Wątek przeniesiony 2016-04-22 15:23 z Delphi i Pascal przez olesio.

Wysyłanie maila z załącznikiem

0

Witam, chcę za pomocą delphi wysłać maila z załącznikiem za pomocą programu mailowego. Niestety wyrzuca mi błąd w jednym miejscu i niew iem dlaczeg. Mógłby ktoś zerknąc?

1.png

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, FileCtrl;

type
 TForm1 = class(TForm)
  FileListBox1: TFileListBox;
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private-Deklarationen }
 public
  { Public-Deklarationen }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

uses
 ActiveX, ShlObj, ComObj;

{$R *.dfm}

function GetFileListDataObject(const Directory: string; Files:
 TStrings):
 IDataObject;
type
 PArrayOfPItemIDList = ^TArrayOfPItemIDList;
 TArrayOfPItemIDList = array[0..0] of PItemIDList;
var
 Malloc: IMalloc;
 Root: IShellFolder;
 FolderPidl: PItemIDList;
 Folder: IShellFolder;
 p: PArrayOfPItemIDList;
 chEaten: ULONG;
 dwAttributes: ULONG;
 FileCount: Integer;
 i: Integer;
begin
 Result := nil;
 if Files.Count = 0 then
  Exit;
 OleCheck(SHGetMalloc(Malloc));
 OleCheck(SHGetDesktopFolder(Root));
 OleCheck(Root.ParseDisplayName(0, nil,
  PWideChar(WideString(Directory)),
  chEaten, FolderPidl, dwAttributes));
 try
  OleCheck(Root.BindToObject(FolderPidl, nil, IShellFolder,
   Pointer(Folder)));
  FileCount := Files.Count;
  p := AllocMem(SizeOf(PItemIDList) * FileCount);
  try
   for i := 0 to FileCount - 1 do
   begin
    OleCheck(Folder.ParseDisplayName(0, nil,
     PWideChar(WideString(Files[i])), chEaten, p^[i],
     dwAttributes));
   end;
   OleCheck(Folder.GetUIObjectOf(0, FileCount, p^[0], IDataObject,
    nil,
    Pointer(Result)));
  finally
   for i := 0 to FileCount - 1 do
   begin
    if p^[i] <> nil then
     Malloc.Free(p^[i]);
   end;
   FreeMem(p);
  end;
 finally
  Malloc.Free(FolderPidl);
 end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 SelFileList: TStrings;
 I: Integer;
 DataObject: IDataObject;
 Effect: Integer;
 CLSID_SendMail: TGUID;
 DT: IDropTarget;
 P: TPoint;
begin
 CLSID_SendMail := StringToGUID('{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}');

 with FileListBox1 do
 begin
  SelFileList := TStringList.Create;
  try
   SelFileList.Capacity := SelCount;
   for i := 0 to FileListBox1.Items.Count - 1 do
    if Selected[i] then
     SelFileList.Add(Items[i]);
   DataObject := GetFileListDataObject(Directory, SelFileList);
  finally
   SelFileList.Free;
  end;
  Effect := DROPEFFECT_NONE;
  CoCreateInstance(CLSID_SendMail, nil, CLSCTX_ALL, IDropTarget, DT);
  DT.DragEnter(DataObject, MK_LBUTTON, P, Effect);
  DT.Drop(DataObject, MK_LBUTTON, P, Effect);
 end;
end;

end.
3
for i := 0 to FileCount - 1 do
begin
 if p^[i] <> nil then
  Malloc.Free(p^[i]);
end;

Coś Ci się źle kod skopiował do edytora - zamiast tego &lt;&gt; powinno być <>.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0