Dostęp do WMI z wątku - error

2017-04-16 20:09

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 3 lata temu

0

Witam, mam sobie taki oto kod:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs,ComObj,ActiveX, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Memo1: TMemo;
  Button2: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);

 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure GetProcessorPerformanceInfo;
const
 WbemUser      ='';
 WbemPassword    ='';
 WbemComputer    ='localhost';
 wbemFlagForwardOnly = $00000020;
var
 FSWbemLocator : OLEVariant;
 FWMIService  : OLEVariant;
 FWbemObjectSet: OLEVariant;
 FWbemObject  : OLEVariant;
 oEnum     : IEnumvariant;
 iValue    : LongWord;

begin
 FSWbemLocator := CreateOleObject('WbemScripting.SWbemLocator');
 FWMIService  := FSWbemLocator.ConnectServer(WbemComputer, 'root\WMI', WbemUser, WbemPassword);
 FWbemObjectSet:= FWMIService.ExecQuery('SELECT * FROM ProcessorPerformance','WQL',wbemFlagForwardOnly);
 oEnum     := IUnknown(FWbemObjectSet._NewEnum) as IEnumVariant;
 while oEnum.Next(1, FWbemObject, iValue) = 0 do
 begin
  Form1.Memo1.Lines.Add(Format('frequency  %d',[Integer(FWbemObject.frequency)])+Format('%s',[String(FWbemObject.InstanceName)]));
  FWbemObject:=Unassigned;
 end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 thread:DWORD;
 ThreadId:Cardinal;
begin
  ThreadId:=1;
  thread:=BeginThread(nil,0,@GetProcessorPerformanceInfo,nil,0,ThreadId);
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
  GetProcessorPerformanceInfo;
end;

end.

Gdy kliknę Button2 jest ok, wyświetla info o procesorze, ale gdy kliknę to samo w wątku czyli Button1 to wywala się w pierwszej linijce FSWbemLocator := CreateOleObject('WbemScripting.SWbemLocator');
Czy to znaczy że dostęp do WMI z innego wątku niż główny nie jest możliwy?
Błąd:

EOleSysError "Funkcja CoInitialize nie została wywołana"

Pozostało 580 znaków

2017-04-16 21:20

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 1 minuta temu

Lokalizacja: Gorlice

No to przecież masz wyraźnie napisane o co chodzi. Możesz ten kod poprawić w taki sposób:

procedure GetProcessorPerformanceInfo;
const
 WbemUser      ='';
 WbemPassword    ='';
 WbemComputer    ='localhost';
 wbemFlagForwardOnly = $00000020;
var
 FSWbemLocator : OLEVariant;
 FWMIService  : OLEVariant;
 FWbemObjectSet: OLEVariant;
 FWbemObject  : OLEVariant;
 oEnum     : IEnumvariant;
 iValue    : LongWord;

begin
 try
 if Succeeded(CoInitializeEx(nil, COINIT_MULTITHREADED)) then
 begin
  try
  FSWbemLocator := CreateOleObject('WbemScripting.SWbemLocator');
  FWMIService  := FSWbemLocator.ConnectServer(WbemComputer, 'root\WMI', WbemUser, WbemPassword);
  FWbemObjectSet:= FWMIService.ExecQuery('SELECT * FROM ProcessorPerformance','WQL',wbemFlagForwardOnly);
  oEnum     := IUnknown(FWbemObjectSet._NewEnum) as IEnumVariant;
  while oEnum.Next(1, FWbemObject, iValue) = 0 do
  begin
   Form1.Memo1.Lines.Add(Format('frequency  %d',[Integer(FWbemObject.frequency)])+Format('%s',[String(FWbemObject.InstanceName)]));
   FWbemObject:=Unassigned;
  end;
  finally
   CoUninitialize;
  end;
 end;
 except
  on E:Exception do
   Application.MessageBox(PChar(Format( 'Error %0:s : %1:s', [E.Classname, E.Message])), PChar(Application.Title), MB_ICONERROR);
 end;
end;

ale to też nie jest dobrze, bo jeżeli to nie jest tylko test to zapis do Memo z wątku też jest głupim pomysłem (generalnie nie powinno się używać komponentów VCL w wątkach a zwłaszcza dokonywać zapisu). Pasowałoby zrobić jakieś zdarzenie typu OnData, które powinieneś wywołać poprzez Synchronize.


Nie odpowiadam na PW w sprawie pomocy programistycznej.
Pytania zadawaj na forum, bo:
od tego ono jest ;) | celowo nie zawracasz gitary | przeczyta to więcej osób a więc większe szanse że ktoś pomoże.
edytowany 2x, ostatnio: kAzek, 2017-04-16 21:26
"generalnie nie powinno się używać komponentów VCL w wątkach a zwłaszcza dokonywać zapisu" - tymi słowami wprowadzasz w błąd. Tu nie chodzi o to czy się w wątku pobocznym odwołuje do GUI czy nie, tylko czy takie odwołania są odpowiednio synchronizowane (przede wszystkim zapis). Jedynym problemem jest brak owej synchronizacji, a nie sam fakt korzystania z komponentów (w tym wypadku zapisu do Memo). - furious programming 2017-04-17 00:03

Pozostało 580 znaków

2017-04-16 21:45

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 3 lata temu

0

Dzięki, teraz działa. W sumie sam kod nieważny, tylko klepnięty na szybko jako przykład. Głownie mi chodziło o to że nie mogę używać wątku. Ta konstrukcja załatwiła sprawę, pozdrawiam

if Succeeded(CoInitializeEx(nil, COINIT_MULTITHREADED)) then
begin
 try
 ....
 finally
   CoUninitialize;
 end;
end;

Pozostało 580 znaków

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0