Gra w kółko i krzyżyk

0

Witajcie
Po wielu, trudach ukończyłem wcześniej z zaczętą grę kółko i krzyżyk. Kod jest napisany w pascalu, może być kompilowany przez Turbo Pacala jak i Free Pascala. Z góry przepraszam za mój nie profesjonalny angielski, lecz postanowiłem wszelkie komunikaty, które są generowane przez grę napisać właśnie w tym języku, korzystając z google tłumacza. Jak ktoś mógłby jakimś łaskawym okiem zerknąć na nie i dać sugestie jak i co poprawić to byłbym wdzięczny :).
Pozdrawiam

unit Silnik;
interface
type
 tab = array[1..4,1..4] of char;
var
 liczba_pol,nr_pola: byte;
 nr_wiersza,nr_kolumny: byte;
 pola: tab;
 krzyzyk,kolko: boolean;
 z1,z2: char;
function Wyg(tablica: tab; znak_wyg: char): boolean;
procedure Spr_Wyg(var tablica: tab; var i1: byte; var j1: byte; znak: char);
procedure Symulacja_Gry(var tablica: tab; wiersz,kolumna,zajete_pola,poziom: byte; znak: char);
implementation
function Wyg(tablica: tab; znak_wyg: char): boolean;
var
  r,c,z: byte;
begin
   wyg := false; nr_wiersza := 0; nr_kolumny := 0;

   for r := 1 to 3 do
    begin z := 0;
       for c := 1 to 3 do
        if tablica[r,c] = znak_wyg then
         z := z + 1;
       if z = 3 then begin wyg := true; nr_wiersza := r; break end
    end;

   for c := 1 to 3 do
    begin z := 0;
       for r := 1 to 3 do
        if tablica[r,c] = znak_wyg then
         z := z + 1;
       if z = 3 then begin wyg := true; nr_kolumny := c; break end
    end;

   z := 0;
   for r := 1 to 3 do
    if tablica[r,r] = znak_wyg then z := z + 1;
   if z = 3 then begin wyg := true; nr_wiersza := r; nr_kolumny := r end;

   z := 0;
   for r := 1 to 3 do
    if tablica[r,4-r] = znak_wyg then z := z + 1;
   if z = 3 then begin wyg := true; nr_wiersza := r; nr_kolumny := 4 - r end
end;
procedure Spr_Wyg(var tablica: tab; var i1: byte; var j1: byte; znak: char);
begin
   if (wyg(tablica,z1) = false) and (wyg(tablica,z2) = false) then
    while i1 < 4 do
      begin
         j1 := 1;
         while j1 < 4 do
           begin
              if tablica[i1,j1] = ' ' then
               begin
                 tablica[i1,j1] := znak;
                 if wyg(tablica,z1) then
                  break
                 else
                   if wyg(tablica,z2) then
                    break
                   else
                     tablica[i1,j1] := ' '
               end;
              inc(j1)
           end;
         if wyg(tablica,z1) or wyg(tablica,z2) then break;
         inc(i1)
      end
end;
procedure Symulacja_Gry(var tablica: tab; wiersz,kolumna,zajete_pola,poziom: byte; znak: char);
var
  w,k,wsp_y,wsp_x,z,x: byte;
begin
   krzyzyk := false; kolko := false;
   w := 1; k := 1;
   Spr_Wyg(tablica,w,k,znak);
   if Wyg(tablica,znak) = true then { gracz }
    begin
      if znak = z1 then
       krzyzyk := true
      else
        kolko := true;
      wiersz := w; kolumna := k
    end
   else { brak wygranej gracza }
     begin
       if znak = z1 then znak := z2 else znak := z1;
       w := 1; k := 1;
       Spr_Wyg(tablica,w,k,znak);
       if Wyg(tablica,znak) then { Sprawdzenie wygranej przeciwnika }
        begin
          if znak = z1 then znak := z2 else znak := z1;
           tablica[w,k] := znak;
           wiersz := w; kolumna := k
        end
       else
         begin { Zwykła symulacja rogrywki }
            if znak = z1 then znak := z2 else znak := z1;
            if zajete_pola <> 1 then
             begin
               if tablica[wiersz,kolumna] = ' ' then
                begin
                   tablica[wiersz,kolumna] := znak;
                   if (zajete_pola > 2) and (zajete_pola < 9) then
                    begin
                      if poziom = 0 then
                       begin
                          w := 1; k := 1;
                          Spr_Wyg(tablica,w,k,znak)
                       end;
                      if (w in [1..3]) and (k in [1..3]) then
                       begin tablica[w,k] := ' '; w := wiersz; k := kolumna end
                      else
                        begin
                           w := wiersz; k := kolumna;
                           wsp_y := wiersz; wsp_x := kolumna;

                           repeat
                              if (wsp_y <> wiersz) or (wsp_x <> kolumna) then
                               if tablica[wiersz,kolumna] = ' ' then
                                begin
                                  tablica[wiersz,kolumna] := z2;

                    Symulacja_Gry(tablica,wiersz,kolumna,zajete_pola+1,poziom+1,z1);

                                  if kolko = true then
                                   begin
                                      tablica[wiersz,kolumna] := ' ';
                                      tablica[w,k] := ' ';

                                      repeat
                                         if k < 3 then inc(k)
                                         else
                                           if (k = 3) and (w < 3) then
                                            begin k := 1; inc(w) end
                                           else
                                             if (k = 3) and (w = 3) then
                                              begin k := 1; w := 1 end
                                      until tablica[w,k] = ' ';
                                      tablica[w,k] := z1;
                                      break
                                   end;
                                  tablica[wiersz,kolumna] := ' '
                                end;

                              if kolumna < 3 then inc(kolumna)
                              else
                                if (kolumna = 3) and (wiersz < 3) then
                                 begin kolumna := 1; inc(wiersz) end
                                else
                                  if (kolumna = 3) and (wiersz = 3) then
                                   begin kolumna := 1; wiersz := 1 end
                           until (w = wiersz) and (k = kolumna)
                        end
                    end
                end
             end
            else
              if tablica[2,2] = ' ' then begin w := 2; k := 2; tablica[w,k] := znak end
              else
                begin
                  repeat
                     w := random(3) + 1;
                     k := random(3) + 1
                  until (tablica[w,k] = ' ') and (w <> 2) and (k <> 2);
                  tablica[w,k] := znak
                end
         end

     end;

   inc(zajete_pola); inc(poziom);

   if (zajete_pola < 9) and (Wyg(tablica,z1) = false) and (Wyg(tablica,z2) = false) then
    begin
      if znak = z1 then znak := z2 else znak := z1;
      Symulacja_Gry(tablica,wiersz,kolumna,zajete_pola,poziom,znak)
    end;

   if kolko = true then
    begin
      tablica[w,k] := ' ';
      if poziom = 1 then
       begin
          repeat
             if k < 3 then inc(k)
             else
               if (k = 3) and (w < 3) then begin k := 1; inc(w) end
               else
                 if (k = 3) and (w = 3) then begin k := 1; w := 1 end
          until tablica[w,k] = ' ';
          Symulacja_Gry(tablica,w,k,zajete_pola-1,0,z1)
       end
    end
   else
     if poziom > 1 then
      tablica[w,k] := ' '
     else
       begin
         if k mod 3 = 0 then
          nr_pola := w * k
         else
           nr_pola := (w - 1) * 3 + k;
       end
end;
end.
program Tic_Tac_Toe;
uses Graph,Crt,Silnik; { W Free Pascalu zamiast modułu Crt jest WinCrt. }
var
  sterownik : integer;
  tryb : integer;
  kolor_kolka : byte;
  kolor_krzyzyka: byte;
  licz: integer;
  wspXtekst,wspYtekst: integer;
  liczba_graf: string[56];
  nastepna: char;
procedure Czolowka_Gry;
var
  i: byte;
begin

   OutTextXY(800 div 2 - TextWidth('Game - Tic-Tac-Toe'),20,'Game - Tic-Tac-Toe');
   wspXtekst := 800 div 2 - TextWidth('Press 1 to select the circle character');
   OutTextXY(wspXtekst,35,'Press 1 to select the circle character');
   OutTextXY(wspXtekst,50,'Press 2 to select the cross character');


   repeat
      i := ord(readkey);
      case i of
        49: z2 := '0';
        50: z2 := 'X'
        else OutTextXY(wspXtekst,65,'Press only 1 or 2 !!!')
      end
   until Chr(i) in ['1'..'2'];

   if Chr(i) = '1' then begin z1 := 'X'; z2 := '0' end
   else begin z1 := '0'; z2 := 'X' end;

   if z2 = '0' then
    begin
      OutTextXY(wspXtekst,80,'You have chosen a circle');
      OutTextXY(wspXtekst,95,'The computer sing is: a cross');
    end
   else
     begin
       OutTextXY(wspXtekst,80,'You have chosen a cross');
       OutTextXY(wspXtekst,95,'The computer sing is: a circle');
     end;

   OutTextXY(wspXtekst,110,'To continue press any key !!!');
   readkey
end;
procedure Graficzna_Ilustracja;
var
  i,j: byte;
  wsp_x,wsp_y: integer;
  punkt_x,punkt_y: integer;
  punkt_x1,punkt_x2: integer;
  punkt_y1,punkt_y2: integer;
begin
   wsp_x := 196; wsp_y := 93;
   punkt_x := 122; punkt_y := 81;
   punkt_x1 := 25; punkt_x2 := 221;
   punkt_y1 := 35; punkt_y2 := 128;

   for i := 1 to 3 do
    begin
       for j := 1 to 3 do
        begin
           setcolor(1);
           if pola[i,j] = '0' then
           circle(punkt_x,punkt_y,59);
           setcolor(2);
           if pola[i,j] = 'X' then
            begin
              line(punkt_x1,punkt_y1,punkt_x2,punkt_y2);
              line(punkt_x2,punkt_y1,punkt_x1,punkt_y2)
            end;
           if Wyg(pola,'X') or Wyg(pola,'0') then
            begin
              setcolor(4);
              if (nr_wiersza = i) and (nr_kolumny = 0) then
               line(25,punkt_y+1,615,punkt_y+1);
              if (nr_kolumny = j) and (nr_wiersza = 0) then
               line(punkt_x+1,35,punkt_x+1,315)
            end;
           punkt_x := punkt_x + wsp_x;
           punkt_x1 := punkt_x1 + wsp_x;
           punkt_x2 := punkt_x2 + wsp_x
        end;

       punkt_x := 122; punkt_x1 := 25; punkt_x2 := 221;

       if i < 3 then
        begin
          punkt_y := punkt_y + wsp_y;
          punkt_y1 := punkt_y1 + wsp_y;
          punkt_y2 := punkt_y2 + wsp_y
        end;

       setcolor(4);

       if Wyg(pola,'X') or Wyg(pola,'0') then
        if nr_wiersza - nr_kolumny = 0 then
         line(25,35,615,315)
        else
          if (nr_wiersza <> 0) and (nr_kolumny <> 0) then
           line(615,35,25,315)
    end
end;
procedure Runda;
var
 i,j: byte;
begin    i := 0; j := 0;
   repeat

   for i := 1 to 3 do
    for j := 1 to 3 do
      pola[i,j] := ' '; liczba_pol := 0; randomize;

   ClearDevice;

   SetColor(15); SetTextStyle(DefaultFont,HorizDir,1);

   Czolowka_Gry;

   ClearDevice;

   RecTangle(25,35,615,315);

   Line(221,35,221,315);
   Line(417,35,417,315);
   SetTextStyle(DefaultFont,HorizDir,8);
   wspXtekst := 94; wspYtekst := 55;

   for nr_pola := 1 to 9 do
    begin
       str(nr_pola,liczba_graf);
       OutTextXY(wspXtekst,wspYtekst,liczba_graf);
       wspXtekst := wspXtekst + 205;
       if nr_pola mod 3 = 0 then
        begin
           wspYtekst := wspYtekst + 93;
           wspXtekst := 94
        end
    end;

   Line(25,128,615,128);
   Line(25,221,615,221);

   SetTextStyle(SansSerifFont,HorizDir,2);
   OutTextXY(180,1,'Press the keys form 1 to 9');
   repeat
      if (liczba_pol < 9) and (Wyg(pola,z2) = false) and (Wyg(pola,z1) = false) then
      repeat
         SetColor(15);
         nr_pola := ord(readkey);
         nr_pola := nr_pola - 48;


      if nr_pola mod 3 = 0 then
       begin
         i := nr_pola div 3;
         j := 3;
       end
      else
        begin
          i := (nr_pola div 3) + 1;
          j := nr_pola mod 3;
        end
     until (nr_pola in [1..9]) and (pola[i,j] = ' ');
      pola[i,j] := z2;
      liczba_pol := liczba_pol + 1;

      if (liczba_pol < 9) and (Wyg(pola,z1) = false) then
       begin
         if liczba_pol > 1 then
          repeat
             if j < 3 then inc(j)
             else
               if (j = 3) and (i < 3) then begin j := 1; inc(i) end
               else
                 if (j = 3) and (i = 3) then begin j := 1; i := 1 end
          until pola[i,j] = ' ';
         Symulacja_Gry(pola,i,j,liczba_pol,0,z1);
         liczba_pol := liczba_pol + 1
       end;

      Graficzna_Ilustracja; SetTextStyle(SansSerifFont,HorizDir,1);
      SetColor(12);
      if (liczba_pol = 9) and (Wyg(pola,z2) = false) and (Wyg(pola,z1) = false) then
       OutTextXY(25,320,'Draw')
      else
        if Wyg(pola,z1) = true then
         OutTextXY(25,320,'The computer won')
        else
          if (Wyg(pola,z2) = true) then
           OutTextXY(25,320,'The player has won');
   until Wyg(pola,z1) or Wyg(pola,z2) or (liczba_pol = 9);
      SetTextStyle(DefaultFont,HorizDir,1); SetColor(15);
      OutTextXY(200,330,'Do you want to play again ? Press Y otherwise any key');
      nastepna := readkey
   until not (nastepna = 'Y')
end;
begin
   sterownik := VGA;
   tryb := VGAMed;
   InitGraph(sterownik,tryb,'D:\Tp\bgi');
   Runda;
   CloseGraph
end.
3

Nie wiem po co się wciąż powtarzam, ale: Kółko i krzyżyk - ciąg dalszy

Naprawdę: całkowicie zmieni to Twoje podejście do problemu, zwłaszcza z tymi wcięciami na 80 spacji.

0

Jest zbyt dużo zmian, żeby było można podpiąć ten post pot tamten. Dlatego założyłem nowy wątek. To trochę tak jak samochód tylko, że po liftingu a w tym przypadku to trochę więcej niż lifting ;).

2

Nie chodzi mi o to, abyś się podpinał pod stary temat, tylko abyś zaimplementował możliwość wyboru rozmiaru planszy :-P

1

@Adept123: no to na początek przenieś blok deklaracji zmiennych globalnych zaraz nad główny blok kodu modułu i zobacz co się stanie. Używanie zmiennych globalnych w taki sposób jaki pokazałeś to zło w czystej postaci. Program powinien działać tak, aby dane były przekazywane do procedur i funkcji w ich parametrach i na taką postać zmień go w pierwszej kolejności.

sterownik := VGA;
tryb := VGAMed;
InitGraph(sterownik,tryb,'D:\Tp\bgi');

Po co te zmienne? Nie dość że zawsze używasz takich samych wartości, to w dodatku z tych zmiennych korzystasz raz, a później już ich nie używasz. Wywal je, podając wartości od razu w parametrach. Poza tym sterownik wrzuć do katalogu z programem, bo używasz ścieżek bezwzględnych, a więc Twojego programu nie uruchomi ktoś, kto nie posiada partycji D: (a tej z reguły nie ma w sklepowych komputerach). Ta instrukcja ma wyglądać tak:

InitGraph(VGA, VGAMed, 'drivers\');

Z innych bolączek to np. procedura Runda ma nazwę z tyłka, bo co „runda”? Procedury i funkcje w założeniu mają wykonywać dane czynności (mniej lub bardziej abstrakcyjne), więc ich nazwy mają pokazywać o jakie czynności chodzi. A skoro mowa o czynnościach, to ich nazwy powinny się rozpoczynać od czasowników, czyli np. StartRound. Poza tym zmieniasz znaczenie nazw funkcji wbudowanych, np. RecTangle – co to kurła jest? Po co Ci RekordPlątaniny?

Kod jest nieczytelny, ma potężne zagnieżdżenia i wcięcia, robi masę rzeczy na raz, operuje na jednoliterowych, co gorsza polskojęzycznych zmiennych, a wiele używanych identyfikatorów nijak nie tłumaczy tego do czego dany element służy.

W obecnej postaci ten kod wygląda bardzo słabo – należy go wywalić i napisać od nowa. Tym razem powoli i z głową, tak aby wyglądał dobrze i aby dało się go analizować bez rwania włosów z głowy.

0

Kilka uwag co do kodu:

 • staraj się nie pisać tak dużych metod/funkcji. Rób mniejsze i z nich składaj większe itd. Kod będzie czytelniejszy i unikniesz copy paste.
 • nie nazywaj zmiennych j i k bo taki kod jest mało czytelny:
  if (j = 3) and (i < 3) then begin j := 1; inc(i) end
  else
  if (j = 3) and (i = 3) then begin j := 1; i := 1 end
 • co do powyższego, jeśli już tobisz warunek typu: (j = 3) and (i = 3) to lepiej wrzucić go do zmiennej typu bool, a potem sprawdzić ja w if'ie. Kod bedzie czytelniejszy i bedzie wiadomo, co sprawdzasz. Tylko nazywaj sensownie zmienne np: allFieldsFull lub noFreeField itp.
 • trzymaj sie jednej konwencji nazewnictwa zmiennych albo pos_x albo pos_X albo posX
0
pawelkO napisał(a):
 • co do powyższego, jeśli już tobisz warunek typu: (j = 3) and (i = 3) to lepiej wrzucić go do zmiennej typu bool, a potem sprawdzić ja w if'ie. […]

Wrzucenie wyniku do pomocniczej zmiennej lokalnej ma sens tylko wtedy, gdy uzyskana wartość wyrażenia ma być używana w kilku miejscach danego bloku kodu, lub gdy wyrażenie zwracające końcową wartość jest zbyt złożone, aby zapisać je w jednej, krótkiej linii.

W pozostałych przypadkach deklarowanie dodatkowych zmiennych jest bez sensu i zaciemnia kod.

 • […] Kod bedzie czytelniejszy i bedzie wiadomo, co sprawdzasz. Tylko nazywaj sensownie zmienne np: allFieldsFull lub noFreeField itp.
 • trzymaj sie jednej konwencji nazewnictwa zmiennych albo pos_x albo pos_X albo posX

Nie, ani jedno, ani drugie, ani żadne.

W Pascalu obowiązuje konwencja PascalCase dla wszelkich identyfikatorów z wyjątkiem stałych, które powinny być zgodne z konwencją UPPER_SNAKE_CASE. Dodatkowo, dla zwiększenia przejrzystości kodu, przewidziane są jednoliterowe prefiksy dla identyfikatorów ”specjalnego przeznaczenia”:

 • T dla typów danych,
 • P dla typów danych wskaźnikowych,
 • I dla interfejsów,
 • A dla argumentów procedur, funkcji i metod,
 • F dla pól klas i obiektów,

Wszelkie odstępstwa od wymienionych wyżej reguł są niemile widziane i niezalecane.


Tak przy okazji:

Adept123 napisał(a):
uses Graph,Crt,Silnik; { W Free Pascalu zamiast modułu Crt jest WinCrt. }

Moduł Crt jak najbardziej jest dostępny we Free Pascalu, a raczej jest dostępny dla FPC.

1
furious programming napisał(a):
pawelkO napisał(a):
 • co do powyższego, jeśli już tobisz warunek typu: (j = 3) and (i = 3) to lepiej wrzucić go do zmiennej typu bool, a potem sprawdzić ja w if'ie. […]

Wrzucenie wyniku do pomocniczej zmiennej lokalnej ma sens tylko wtedy, gdy uzyskana wartość wyrażenia ma być używana w kilku miejscach danego bloku kodu, lub gdy wyrażenie zwracające końcową wartość jest zbyt złożone, aby zapisać je w jednej, krótkiej linii.

W pozostałych przypadkach deklarowanie dodatkowych zmiennych jest bez sensu i zaciemnia kod.

Nie jest to prawda. Często tworzy się dodatkowe zmienne, by poprawić czytelność kodu. Nie tylko dlatego, gdy wyrazenie jest zbyt zlozone i nie miesci sie w jednej linii, ale także, gdy jest zbyt złożone i niezrozumiałe na pierwszy rzut oka.

Tu dobry przykład: https://medium.com/front-end-weekly/readability-and-simplicity-the-new-coding-religion-fe56e43db80
i tu:

1
pawelkO napisał(a):

Tu dobry przykład: https://medium.com/front-end-weekly/readability-and-simplicity-the-new-coding-religion-fe56e43db80

Może najpierw przeczytaj ten artykuł, zanim wykorzystasz go jako argument. Ten materiał traktuje o uproszczeniu złożonej instrukcji warunkowej i wrzucenia jej rezultatu do dodatkowej stałej, a nie o dodaniu lokalnych zmiennych tam gdzie rzekomo ich brakuje.

Zresztą ten przykład i tak jest z d**y, bo instrukcja warunkowa koniec końców i tak jest tak samo złożona jak była wcześniej, więc to raczej składniowa masturbacja, niż jakiekolwiek zwiększenie czytelności.

0

Witajcie
Chociaż nie jestem profesjonalistą w programowaniu, to jednak udało mi się stworzyć zupełnie nowe obliczenia do "silnika" gry kółka i krzyżyka :).
Nowością jest między innymi to, że grę może zacząć zarówno gracz jak i komputer.
Kod mam 888 linii, więc dołączam go w załączniku.
Pozdrawiam

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1