file of ustawienia;
    ust     : ustawienia;
    osiag    : byte;

procedure kreator(var a:byte); //uzywa zmiennych glob. !!!  Umiescic pod dekl. !!!
    begin

    for i:=1 to a do begin

    zadanie[i].nr:=i;
    writeln;
    writeln(' Pytanie nr ',zadanie[i].nr,':'); writeln; writeln;
    writeln(' Podaj tresc pytania:');
    writeln; write(' '); readln(zadanie[i].tresc); writeln;
    writeln(' Podaj pierwsza odpowiedz:');
    writeln; write(' a) '); readln(zadanie[i].odp_1); writeln;
    writeln(' Podaj druga odpowiedz:');
    writeln; write(' b) '); readln(zadanie[i].odp_2); writeln;
    writeln(' Podaj trzecia odpowiedz:');
    writeln; write(' c) '); readln(zadanie[i].odp_3); writeln;

    repeat
    write(' Ktora odpowiedz jest poprawna? ');
    readln(zadanie[i].trafna);

    for j:=1 to length(zadanie[i].trafna) do
                    zadanie[i].trafna[j]:= upcase(zadanie[i].trafna[j]);

    if (zadanie[i].trafna<>'A') and (zadanie[i].trafna<>'B') and (zadanie[i].trafna<>'C') then
                writeln(' Podana odpowiedz nie istnieje! Wprowadz ponownie!');
    until (zadanie[i].trafna='A') or (zadanie[i].trafna='B') or (zadanie[i].trafna='C');
    clrscr;
    end;

    end;

procedure zapis(var sciezka : string); //uľywa zmiennych glob. !!!  Umieci† pod dekl. !!!
    begin
        assign(rozwiazany,sciezka);
        rewrite(rozwiazany);
        write(rozwiazany,' ',ust.naglowek,#10);
        write(rozwiazany,'--------------------------------------------------------------------------------',#10);
        write(rozwiazany,' Zdajacy: ',personalia[1],' ',personalia[2],#10);
        write(rozwiazany,'--------------------------------------------------------------------------------',#10);
        write(rozwiazany,' Data: ',data[3],'.',data[2],'.',data[1],'.',#10);
        write(rozwiazany,'--------------------------------------------------------------------------------',#10);
        write(rozwiazany,' Czas rozpoczecia: ',czas_p[1],':',czas_p[2],':',czas_p[3],'       Czas zakonczenia: ',czas_k[1],':',czas_k[2],':',czas_k[3],#10);
        write(rozwiazany,'--------------------------------------------------------------------------------',#10);

            for i:=1 to liczba_pytan do begin
                write(rozwiazany,#10,' Pytanie ',zadanie[i].nr,#10);
                write(rozwiazany,' ',zadanie[i].tresc,#10);
                write(rozwiazany,' a) ',zadanie[i].odp_1,#10);
                write(rozwiazany,' b) ',zadanie[i].odp_2,#10);
                write(rozwiazany,' c) ',zadanie[i].odp_3,#10,#10);
                write(rozwiazany,' Odpowiedz zdajacego: ',udzielona[i],#10,' Prawidlowa odpowiedz: ',zadanie[i].trafna,#10,#10);
                if udzielona[i]=zadanie[i].trafna then
                    write(rozwiazany,' Punkty za zadanie: 1')
                    else
                        write(rozwiazany,' Punkty za zadanie: 0');
                write(rozwiazany,#10,#10,#10);
            end;

        write(rozwiazany,'--------------------------------------------------------------------------------',#10);
        write(rozwiazany,' Wynik: ',punkty,' na ',liczba_pytan,' = ',procent(punkty,liczba_pytan):3:1,'%',#10);
        write(rozwiazany,'--------------------------------------------------------------------------------',#10);
        write(rozwiazany,' Ocena: ',ocena(ust.sposoc,trunc(procent(punkty,liczba_pytan)),ust.pz),#10);
        write(rozwiazany,'--------------------------------------------------------------------------------',#10);
        close(rozwiazany);
    end;

begin
    repeat
    writeln; writeln(' Podaj nazwe uzytkownika [Zdajacy/Egzaminator]');
    writeln; write(' '); readln(uzytkownik); clrscr;
    for j:=1 to length(uzytkownik) do
                    uzytkownik[j]:= upcase(uzytkownik[j]);
    if uzytkownik='EGZAMINATOR' then username:='a' else
        if uzytkownik='ZDAJACY' then username:='b' else begin writeln; writeln(' Podany uzytkownik nie istnieje!'); end;
    until (username='a') or (username='b');

    case username of

(******************************************************************************************************************************************
**************************************CZesc*DLA*EGZAMINATORA*******************************************************************************
******************************************************************************************************************************************)

    'a':begin

    if not fileexists('pass.dat') then begin writeln; writeln(' Brak hasla zabezpieczajacego! Utworz nowe haslo!');
    writeln; writeln(' Uwaga! Haslo nie moze miec wiecej niz 10 znakow!'); writeln;
    write(' Haso: '); readln(nowe_haslo); wprowadz_haslo(nowe_haslo);

    filesetattr('pass.dat',fahidden);

    end
        else begin
        writeln; writeln(' Witaj ',uzytkownik,'!'); writeln;
        repeat
            writeln(' Wprowadz haslo aby rozpoczac prace z kreatorem.');
            writeln(); write(' Haslo: '); readln(podane_haslo);
            porownaj_haslo(podane_haslo);
            if porownaj_haslo(podane_haslo) = FALSE then begin writeln;
            writeln(' Haslo nieprawidowe! Wcinij [ENTER] aby kontynuowac!');
            readln; clrscr;
            end;
        until porownaj_haslo(podane_haslo) = TRUE;
        end;
     clrscr;
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //        Tworzenie testu                 //
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////

        if not directoryexists('C:\Egzamin') then createdir('C:\Egzamin');

        writeln; writeln(' Wprowadz naglowek:'); writeln; write(' ');
        readln(ust.naglowek); clrscr;

        repeat
        writeln; writeln(' Wybierz sposob oceniania:'); writeln;
        writeln(' 1 - Zdal/Nie Zdal'); writeln(' 2 - Szkolna skala ocen');
        writeln; write(' '); readln(ust.sposoc); clrscr;
        if ust.sposoc=1 then begin
        writeln; writeln(' Zdane od [%]:'); writeln;
        write(' '); readln(ust.pz); clrscr;
        end else begin ust.pz:=0; end;
        if (ust.sposoc<>1) and (ust.sposoc<>2) then begin
        writeln; writeln(' Nie znaleziono! Wybierz ponownie!'); write(' ');
        readln; clrscr;
        end;
        until (ust.sposoc=1) or (ust.sposoc=2);

        assign(ini,'C:\Egzamin\settings.ini');
        rewrite(ini);
        write(ini,ust);
        close(ini);

        writeln;
        write(' Podaj ilosc pytan (do 250): '); readln(liczba_pytan);
        clrscr;

        assign(formularz,'C:\Egzamin\test.data');
        rewrite(formularz);

            /////////////////////////////
            //    Wprowadzanie   //
            /////////////////////////////


            kreator(liczba_pytan);            /////////////////////////////
            //   Zapis do pliku   //
            /////////////////////////////

            for i:=1 to liczba_pytan do

                write(formularz,zadanie[i]);

        close(formularz);
    end;

(******************************************************************************************************************************************
**************************************CZesc*DLA*ZDAJaCEGO**********************************************************************************
******************************************************************************************************************************************)

    'b':begin

    if not fileexists('C:\Egzamin\test.data') then begin writeln; writeln(' Brak testow do rozwiazania!'); readkey; exit; end;

    punkty:=0;

    getdate(data[1],data[2],data[3],data[4]);

    writeln(' Dane zdajacego:'); writeln;
    write(' Imie:   '); readln(personalia[1]);
    write(' Nazwisko: '); readln(personalia[2]);
    clrscr;

    gettime(czas_p[1],czas_p[2],czas_p[3],czas_p[4]);

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //         Odwolanie do pliku               //
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////

    assign(formularz,'C:\Egzamin\test.data');
    reset(formularz);

        i:=1;
        repeat
            read(formularz,zadanie[i]);
            inc(i);
        until eof(formularz);       //Wazne!!! bez tego czyta po dokumencie!!!


    close(formularz);

    assign(ini,'C:\Egzamin\settings.ini');
    reset(ini);
    read(ini,ust);
    close(ini);

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //          Rozwiazanie                 //
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////

       liczba_pytan := i-1;

        for i:=1 to liczba_pytan do begin

           repeat

            tematzadania(zadanie[i].nr,zadanie[i].tresc,zadanie[i].odp_1,zadanie[i].odp_2,zadanie[i].odp_3);

            write(' Odpowiedz: '); readln(udzielona[i]);
            clrscr;

            for j:=1 to length(udzielona[i]) do
                    udzielona[i][j]:= upcase(udzielona[i][j]);

            if (udzielona[i]<>'A') and (udzielona[i]<>'B') and (udzielona[i]<>'C') then
                writeln(' Podana odpowiedz nie istnieje! Sprobuj ponownie!');

           until (udzielona[i]='A') or (udzielona[i]='B') or (udzielona[i]='C');

           if udzielona[i]=zadanie[i].trafna then inc(punkty);

        end;

        gettime(czas_k[1],czas_k[2],czas_k[3],czas_k[4]);

        if fileexists('backup.rtf') then ust.sposoc:=0;

        rtf:='C:\Egzamin\test.rtf';

        zapis(rtf);

        ////////////////////////////////////////////
        //   Kopia na wypadek czitowania    //
        ////////////////////////////////////////////

        if not fileexists('backup.rtf') then begin

        rtf:='backup.rtf';

        zapis(rtf);

        filesetattr('backup.rtf',fahidden);

        end;

        ///////////////////////////////////////////

        writeln;
        writeln(' Wynik: ',punkty,' na ', liczba_pytan);
        writeln(' Ocena: ',ocena(ust.sposoc,trunc(procent(punkty,liczba_pytan)),ust.pz));

        readln;

    end;

    end;
end.

kryptogram.pas

unit kryptogram;                                                                                            {Autor: A.K.}
                                                                                                {Wszelkie prawa zastrzezone!}

interface

    procedure wprowadz_haslo(hw:string);
    function porownaj_haslo(hds:string):boolean;

implementation

    function porownaj_haslo(hds:string):boolean;

    type
        kod = record
        el : array[1..21] of string;
        dl : byte
    end;

    var

        licznik : byte; //dlugosc hasla
        a,b   : byte; //na pozniej
        i,j,k  : byte;
        has   : kod;
        fil   : file of kod;
        tab   : array[1..10] of char;
        tabp  : array[1..10] of char;
    begin
        assign(fil,'pass.dat');
        reset(fil);
        read(fil,has);
        close(fil);

        a:=0;

        for j:=1 to length(hds) do
        tabp[j]:=hds[j];

        for i:=1 to 2*has.dl do begin
            if i mod 2 = 0 then begin
                a:=a+1;
                tab[a]:=has.el[i][1];
            end;
        end;

        b:=0;

        if has.dl=length(hds) then licznik:=0 else licznik:=1;

        for k:=1 to length(hds) do begin
            inc(b);
            if not (tabp[b] = tab[b]) then inc(licznik);
        end;

        if licznik=0 then porownaj_haslo:= TRUE
        else porownaj_haslo:= FALSE;

    end;

    procedure wprowadz_haslo(hw:string);

        type
            kod = record
            el : array[1..21] of string;
            dl : byte;
        end;

        var
            dh   : byte; //dlugosc hasla
            a,b   : byte; //na pozniej
            i,j,k  : byte;
            has   : kod;
            fil   : file of kod;
            pierwaja: string;
        begin
            dh := length(hw);
            has.dl := dh;
            a := 1;

            randomize;

            for i:=1 to dh+1 do begin
                for j:=0 to random(200) do
                    has.el[a][j] := char((random(94))+32);
                inc(a);
                if a>2*dh then break;
                has.el[a] := hw[i];
                inc(a);
            end;

            assign(fil,'pass.dat');
            rewrite(fil);
            write(fil,has);
            close(fil);


    end;
begin
end.


Co o tym sądzicie?

4

Zacznę tylko od tego fragmentu i na nim skończę, bo pascala dawno nie widziałem

  if jak_ocenic=2 then begin
            if (osiagniety_wynik<30) then writeln('Niedostateczny');
            if (osiagniety_wynik>=30) and (osiagniety_wynik<50) then ocena:='Dopuszczajacy';
            if (osiagniety_wynik>=50) and (osiagniety_wynik<70) then ocena:='Dostateczny';
            if (osiagniety_wynik>=70) and (osiagniety_wynik<90) then ocena:='Dobry';
            if (osiagniety_wynik>=90) then ocena:='Bardzo Dobry';
        end;

Zrób sobie funkcję getSchoolGrade(reachedScore): integer (nie sugeruj sie moją prawdopodobnie błędna składnią). Niech ta funkcja zwraca ocene na podstawie punktów. To jest takie single responsibility. Ocena osiągana w Twoim przypadku jest w naszej normalnej polskiej skali (1-5, o ile nie przewidujesz plusów i minusów), wiec funkcja niech zwraca inta, natomiast czy 2-to będzie "Dopuszczujący" czy "Dwója" niech tym zajmie się funkcja która te dane będzie wyświetlać.

Idąc tokiem rozumowania z mojej podpowiedzi, spójrz na swój kod jeszcze raz i zobacz co można ulepszyć.

3
case osiagniety_wynik of
  0 .. 29: ocena := 'Niedostateczny';
 30 .. 49: ocena := 'Dopuszczajacy';
 50 .. 69: ocena := 'Dostateczny';
 70 .. 89: ocena := 'Dobry';
 90 .. 100: ocena := 'Bardzo dobry';
end;

Ciut czytelniej niż kupką warunków, w dodatku po spełnieniu warunku, inne są pomijane. ;)

0

Dziękuję za opinie. Szkoda, że nie wpadło więcej, bo niedawno minęło dziesięć lat, odkąd napisałem ten program i byłem ciekaw, co obecnie mogą powiedzieć o nim zawodowcy. ;P
Mówiąc szczerze, spodziewałem się bardziej soczystych komentarzy, patrząc na to jak ten kod wygląda:

 • formatowanie

 • rozmiar i zakres odpowiedzialności funkcji i procedur

 • zmienne globalne

 • "magiczne" liczby

 • miejscami dziwne, niespójne nazewnictwo.

czy choćby taka zmienna o wdzięcznej nazwie:

pierwaja: string;

która nie służy absolutnie do niczego i jest pewnie pozostałością po jakimś starym kodzie.

Ostatnio postanowiłem spróbować nadać temu jakiś wygląd. Po tamtym programie nie pisałem już w pascalu, więc nie wiem, czy trzyma się to przyjętych konwencji, ale może jest ciut lepiej :) LINK

1

Ogólnie to ten kod łamie wszystkie możliwe zasady i przyjęte konwencje, dlatego nie ma za bardzo sensu wymieniać wszystkich jego bolączek, bo zajmie to kupę czasu — pewnie dlatego nikt się na to nie skusił. Po prostu w tym kodzie wszystko jest złe i jedyne co mógłbym doradzić do zaoranie go i napisanie od nowa. ;)

1
sposoc  

Nie. Nazywaj. Tak. Zmiennych. Dla własnego dobra (i dobra innych ludzi, którzy będą to czytać). Taka zmienna nic nie mówi, nie można się domyśleć w żaden sposób, dopiero się trzeba wczytywać w kod i gdzieś tam jest pewna poszlaka:

writeln; writeln(' Wybierz sposob oceniania:'); writeln;
writeln(' 1 - Zdal/Nie Zdal'); writeln(' 2 - Szkolna skala ocen');
writeln; write(' '); readln(ust.sposoc); clrscr;

czyli z tego dopiero kodu można się domyślić, że prawdopodobnie autorowi chodziło o "sposób oceniania", czyli sposoc to inaczej spos. oc.

Tylko, że to jak odczytywanie starożytnych języków. Lepiej już nie szaleć, tylko napisać sposob_oceniania (jeśli już iść w polskie nazewnictwo, bo generalnie zmienne lepiej po angielsku pisać).

 osiag    : byte;

nieużywana zmienna, przynajmniej nie widzę, żeby była gdzieś poza tą deklaracją. Poza tym osiag w sensie "osiąg"? Dziwna nazwa zmiennej).

function procent (ile,wsio:integer):real;

wsio? WTF
z kodu wynika, że ta funkcja oblicza jaką częścią liczby wsio jest zmienna ile i zwraca wynik w procentach:

 procent:=((ile*100)/wsio);

(BTW ten nawias jest niepotrzebny)
Innymi słowy mamy dwie liczby. Jak nie masz pomysłu, jak nazwać, to już lepiej byłoby nazwać jedną z liczb a, drugą b... przynajmniej na mocy konwencji można się domyślić, że chodzi o jakieś dwie dowolne liczby. Jak piszesz kod, to fajnie jest założyć, że ktoś inny (albo ty po paru miesiącach) będzie potem go czytać w przyszłości, a wtedy nie zawsze się wnika w kod, ale człowiek się prześlizguje po sygnaturach funkcji albo edytor sam podpowiada, jakie są argumenty. Wtedy natrafisz na podpowiedź "wsio" i będzie niezły WTF.

Czyli ogólnie nazewnictwo zmiennych.
(już nie wnikam w logikę, Pascala baaaardzo dawno nie używałem, ale nazewnictwo mogę ocenić od razu).

1

@LukeJL Odpowiem w poście, bo w sumie to dotyczy wątku.
Temat założyłem dla takiego trochę eksperymentu - byłem ciekaw, co dokładnie byście powiedzieli, gdybym ten program napisał dzisiaj.

Za pieniądze jak dotąd tylko jakieś stronki na WordPressie kilka lat temu. Wcześniej były studia na mało prestiżowej uczelni, gdzie głównie Java SE, jakieś stare PHP (mówiąc "stare" mam na myśli, że już wtedy było stare) i stronki HTML/CSS/JS->jQuery. Oczywiście pisało się "żeby działało".

Na poważniej wziąłem się za naukę programowania jakieś dwa lata temu. Chciałbym robić w życiu coś ambitniejszego, niż stanie w fabryce przy maszynie. Padło na Javę, bo najwięcej z niej umiałem. No, ale że rynek pracy dla początkujących w Javie wygląda, jak wygląda, dość mocno się zniechęciłem. Zwłaszcza, że nie bardzo widzę sens, żeby się aż tak zabijać o klepanie CRUDuff w korpo. Teraz klepię sobie mały projekcik w PHP.

W pascalu nie pisałem od dziesięciu lat i gdybym miał robić ten program dzisiaj, to na pewno wyglądałby zupełnie inaczej. Pokusiłem się tylko o napisanie go odrobinę czytelniej. Wklejam link jeszcze raz, bo może trochę mało widoczny:

https://github.com/AK-21/TestKreator2011/tree/main/refactor

Owszem, większość błędów jest dla mnie oczywistych, co nie znaczy, że nie dowiem się czegoś nowego. Na przykład nie znałem case'a z zakresem, który przytoczył @furious programming

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1