Kółko i krzyżyk - ciąg dalszy

1

Witajcie
Komu uda się wygrać w kółko i krzyżyk z komputerem niech da znać :).
Pozdrawiam

uses Crt;
type
 tab = array[1..3,1..3] of char;
var
 i,j,liczba_pol: byte;
 pola: tab;
 krzyzyk,kolko: boolean;
function Wyg(tablica: tab; znak_wyg: char): boolean;
var
  r,c,z: byte;
begin
   wyg := false;

   for r := 1 to 3 do
    begin z := 0;
       for c := 1 to 3 do
        if tablica[r,c] = znak_wyg then
         z := z + 1;
       if z = 3 then begin wyg := true; break end
    end;

   for c := 1 to 3 do
    begin z := 0;
       for r := 1 to 3 do
        if tablica[r,c] = znak_wyg then
         z := z + 1;
       if z = 3 then begin wyg := true; break end
    end;

   z := 0;
   for r := 1 to 3 do
    if tablica[r,r] = znak_wyg then z := z + 1;
   if z = 3 then wyg := true;

   z := 0;
   for r := 1 to 3 do
    if tablica[r,4-r] = znak_wyg then z := z + 1;
   if z = 3 then wyg := true
end;
procedure Spr_Wyg(var tablica: tab; var i1: byte; var j1: byte; znak: char);
begin
   if (wyg(tablica,'X') = false) and (wyg(tablica,'0') = false) then
    while i1 < 4 do
      begin {writeln('kk');}
         j1 := 1;
         while j1 < 4 do
           begin
              if tablica[i1,j1] = ' ' then
               begin
                 tablica[i1,j1] := znak;
                 if wyg(tablica,'X') then
                  break
                 else
                   if wyg(tablica,'0') then
                    break
                   else
                     tablica[i1,j1] := ' '
               end;
              inc(j1)
           end;
         if wyg(tablica,'X') or wyg(tablica,'0') then break;
         inc(i1)
      end
end;
procedure Symulacja_Gry(var tablica: tab; zajete_pola,poziom: byte; znak: char);
var
  w,k: byte;
begin
   krzyzyk := false; kolko := false;
   w := 1; k := 1;
   Spr_Wyg(tablica,w,k,znak);
   if Wyg(tablica,znak) = true then { gracz }
    begin
      if znak = 'X' then
       krzyzyk := true
      else
        kolko := true
    end
   else { brak wygranej }
     begin
       if znak = 'X' then znak := '0' else znak := 'X';
       w := 1; k := 1;
       Spr_Wyg(tablica,w,k,znak);
       if Wyg(tablica,znak) then { Spr przeciwnika }
        begin
           if znak = 'X' then znak := '0' else znak := 'X';
           tablica[w,k] := znak
        end
       else
         begin
            if znak = 'X' then znak := '0' else znak := 'X';
            if zajete_pola <> 1 then
             begin
               repeat
                  w := random(3) + 1;
                  k := random(3) + 1
               until ((zajete_pola = 3) and (w <> 2) and (k <> 2)
               and (tablica[w,k] = ' ') and (tablica[2,2] = '0'))
                  or ((zajete_pola <> 3) and (tablica[w,k] = ' '))
                  or ((zajete_pola = 3) and (tablica[w,k] = ' ') and (tablica[2,2] = 'X'));
               tablica[w,k] := znak;
             end
            else
              if tablica[2,2] = ' ' then begin w := 2; k := 2; tablica[w,k] := znak end
              else
                begin
                  repeat
                     w := random(3) + 1;
                     k := random(3) + 1
                  until (tablica[w,k] = ' ') and (w <> 2) and (k <> 2);
                  tablica[w,k] := znak
                end
         end

     end;

   if poziom = 0 then
    writeln('Komputer ma znak X ',w,' ',k);

   inc(zajete_pola); inc(poziom);

   if (zajete_pola < 9) and (Wyg(tablica,'0') = false) and (Wyg(tablica,'X') = false) then
    begin
      if znak = 'X' then znak := '0' else znak := 'X';
      Symulacja_Gry(tablica,zajete_pola,poziom,znak)
    end;

   if kolko = true then
    begin
      tablica[w,k] := ' ';
      if poziom = 1 then
       Symulacja_Gry(tablica,zajete_pola-1,0,'X');
    end
   else
     if poziom > 1 then
      tablica[w,k] := ' '
end;
begin
   for i := 1 to 3 do
    for j := 1 to 3 do
      pola[i,j] := ' ';

   liczba_pol := 0; randomize;

   repeat
      write('Gracz ma znak 0 ');
      readln(i,j);
      pola[i,j] := '0';
      liczba_pol := liczba_pol + 1;

      if (liczba_pol < 9) and (Wyg(pola,'X') = false) then
       begin
         Symulacja_Gry(pola,liczba_pol,0,'X');
         liczba_pol := liczba_pol + 1
       end;

      for i := 1 to 3 do
       begin
          for j := 1 to 3 do
           write(pola[i,j]:4);
          writeln
       end;

      if (liczba_pol = 9) and (Wyg(pola,'0') = false) and (Wyg(pola,'X') = false) then
       writeln('REMIS')
      else
        if Wyg(pola,'X') = true then
         writeln('Wygrał Komputer ')
        else
          if (Wyg(pola,'0') = true) then
           writeln('Wygrał Gracz ');

      if (liczba_pol = 9) or (Wyg(pola,'X') = true) then readln
   until Wyg(pola,'X') or Wyg(pola,'0') or (liczba_pol = 9)
end.
```
3

A teraz zrób tak, aby przed rozpoczęciem gry dało się wybrać rozmiar planszy oraz zmienić znak gracza :-)

Edit: zdaje się, że nawet już to sugerowałem.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1